Logowanie

DZ. URZ. 2012.2297

Tytuł:

uchwała nr XX/222/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r.w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2297
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:38

w sprawie zmiany Uchwały XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r.w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork? Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Malborka uchwala, co następuje: § 1. W ?Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork?, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/328/09 Rady Miasta Malborka z dnia 26 marca 2009r., zmienionej Uchwałą nr XLI/370/09 z dnia 29 października 2009r.i Uchwałą nr XI/124/11 z dnia 29 września 2011r.wprowadza się następujące zmiany: 1. § 6 otrzymuje brzmienie: 1) Forma udzielania stypendium szkolnego zależy od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork. 2) Stypendium szkolne może być udzielane w formie : a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych; d) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Miasta Malborka uzna, na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę dokumentacji, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 13 nie jest celowe. 3) Stypendium szkolne w formie przewidzianej w ust.2 pkt 1 i 2, udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział w zajęciach edukacyjnych lub na cele edukacyjne, po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej do wysokości przyznanego stypendium. 4) Stypendium szkolne w formie przewidzianej w ust.2 pkt 3 udzielane jest poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2297

poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły oraz kosztów posiłków w stołówce szkoły, internacie lub prowadzonej przez inny podmiot. Sposób przekazywania stypendium uzgadniany jest z wnioskodawcą. 5) Stypendium szkolne w formie przewidzianej w ust.2 pkt 4 udzielane jest poprzez wypłatę świadczenia w formie pieniężnej. 6) Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie. 2. skreślony zostaje § 8 ust.1 pkt 1. 3. skreślony zostaje § 8 ust.5 pkt 1. 4. § 8 ust.6 otrzymuje brzmienie: Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem Urzędu Miasta w Malborku. 5. w § 8 po ust.6 dodaje się ust.7 w brzmieniu: Zwrot wydatków poniesionych na cele edukacyjne dokonywany jest w kasie Urzędu Miasta w Malborku po okazaniu dowodu osobistego lub na wskazane konto rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wnioskodawcy. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.24.421

  uchwała nr XLII/384/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w dzielnicy Piaski miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.24.422

  uchwała nr XLII/382/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2012.2488

  uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. 2012.1294

  uchwała nr XV/177/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka

 • DZ. URZ. 2010.24.420

  uchwała nr XLII/385/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2296

  uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2012.2295

  uchwała nr XX/113/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w gminie Kwidzyn

 • DZ. URZ. 2012.2294

  uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.2293

  uchwała nr XV/129/2012 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulęczyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2292

  uchwała nr 191/p212/D/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.