Logowanie

DZ. URZ. 2012.2156

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-26(7)/2012/29/XII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2156
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2156

DECYZJA NR OŁO-4210-26(7)/2012/29/XII/DS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 24 lipca 2012 r. Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 19 czerwca 2012 r. Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STASZOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Staszowie zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającego: numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000117643, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 866-13-97-889, zatwierdzam stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzoną decyzją Nr OŁO-4210-28(12)/2011/29/XII/DS z dnia 14 listopada 2011 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011 r. Nr 270, poz. 3095.

14:33:04

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2156

Uzasadnienie Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje z dnia 1 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/125/29/W/1/98/RG (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/133/29/W/1/98/RG (z późn. zm.), w dniu 20 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-421028(12)/2011/29/XII/DS z dnia 14 listopada 2011 r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011 r. Nr 270, poz. 3095. Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie zmiany dwunastej taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło ?planowanym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej w 2012 r. nowych odbiorców?, a tym samym zmianą planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego w tym zakresie. W związku z powyższym ? na podstawie obowiązującego planu rozwoju - Przedsiębiorstwo energetyczne ustaliło koszty jednostkowe stanowiące podstawę do obliczenia stawki opłaty za przyłączenie i ustaliło w taryfie dla ciepła stawkę opłaty za przyłączenie do sieci. Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony. Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-28(12)/2011/29/XII/DS z dnia 14 listopada 2011 r. pozostają bez zmian. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt. 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2156

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi Tadeusz Polak

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) Otrzymują: 1. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Staszowie ul. Langiewicza 14, 28 ? 200 Staszów 2. Wojewoda Świętokrzyski 3. a/a

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2156
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5598

  decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5803

  decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5596

  decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2155

  uchwała nr XVIII / 128 / 12 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2154

  uchwała nr XXV/44/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2153

  uchwała nr VII/2/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2152

  uchwała nr VI/15/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2151

  uchwała nr VI/14/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.