Logowanie

DZ. URZ. 2012.2357

Tytuł:

uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-20
Organ wydający:Rada Miejska w Ćmielowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2357
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 sierpnia 2012 r. Poz. 2357

UCHWAŁA NR XVIII/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn. zm.) § 1. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2012 , jak w załączniku Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. § 2. Rada Miejska w Ćmielowie postanawia dokonać zmian w Uchwale Nr XIV /125/ 2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2012 rok , jak niżej : 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ?Inwestycje roczne w roku budżetowym 2012? przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ?Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012? przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ?Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok? przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej : ?Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego? przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej : ?Dotacje celowe w 2012 roku? przyjmuje brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

14:28:00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2357

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marianna Gierczak

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2357

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2357

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2357

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2357

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2357

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2357

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2357

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2356

  uchwała nr XXII/136/2012 Rady Gminy Michałów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2355

  uchwała nr XVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2012r. zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2354

  uchwała nr XXII/395/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2353

  uchwała nr XXII/394/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2352

  uchwała nr XXII/393/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.