Logowanie

DZ. URZ. 2012.2217

Tytuł:

uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Ropa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2217
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą Nr IV/26/91 Rady Gminy w Ropie z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/142/2001 Rady Gminy Ropa z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2002 r., Nr 1, poz. 20) zmienionego Uchwałą Nr XXXIII/195/06 Rady Gminy Ropa z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 818, poz. 4941) oraz Uchwałą Nr XIX/115/08 Rady Gminy w Ropie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 752, poz. 5310) wprowadza się następujące zmiany: 1. dotychczasowy § 8 oznacza się jako § 8 ust. 1 2. w § 8 po ust. 1 dodaje się ust.2 w brzmieniu ?2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493)". § 2. Pozostałe zapisy zmiany nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Cecylia Łukaszyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3668

  uchwała nr XXI/143/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.8450

  uchwała nr 53/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.17

  uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2216

  uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gromnik w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.2215

  uchwała nr XV/97/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.2214

  uchwała nr XV/96/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Gromnik

 • DZ. URZ. 2012.2213

  uchwała nr XV/95/2012 Rady Gminy Gromnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gromniku realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną

 • DZ. URZ. 2012.2212

  uchwała nr XVI/109/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sucha Beskidzka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.