Logowanie

DZ. URZ. 2012.2415

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/565/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2415
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:40

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r.: Nr 28, poz. 142: Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011r.: Nr 117; poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), Nr 149 poz. 887 oraz art. 13 ust. 2 pkt. 2, art. 13e ust. 15, 7, 9-10 ustawy z dnia 21 mar c a 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr 19, poz. 115, zmiany: z 2007r.: Dz. U. Nr 23, poz. 136; Nr 192, poz. 1381; z 2008r.: Dz. U. Nr 54, poz. 326; Nr 218, poz. 1391; Nr 227, poz. 1505;, zmiany z 2009r.: Dz. U. Nr 19, poz. 100; Nr 19, poz. 101; Nr 86, poz. 720; Nr 168, poz. 1323; z 2010r.: Dz. U. Nr 106, poz. 675; Dz. U. Nr 152, poz. 1018; Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13; Nr 159, poz. 945) Rada Miasta Gdańska uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr XXIII/460/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Opłata, o której mowa w § 1 pobierana jest za przewóz osób, bagażu i pojazdów?. 2. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Ustala się opłatę w wysokości 2 zł. za jednorazowy przewóz osób i bagażu?. 3. § 4 otrzymuje brzmienie: ?§ 4. 1. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową na okaziciela: 1) za przewóz pojazdu 2 kategorii w wysokości 264 zł., 2) za przewóz pojazdu 3 lub 4 lub 5 kategorii w wysokości 528 zł. 2. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową na pojazd określonej marki o określonym nr rejestracyjnym: 1) za przewóz pojazdu 2 kategorii w wysokości 198 zł., 2) za przewóz pojazdu 3 lub 4 lub 5 kategorii w wysokości 396 zł?. 4. § 6 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2415

?§ 6. 1. Opłaty pobierają pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 2. Dokumenty potwierdzające uiszczenie opłat (paragony fiskalne, bilety jednorazowe, druki miesięcznych opłat abonamentowych) wydawane są po wniesieniu opłaty do kasy lub po uznaniu konta bankowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 3. Na podstawie dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat, określonych w ust. 2, wydawane są faktury w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk, ul. Partyzantów 36?. 5. § 7 otrzymuje brzmienie: ?§ 7. 1. Kierowca lub pasażer posiadający paragon fiskalny, bilet jednorazowy lub druk abonamentu miesięcznego jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania poleceń obsługi promu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na przeprawie promowej. 2. Druk abonamentu miesięcznego winien być umieszony wewnątrz pojazdu na podszybiu przedniej szyby w sposób umożliwiający kontrolę. 3. Bilet jednorazowy lub druk abonamentu miesięcznego należy okazać na każde żądanie obsługi promu. 4. Niedostosowanie się do postępowania określonego w ust. 1 lub ust. 3 spowoduje odmowę realizacji przewozu bez prawa do dochodzenia roszczenia z tego tytułu?. 6. po § 9 dodaje się § 10 w brzmieniu: ?§ 10. § 10.Uchwała traci moc obowiązującą z upływem dnia 30 listopada 2012 roku?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1059

  uchwała nr XXIII/460/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/231/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XIX/138/04 Rady Powiaty Wołowskiego z dnia 26.05.2004 r.

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 marca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Wioletta Wiśniewska - Starosta 2. Adam Potaczek - Wicestarostaprzy kontrasygnacie Doroty Sobierajskiej - Skarbnika Powiatu a Gminą Miejską w Nieszawie reprezentowaną przez: Andrzeja Nawrockiego ? Burmistrza Miasta przy kontrasygnacie Aleksandry Sobczak ? Skarbnika Miasta treści następującej:

 • DZ. URZ. 2010.165.3365

  uchwała nr LIII/1502/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/374/2010 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Wisłę w miejscowości Nieszawa i ustalenia stawek za przewóz promem

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

  W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego.

 • DZ. URZ. 2012.2412

  uchwała nr XXIV/318/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału miasta Rumi na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2012.2411

  informacja nr Informacja.2012-06-18 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2012.2410

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.