Logowanie

DZ. URZ. 2012.2315

Tytuł:

uchwała nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2315
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:54

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 176.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 70.438.486 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 66.815.322 zł 2) dochody majątkowe - 3.623.164 zł. 2. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 704.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.087.211 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 60.579.581 zł 2) wydatki majątkowe - 22.507.630 zł. § 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 880.237 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 12.648.725 zł i zostanie pokryty przychodami: 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000 zł, 2) z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 6.379.725 zł, 3) wolnymi środkami w kwocie 1.269.000 zł. § 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 880.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2315

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2315

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące 600 Transport i łączność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

260 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 000,00

0,00

60 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

758

Różne rozliczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16 864 451,00

0,00

-231 499,00

0,00

0,00

0,00

16 632 952,00

0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16 764 451,00

-231 499,00

0,00

16 532 952,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Subwencje ogólne z budżetu państwa

0,00

0,00

0,00

0,00

2920

16 764 451,00

-231 499,00

0,00

16 532 952,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2315

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

139 580,00

0,00

11 176,00

150 756,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

139 580,00

0,00

11 176,00

150 756,00

85395

139 580,00

0,00

11 176,00

150 756,00

139 580,00

0,00

11 176,00

150 756,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

20 937,00

0,00

11 176,00

32 113,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

18 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

24 000,00

0,00

92105

18 000,00

0,00

6 000,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

bieżące 66 969 645,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 140 080,00

-231 499,00

0,00

77 176,00

11 176,00

66 815 322,00

151 256,00

majątkowe 600 Transport i łączność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

434 931,00

434 931,00

0,00

0,00

2 449,00

2 449,00

437 380,00

437 380,00

60014

Drogi publiczne powiatowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

182 733,00

0,00

2 449,00

185 182,00

182 733,00

0,00

2 449,00

185 182,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2315

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

182 733,00

0,00

2 449,00

185 182,00

801

Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

207 540,00

207 540,00

0,00

0,00

290 621,00

290 621,00

498 161,00

498 161,00

80101

207 540,00

0,00

234 280,00

441 820,00

207 540,00

0,00

234 280,00

441 820,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

207 540,00

0,00

234 280,00

441 820,00

80110

Gimnazja w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

56 341,00

56 341,00

0,00

0,00

56 341,00

56 341,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

0,00

56 341,00

56 341,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

22 114,00

0,00

22 114,00

0,00

90095

0,00

0,00

22 114,00

22 114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

22 114,00

22 114,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

436 800,00

0,00

15 376,00

452 176,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

436 800,00

0,00

15 376,00

452 176,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2315

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

436 800,00

0,00

15 376,00

452 176,00

436 800,00

0,00

15 376,00

452 176,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

0,00

15 376,00

15 376,00

majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 292 604,00

1 772 604,00

0,00

0,00

330 560,00

308 446,00

3 623 164,00

2 081 050,00

Ogółem:

70 262 249,00

-231 499,00

407 736,00

70 438 486,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 912 684,00

0,00

319 622,00

2 232 306,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2315

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział § w tym: Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowyc h,

7 512 650,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 3 630,00

Wyszczególnienie

1 2 3 2 przed zmianą 5 6 962 650,00 6 512 650,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

9 509 020,00

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

17

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

10

11

13

14

15 6 450 000,00 0,00

16 2 200 000,00

18 4 250 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 350 000,00 7 312 650,00 4 256 150,00 512 650,00 6 150,00 512 650,00 6 150,00 3 630,00 0,00 509 020,00 6 150,00

350 000,00 6 800 000,00 4 250 000,00 2 200 000,00

350 000,00 4 600 000,00 4 250 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 350 000,00 4 606 150,00 4 250 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 6 150,00 6 150,00 0,00 6 150,00 350 000,00 4 600 000,00 4 250 000,00 350 000,00 4 600 000,00 4 250 000,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

zwiększenie

po zmianach

4 600 000,00

4 600 000,00

0,00

4 600 000,00

przed zmianą

13 223 200,00 -115 000,00 0,00 13 108 200,00 10 199 200,00 -115 000,00 0,00 10 084 200,00 8 738 000,00 -115 000,00 0,00 8 623 000,00 2 356 000,00 0,00 10 000,00 2 366 000,00 2 356 000,00 0,00 10 000,00 2 366 000,00

3 805 200,00

3 645 200,00

5 200,00

3 640 000,00

160 000,00

9 418 000,00 -115 000,00

9 418 000,00 -115 000,00

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

3 805 200,00 1 461 200,00

3 645 200,00 1 461 200,00

5 200,00 5 200,00

3 640 000,00 1 456 000,00

160 000,00

9 303 000,00 8 738 000,00 -115 000,00

9 303 000,00 8 738 000,00 -115 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

zwiększenie po zmianach przed zmianą

1 461 200,00

1 461 200,00

5 200,00

1 456 000,00

8 623 000,00 8 738 000,00 -115 000,00

8 623 000,00 8 738 000,00 -115 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

8 623 000,00 958 000,00 958 000,00 0,00 958 000,00 1 398 000,00

8 623 000,00 1 398 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenie po zmianach przed zmianą

10 000,00 958 000,00 958 000,00 958 000,00 958 000,00 0,00 0,00 958 000,00 958 000,00 1 408 000,00 1 398 000,00

10 000,00 1 408 000,00 1 398 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

10 000,00 958 000,00 958 000,00 0,00 958 000,00 1 408 000,00

10 000,00 1 408 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2315

przed zmianą

1 298 000,00

1 298 000,00

1 298 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 10 000,00 1 308 000,00 2 560 000,00 -500 000,00 2 560 000,00 -500 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 0,00 2 060 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 2 060 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 610 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 0,00 610 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 610 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 610 000,00 1 110 000,00 -500 000,00 0,00 610 000,00 34 122 132,00 -1 620 000,00 1 005 000,00 33 507 132,00 19 092 859,00 -1 390 000,00 865 000,00 18 567 859,00 1 052 820,00 35 000,00 15 737 859,00 1 052 820,00 35 000,00 14 633 425,00 1 052 820,00 11 774 055,00 35 000,00 2 859 370,00 1 052 820,00 35 737,00 1 022 197,00 46 500,00 50 000,00 30 413 632,00 15 702 859,00 50 000,00 24 615 783,00 14 598 425,00 18 861 370,00 11 774 055,00 50 000,00 5 754 413,00 2 824 370,00 4 095 737,00 35 737,00 1 655 612,00 1 022 197,00 46 500,00 46 500,00 610 000,00 30 363 632,00 24 565 783,00 18 861 370,00 5 704 413,00 4 095 737,00 1 655 612,00 46 500,00 610 000,00 0,00 3 758 500,00 -1 620 000,00 955 000,00 3 093 500,00 3 390 000,00 -1 390 000,00 830 000,00 2 830 000,00 3 758 500,00 -1 620 000,00 955 000,00 3 093 500,00 3 390 000,00 -1 390 000,00 830 000,00 2 830 000,00 830 000,00 830 000,00 955 000,00 955 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 10 000,00 1 308 000,00 10 000,00 1 308 000,00

757

Obsługa długu publicznego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

80101

Szkoły podstawowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

4260

Zakup energii

zwiększenie po zmianach przed zmianą

35 000,00 1 087 820,00 3 390 000,00 -1 390 000,00

35 000,00 1 087 820,00

35 000,00 1 087 820,00

35 000,00 1 087 820,00 3 390 000,00 -1 390 000,00 3 390 000,00 -1 390 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 234 280,00 234 280,00 0,00 0,00 595 720,00 595 720,00 4 557 960,00 4 557 960,00 503 840,00 475 780,00 28 060,00 4 000 000,00 54 120,00 595 720,00 595 720,00 595 720,00 595 720,00 595 720,00 595 720,00 234 280,00 234 280,00 234 280,00 234 280,00 234 280,00 234 280,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

80104

Przedszkola

zwiększenie po zmianach przed zmianą

15 000,00 4 572 960,00 1 000,00

15 000,00 4 572 960,00 1 000,00

15 000,00 518 840,00 1 000,00 475 780,00

15 000,00 43 060,00 1 000,00 4 000 000,00 54 120,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 15 000,00 16 000,00 6 117 242,00 -230 000,00 125 000,00 6 012 242,00 368 500,00 -230 000,00 5 748 742,00 5 276 107,00 4 664 547,00 611 560,00 472 635,00 15 000,00 16 000,00 5 748 742,00 15 000,00 16 000,00 5 276 107,00 4 664 547,00 15 000,00 16 000,00 611 560,00 472 635,00 368 500,00 -230 000,00 125 000,00 263 500,00 368 500,00 -230 000,00 368 500,00 -230 000,00 125 000,00 263 500,00 368 500,00 -230 000,00 125 000,00 125 000,00

80110

Gimnazja

zwiększenie po zmianach

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2315

zwiększenie po zmianach przed zmianą 138 500,00 138 500,00 138 500,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 56 341,00 56 341,00 56 341,00 56 341,00 56 341,00 56 341,00 56 341,00 56 341,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 68 659,00 68 659,00 2 701 480,00 -64 000,00 215 000,00 2 852 480,00 706 480,00 -64 000,00 215 000,00 857 480,00 57 000,00 176 000,00 575 150,00 57 000,00 176 000,00 575 150,00 57 000,00 176 000,00 575 150,00 57 000,00 2 394 150,00 0,00 176 000,00 2 570 150,00 399 150,00 449 150,00 0,00 176 000,00 625 150,00 399 150,00 449 150,00 0,00 176 000,00 625 150,00 399 150,00 1 945 000,00 0,00 0,00 1 945 000,00 68 659,00 68 659,00 307 330,00 -64 000,00 39 000,00 282 330,00 307 330,00 -64 000,00 39 000,00 282 330,00 68 659,00 68 659,00 307 330,00 -64 000,00 39 000,00 282 330,00 307 330,00 -64 000,00 39 000,00 282 330,00 68 659,00 68 659,00 210 330,00 -10 000,00 39 000,00 239 330,00 210 330,00 -10 000,00 39 000,00 239 330,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4270

Zakup usług remontowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 160 000,00 217 000,00 67 700,00 160 000,00 217 000,00 67 700,00 160 000,00 217 000,00 67 700,00 160 000,00 217 000,00 67 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6 000,00 73 700,00 5 000,00 6 000,00 73 700,00 5 000,00 6 000,00 73 700,00 5 000,00 6 000,00 73 700,00 5 000,00

4430

Różne opłaty i składki

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 10 000,00 15 000,00 97 000,00 -54 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 97 000,00 -54 000,00 97 000,00 -54 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

43 000,00

43 000,00

43 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 15 376,00 15 376,00 15 376,00 15 376,00 15 376,00 15 376,00 15 376,00 15 376,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 23 624,00 23 624,00 73 530,00 -10 000,00 23 624,00 23 624,00 73 530,00 -10 000,00 0,00 63 530,00 1 016 535,00 112 735,00 107 364,00 32 914,00 74 450,00 5 371,00 63 530,00 903 800,00 23 624,00 23 624,00 73 530,00 -10 000,00 0,00 63 530,00 903 800,00 23 624,00 23 624,00 73 530,00 -10 000,00 0,00 63 530,00 494 000,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

926

Kultura fizyczna

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

15 000,00 1 031 535,00 373 235,00

10 000,00 122 735,00 69 235,00

10 000,00 117 364,00 68 864,00

0,00 32 914,00 32 914,00

10 000,00 84 450,00 35 950,00 5 371,00 371,00

5 000,00 908 800,00 304 000,00

5 000,00 908 800,00 304 000,00 494 000,00 304 000,00

92601

Obiekty sportowe

zwiększenie po zmianach

5 000,00 378 235,00 69 235,00 68 864,00 32 914,00 35 950,00 371,00

5 000,00 309 000,00

5 000,00 309 000,00 304 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2315

przed zmianą

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 5 000,00 5 000,00 638 300,00 38 500,00 38 500,00 38 500,00 5 000,00 5 000,00 599 800,00 5 000,00 5 000,00 599 800,00 190 000,00

92695

Pozostała działalność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 10 000,00 648 300,00 6 500,00 10 000,00 48 500,00 6 500,00 10 000,00 48 500,00 6 500,00 10 000,00 48 500,00 6 500,00 599 800,00 599 800,00 190 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 5 000,00 11 500,00 3 000,00 5 000,00 11 500,00 3 000,00 5 000,00 11 500,00 3 000,00 5 000,00 11 500,00 3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 5 000,00 8 000,00 83 791 211,00 -2 299 000,00 1 595 000,00 83 087 211,00 5 000,00 8 000,00 60 843 581,00 -500 000,00 236 000,00 60 579 581,00 236 000,00 44 115 932,00 26 582 417,00 236 000,00 17 533 515,00 6 318 137,00 7 874 926,00 260 586,00 610 000,00 1 400 000,00 5 000,00 8 000,00 43 879 932,00 26 582 417,00 5 000,00 8 000,00 17 297 515,00 6 318 137,00 7 874 926,00 260 586,00 1 110 000,00 -500 000,00 1 400 000,00 22 947 630,00 -1 799 000,00 1 359 000,00 22 507 630,00 18 697 630,00 -1 799 000,00 1 009 000,00 17 907 630,00 704 330,00 -10 000,00 994 000,00 1 688 330,00 350 000,00 4 600 000,00 4 250 000,00

Wydatki razem:

zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2315

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Plan

4

Zmiana

5

Plan po zmianie

5

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

x x x § 931 § 950 § 951 § 952 § 982 § 991 § 992 -

70 262 249 83 791 211 13 528 962 14 748 962 2 309 000 180 000 12 259 962 1 220 000 800 000 200 000 220 000 -

176 237 704 000 880 237 880 237 5 000 000 -

70 438 486 83 087 211 12 648 725 13 868 725 5 000 000 2 309 000 180 000

5 880 237

6 379 725 1 220 000 800 000 200 000 220 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2315

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

z tego: Plan Dział Rozdział §§ Dotacje ogółem wydatków (5+11)

1 2 3 4 5 6

w tym: Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń

7 8 11

Dotacje

Wydatki majątkowe

600 60004 60013 60014 60014 630 63003 801 80101 80103 80104 921 92105 OGÓŁEM 2320 2310 2310 2310 6050 2310 6050 6050 6300

-

420 000 140 000 190 000 90 000 200 000 100 000 100 000 595 737 35 737 60 000 500 000

140 000 140 000

-

-

140 000 140 000

280 000 190 000 90 000 200 000 100 000 100 000 -

595 737 35 737 60 000 500 000

-

-

595 737 35 737 60 000 500 000

1 200 000 1 200 000 6 000 6 000 1 206 000

1 115 737

735 737

-

-

735 737

380 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2315

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/28/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r. Wydatki majątkowe gminy na rok 2012

z tego źródła finansowania:

Środki Środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 8

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

własne

O10 01008 1 2 01010 1 600 60013

1

60014

1 2 3

60016 1 2 3 4 5 6

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i rurociągiem Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. Bystra" (ul.Jesionowa) Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Rekcinie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie, na odcinku od ulicy Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkowie etap II Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cieplewie Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.) Budowa ulicy Różanej w Borkowie

6 800 000 2 200 000 1 700 000 500 000 4 600 000 4 600 000 9 303 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 623 000 200 000 750 000 2 020 000 1 450 000 50 000 500 000

5 800 000 1 200 000 700 000 500 000 4 600 000 4 600 000 9 303 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 623 000 200 000 750 000 2 020 000 1 450 000 50 000 500 000

-

1 000 000 1 000 000 1 000 000 -

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 630 63003 1

2

? 14 ? 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 20 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 70 000 140 000 10 000 5 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 408 000 1 408 000 58 000 170 000 1 000 000 80 000 100 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 20 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 70 000 140 000 10 000 5 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 408 000 1 408 000 58 000 170 000 1 000 000 80 000 100 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000

Poz. 2315

700 70005 1 2 3 4 5 750 75023 1 754 75412

Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej,Tęczowej i Bajecznej w Wiślince Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie Budowa wiaty przystankowej w Cieplewie ul.Długa (przy siedzibie OKSiR) Budowa wiaty przystankowej w Wiślince ul. Wałowa Drogi wewnętrzne Modernizacja drog dojazdowych do pól TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa stanicy wodnej w Wiślince Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Leśna 12 (utylizacja eternitu) Termomodernizacja budynku uzyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Ochotnicze straże pożarne

-

-

-

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 80101 1 2 3 80110 1 2 3 900 90015 1 2 3 4 5 6 90019 1

? 15 ? 10 000 3 093 500 2 830 000 2 000 000 190 000 640 000 263 500 125 000 13 500 125 000 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 165 000 10 000 2 802 879 2 595 720 2 000 000 102 650 493 070 207 159 125 000 13 500 68 659 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 165 000

Poz. 2315

2 921 92105 1 2 3 4 5 926 92601 1 2 92695

Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacjowej 2 w Borkowie Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie Gimnazja Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów Projekt techniczny sieci gazociagu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej w Lędowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwanaia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Projekt techniczny budowy świetlicy w Dziewięciu Włókach Projekt techniczny świetlicy w Świńczu Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle) Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultry, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa Pozostała działalność

-

290 621 234 280

87 350 146 930 56 341

56 341

50 000 282 330 282 330 15 000 13 000 15 000 200 330 39 000 908 800 309 000 304 000 5 000 599 800

50 000 130 154 130 154 15 000 13 000 15 000 63 530 23 624 593 800 73 000 68 000 5 000 520 800 152 176 152 176

-

136 800 15 376 315 000 236 000 236 000 79 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 2 3 4 5 Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie Budowa placu zabaw w Bystrej Budowa placu zabaw w Lędowie Budowa placu zabaw w Roszkowie Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie OGÓŁEM

? 16 ? 190 000 120 000 120 000 155 000 14 800 22 507 630 111 000 120 000 120 000 155 000 14 800 20 749 833

Poz. 2315 79 000

-

1 757 797
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2314

  uchwała nr XIX/5/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad korzystania z miejskich słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Puck

 • DZ. URZ. 2012.2313

  uchwała nr II/19/12 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do prowadzonego przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.2312

  uchwała nr 405/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2311

  uchwała nr 404/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu św. Wojciecha w Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2310

  uchwała nr 403/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdańsku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.