Logowanie

DZ. URZ. 2012.2411

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy w Piekoszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2411
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 2411

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2012 RADY GMINY W PIEKOSZOWIE z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 lipca 2012 rok Nr XXVII/200/2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust.2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art.235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) § 1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: ?Zmniejsza się wydatki o kwotę 435 832,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. Różnica wynika poprzez wykreślenie w dz. 400 rozdz. 40002 § 6050 kwoty 670.000,00 zł § 2. 1. Skreśla się § 3 pkt.1. 2. W § pkt.2 otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu wynoszą 3.800.000,00 zł, rozchody 3.800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Zmienia się treść § 4, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych w celu: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł; 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów pożyczek w wysokości łącznej 3.800.000,00 zł: a) z tytułu kredytów w kwocie 2.100.000,00 zł, b) z tytułu pożyczek w kwocie 900.000,00 zł c) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 800.000,00 zł. § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 3. § 5. Dotacje celowe stanowi załącznik nr 3. § 6. Zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik nr 4. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

14:50:10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2411

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Marian Ciszek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2411

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2411

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2411

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2411

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/203/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2411

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2411

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 2411
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2305

  uchwała nr XXVII/152/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łagów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2337

  uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2598

  uchwała nr XXVII/248/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 5).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5800

  uchwała nr 134/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2410

  sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 29 marca 2012r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2011 ROK, SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARCHOWICE ZA 2011 ROK ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIII/189/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/183/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2012.2408

  uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii, wykorzystującej siłę wiatru ? Obszar Nr 1, na terenie części obrębów: Dębiany, Konary, Niegosławice, Przyłęk i Strzeszkowice (sołectwo Piskorzowice i Strzeszkowice), gmina Wodzisław

 • DZ. URZ. 2012.2407

  uchwała nr XXVII/158/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2001 Rady Gminy Łagów z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2012.2406

  uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/93 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.