Logowanie

DZ. URZ. 2012.2229

Tytuł:

uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy Liszki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2229
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (t.j. w Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje: § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, według następujących norm:

Lp. Stanowisko nauczyciela specjalisty zatrudnionego w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum Pedagog Psycholog Logopeda Doradca zawodowy Reedukator Terapeuta Rehabilitant Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz pomocą psychologiczno- pedagogiczną

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

26 26 26 26 26 26 26

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/232/04 Rady Gminy Liszki z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o ró nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2229

§ 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Liszki mgr in . Zbigniew Kaczor
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5307

  uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5291

  uchwała nr 109/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3119

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2228

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Limanowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi

 • DZ. URZ. 2012.2227

  uchwała nr XVII/199/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/277/2009 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.2226

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 • DZ. URZ. 2012.2225

  uchwała nr XIX-167/12 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2012.2224

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.