Logowanie

DZ. URZ. 2012.2413

Tytuł:

uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-11
Organ wydający:Rada Gminy Cedry Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2413
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje: § 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w formie celowej pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego z przeznaczeniem na zakup modułu do prezentacji warstwy WMS, umo?liwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gmin. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona ze środków bud?etu Gminy Cedry Wielkie na 2012 rok, w wysokości 768,75 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 75/100 gr.). § 2. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określi umowa spisana między Gminą Cedry Wielkie a Powiatem Gdańskim z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. 2. Do zawarcia umowy upowa?nia się Wójta Gminy Cedry Wielkie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 5. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bo?ena Daszewska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2413
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2744

  uchwała nr 172/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2746

  porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w prawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Cedry Wielkie przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Dzień Żuławski?

 • DZ. URZ. 2012.2747

  porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Suchy Dąb przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Szlakiem Domów Podcieniowych?.

 • DZ. URZ. 2012.2745

  porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Powiatu Gdańskiego i Gminy Przywidz przy wspólnej realizacji zadania w zakresie kultury pod nazwą ? Siedem Stron Powiatu ? Przywidz 2012?.

 • DZ. URZ. 2012.2731

  porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2012r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXIV/318/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Rumi na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2012.2411

  informacja nr Informacja.2012-06-18 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2012.2410

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2408

  uchwała nr XXVIII/540/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.