Logowanie

DZ. URZ. 2012.2414

Tytuł:

uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-11
Organ wydający:Rada Gminy Kaliska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2414
Hasła:alkohol

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:06

w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda?y napojów alkoholowych zawierających powy?ej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y i w miejscu sprzeda?y oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1) uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda?y napojów alkoholowych zawierających powy?ej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y i w miejscu sprzeda?y oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda?y i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z 17.05.2011 r. nr 57, poz. 1281), który otrzymuje brzmienie: § 1. 1) Ustala się na terenie gminy Kaliska 20 punktów sprzeda?y napojów alkoholowych zawierających powy?ej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spo?ycia poza miejscem sprzeda?y. § 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Toporowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.57.1282

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi przekraczające podstawę programową oraz za wyżywnienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kaliska.

 • DZ. URZ. 2011.168.3718

  uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na terenie Gminy Kaliska.

 • DZ. URZ. 2010.78.1391

  uchwała nr XXXI/236/10 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r.

 • DZ. URZ. 2012.1300

  uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska

 • DZ. URZ. 2010.19.340

  uchwała nr XXVIII/209/2009 Rady Gminy Kaliska z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kaliska

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXIV/318/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Rumi na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2012.2411

  informacja nr Informacja.2012-06-18 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2012.2410

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2409

  uchwała nr XXIV/311/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.