Logowanie

DZ. URZ. 2012.2129

Tytuł:

uchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2129
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2129

UCHWAŁA NR XX/192/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski uchwala się, co następuje: § 1. Dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w jednostkach organizacyjnych Powiatu Buskiego ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w następujących wysokościach: 1) 25 godzin ? nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkołach i specjalnych ośrodkach szkolno ? wychowawczych na stanowiskach: pedagog, logopeda, psycholog, doradca zawodowy, 2) 18 godzin ? nauczyciele zatrudnieni w ośrodku doradztwa i doskonalenia nauczycieli. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

14:40:30

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3404

  uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.5745

  uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXX/187/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2128

  uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.

 • DZ. URZ. 2012.2125

  uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu

 • DZ. URZ. 2012.2124

  uchwała nr XXIII/41/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.