Logowanie

DZ. URZ. 2012.2296

Tytuł:

uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2296
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt 8 i ust. 1b oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. W Uchwale nr VI/41/11 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotychczasowy §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wyraża sie zgodę na udzielenie właścicielom lokali będącym współwłaścicielami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych związanych z własnością lokali oraz wspólnotom mieszkaniowym, realizującym roszczenia wynikające z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych w tytułu użytkowania wieczystego. § 2. Zmienia się w §2 powyższej uchwały termin jej wykonania tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malbork § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2295

  uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.2294

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2292

  uchwała nr 191/p212/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2291

  porozumienie Zarządu Powiatu Słupskiego zawarte dni 11 czerwca 2012r. w Słupsku w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Słupskiego Burmistrzowi Miasta Ustka zadania publicznego zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.