Logowanie

DZ. URZ. 2012.2131

Tytuł:

uchwała nr XX/194/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2131
Hasła:mieszkalnictwo

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2131

UCHWAŁA NR XX/194/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust 1b oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego. § 2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy może być udzielona bonifikata od ceny lokalu ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w następującej wysokości: 1. do 60 % - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego. 2. do 45 % - w przypadku rozłożenia ceny lokalu na raty. § 3. W przypadku sprzedaży lokali najemcom, którzy posiadają prawo własności do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, bonifikata nie przysługuje. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/107/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad udzielenia bonfikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

14:40:22

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.278.3208

  uchwała nr XIII/107/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2011r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5936

  uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2237

  uchwała nr XIII/156/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łubowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3640

  uchwała nr 146/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS ?Administrator? Spółka z o.o. .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3483

  uchwała nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/2/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie warunków zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyszków w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali oraz zasad przyznawania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2130

  uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.2129

  uchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. 2012.2128

  uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.