Logowanie

DZ. URZ. 2012.2418

Tytuł:

uchwała nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Zarząd Powiatu Tczewskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2418
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:39

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Zarząd Powiatu Tczewskiego, przy udziale niżej wymienionych członków zarządu: - Józefa Puczyńskiego - Mariusza Wiórka - Stanisława Ackermana - Witolda Sosnowskiego ? Starosty Tczewskiego ? Wicestarosty ? członka Zarządu ? członka Zarządu uchwala, co następuje: § 1. Zarząd Powiatu Tczewskiego przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok, stanowiące załącznik do uchwały. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Powiatu Tczewskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2012 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

- Tadeusza Dzwonkowskiego ? członka Zarządu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2418

Starosta Tczewski dr inż. Józef Puczyńki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2418

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO ZA 2011 ROK Budżet Powiatu Tczewskiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą nr IV/34/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w wysokości:

-

124.943.341 zł., 133.033.168 zł., 9.090.627 zł., 1.000.800 zł.,

po stronie dochodów, po stronie wydatków, po stronie przychodów, po stronie rozchodów.

Planowany deficyt budżetu powiatu stanowił kwotę 8.089.827 zł. W 2011 roku, podjęto 8 uchwał Rady Powiatu i 13 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 31 stycznia 2011 roku, budżet Powiatu Tczewskiego na 2011 rok. Zmiany budżetu wynikały z tytułu: - zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych, - zwiększenia kwot subwencji ogólnej, - zwiększenia dochodów własnych, - przesunięć wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej. Budżet powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2011 roku, przedstawiał się następująco: - planowane dochody: 132.610.849 zł., w stosunku do planu pierwotnego dochody uległy zwiększeniu o kwotę 7.667.508 zł. ( tj. o 6,14 %), - planowane wydatki: 143.060.574 zł., w stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 10.027.406 zł. (tj. o 7,54 %), - planowane przychody: 11.450.525 zł., w stosunku do planu pierwotnego przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2.359.898 zł. (tj. o 25,96 %), - planowane rozchody: 1.000.800 zł., w stosunku do planu pierwotnego rozchody nie uległy zmianie. Na dzień 31.12.2011 roku, w planowanych dochodach ogółem w kwocie 132.610.849 zł.: - planowane dochody bieżące stanowiły kwotę - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę - planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 117.336.195 zł., 15.274.654 zł., 117.651.514 zł., 25.409.060 zł.

natomiast, w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 143.060.574 zł.,

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i organ wykonawczy Powiatu Tczewskiego, stanowił kwotę 10.449.725 zł. i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2.359.898 zł. (tj. o 29,17 %).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2418

Na dzień 31 grudnia 2011 roku występuje deficyt budżetu w kwocie 4.970.807,08 zł., który jest następstwem zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 134.146.507,26 zł. oraz wydatków budżetowych w wysokości 139.117.314,34 zł. Tabela nr 1 Wykonanie budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku

Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI DEFICYT/NADWYŻKA PRZYCHODY ROZCHODY

Plan 132.610.849 143.060.574 -10.449.725 zł. 11.450.525 1.000.800

Wykonanie 134.146.507,26 139.117.314,34 -4.970.807,08 19.046.194,32 1.000.800,00

Wskaźnik % 101,16 97,24 47,57 166,33 100,00

wykonane w kwocie

Z analizy tabeli nr 1 wynika, że dochody 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych.

zostały

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych. Zaplanowano przychody ogółem w kwocie 11.450.525 zł., które zostały wykonane w 166,33 %. Wykonane przychody w wysokości 19.046.194,32 zł. dotyczą: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.043.794,32 zł.,oraz wolnych środków w kwocie 9.002.400 zł. (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytu, zaciągniętego w 2009 roku, oraz wyemitowanych obligacji powiatowych w 2010 roku), a także wyemitowanych w 2011 roku obligacji w kwocie 8.000.000 zł. Zaplanowano rozchody w kwocie 1.000.800 zł., które zostały wykonane w 100,00 %. Wykonane rozchody w wysokości 1.000.800 zł. dotyczą spłaty rat kredytu, zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie deficytu budżetu powiatu. Na obsługę długu publicznego, zabezpieczono w budżecie powiatu na 2011 rok, kwotę 816.674 zł., z tego na: obsługę kredytów i obligacji kwotę 486.815 zł. i kwotę 329.859 zł. na rozliczenia z tytułu poręczenia spłaty kredytu. Kwota 329.859 zł. dotyczy zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej ? Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (umowa nr 07/0002 zawarta dnia 12 stycznia 2007 roku z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie; obecnie kredyt jest spłacany przez Szpitale Tczewskie S.

A.) ? w 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu wydatków. W 2011 roku nie zaszły okoliczności wskazujące na potrzebę zaciągnięcia, przez Zarząd Powiatu, kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu (Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu upoważnienia do zaciągania wyżej wskazanych zobowiązań finansowych do kwoty 6.000.000 zł.). Ponadto, w 2011 roku, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie skorzystał z uprawnień wynikających z uchwały Nr LII/329/10 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Tczewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym (decyzją nr 1/U/S/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku, dokonał umorzenia wierzytelności w kwocie 3.212,27 zł., dotyczącej naliczonych opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2418

ryczałtowych za media dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, ze względu na brak możliwości ich wyegzekwowania). Wykonanie planowanych dochodów i wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok przedstawia się następująco: Tabela nr 2 Wykonanie planowanych dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2011 roku

Struktura % wykonania 100,00 88,62 11,38 100,00 82,70 17,30

Treść Dochody ogółem: w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe

Plan

Wykonanie

Wskaźnik % 101,16 101,32 99,92 97,24 97,79 94,71

132.610.849 134.146.507,26 117.336.195 118.883.425,29 15.274.654 15.263.081,97 143.060.574 139.117.314,34 117.651.514 115.052.406,69 25.409.060 24.064.907,65

Z powyższej tabeli wynika, że występuje: - deficyt budżetowy w kwocie 4.970.807,08 zł. (zrealizowane dochody ogółem w kwocie 134.146.507,26 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki ogółem w kwocie 139.117.314,34 zł.), - nadwyżka operacyjna w kwocie 3.831.018,60 zł. (zrealizowane dochody bieżące w kwocie 118.883.425,29 zł. pomniejszone o zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 115.052.406,69 zł.). Dochody bieżące, to między innymi: - subwencja ogólna, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, - wpływy z opłat komunikacyjnych, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, - wpływy z usług, - dochody z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, - darowizny w postaci pieniężnej, - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki bieżące, to między innymi: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje, - wydatki na obsługę długu publicznego, - wydatki na zakup energii, - wydatki na zakup usług remontowych. Dochody majątkowe, to między innymi:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2418

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, - dotacje celowe, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Wydatki majątkowe, to między innymi: - wydatki na jednoroczne zadania inwestycyjne, - wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne, - dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych. 1. Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł., wykonano w wysokości 134.146.507,26 zł., co stanowi 101,16 % środków zaplanowanych. W planowanych dochodach ogółem 132.610.849 zł., planowane dochody bieżące stanowią kwotę 117.336.195 zł. (wykonano 118.883.425,29 zł., tj. 101,32 % planu), natomiast planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę 15.274.654 zł. (wykonano 15.263.081,97 zł., tj. 99,92 % planu). Planowane dochody ogółem w kwocie 132.610.849 zł. (wykonanie w wysokości 134.146.507,26 .zł ) obejmują: 1) subwencję ogólną (plan w kwocie 56.207.846 zł.; wykonanie w kwocie 56.207.846 zł., co stanowi 100 % środków zaplanowanych), 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne (plan w kwocie 31.715.241 zł.; wykonanie w kwocie 31.634.852,71 zł., co stanowi 99,75 % środków zaplanowanych), 3) dochody własne (plan w kwocie 44.687.762 zł.; wykonanie w kwocie 46.303.808,55 zł., co stanowi 103,62 % środków zaplanowanych), w tym m.in.: a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zaplanowano kwotę 12.

707.257 zł.; wykonano w kwocie 13.624.798 zł., co stanowi 107,22 % środków zaplanowanych, b) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę 705.131 zł.; wykonano w kwocie 1.004.714,79 zł., co stanowi 142,49 % środków zaplanowanych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej - zaplanowano kwotę 1.850.000 zł.; wykonano w kwocie 1.877.080 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych, d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zaplanowano kwotę 365.565 zł.; wykonano w kwocie 455.324,03 zł., co stanowi 124,55 % środków zaplanowanych, e) wpływy z usług - zaplanowano kwotę 11.434.162 zł.; wykonano w kwocie 11.601.456,55 zł., co stanowi 101,46 % środków zaplanowanych, f) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano kwotę 2.670.052 zł.; wykonano w kwocie 2.655.327,53 zł., co stanowi 99,45 % środków zaplanowanych, g) środki pochodzące z funduszy strukturalnych - zaplanowano kwotę 6.339.248 zł.; wykonano w kwocie 5.945.703,76 zł., co stanowi 93,79 % środków zaplanowanych, h) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowano kwotę 3.141.878 zł.; wykonano w kwocie 3.149.780,50 zł., co stanowi 100,25 % środków zaplanowanych. Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco: Tabela nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2418

Wykonanie planowanych dochodów na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej

Struktura % wykonania

5

Dzia ł

1

Wyszczególnienie

2

Plan (po zmianach)

3

Wykonanie

4

Wskaźnik % (4:3)

6

010 600 700 710 750 754

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna OGÓŁEM:

19.136 5.589.163 4.288.750 1.051.618 2.829.652 6.195.893

19.136,00 5.601.952,59 4.253.849,97 1.193.647,57 2.771.752,35 6.196.186,28

0,01 4,18 3,17 0,90 2,07 4,62

100,00 100,23 99,19 113,51 97,95 100,01

756

15.262.388

16.506.592,79

12,30

108,15

758 801 851 852 853 854 900 926

56.266.692 1.302.389 14.458.705 20.160.833 2.621.372 791.813 1.172.445 600.000

56.266.692,23 1.414.277,16 14.567.223,84 20.176.189,10 2.578.426,79 828.578,28 1.172.002,31 600.000

41,94 1,05 10,86 15,04 1,92 0,62 0,87 0,45 100,00

100,01 108,59 100,75 100,08 98,36 104,64 99,96 100,00 101,16

132.610.849 134.146.507,26

Z tabeli nr 3 wynika, że wykonano plan dochodów w 101,16 %. W dziale 750 ?Administracja publiczna?, zrealizowano dochody w wysokości 97,95 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać?). W dziale 853 ?Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej?, zrealizowano dochody w wysokości 98,36 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: ?Podaj rękę ? systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne?). W dziale 700 ?Gospodarka mieszkaniowa?, zrealizowano dochody w wysokości 99,19 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania w pełnej wysokości dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. W dziale 900 ?Gospodarka komunalna i ochrona środowiska?, zrealizowano dochody w wysokości 99,96 % środków zaplanowanych, co wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2418

W dziale 852 ?Pomoc społeczna?, zrealizowano dochody w wysokości 100,08 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z usług. W dziale 600 ?Transport i łączność?, zrealizowano dochody w wysokości 100,23 % środków zaplanowanych co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat (opłat za zajęcie pasa drogowego), oraz wpływów z różnych dochodów. W dziale 851 ?Ochrona zdrowia?, zrealizowano dochody w wysokości 100,75 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania wyższych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, kar pieniężnych od osób prawnych.

W dziale 854 ?Edukacyjna opieka wychowawcza?, zrealizowano dochody w wysokości 104,64 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług. W dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem?, zrealizowano dochody w wysokości 108, 15 % środków zaplanowanych. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zrealizowania: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 107,22 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 12.707.257 zł., wykonanie: 13.624.798 zł.), udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 142,49 % środków zaplanowanych (planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: 705.131 zł., wykonanie 1.004.714,79 zł.). W dziale 801 ?Oświata i wychowanie?, zrealizowano dochody w wysokości 108,59 % środków zaplanowanych, co wynika głównie ze zrealizowania przez jednostki oświatowe wyższych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z różnych opłat, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług. W dziale 710 ?Działalność usługowa?, zrealizowano dochody w wysokości zaplanowanych, co wynika głównie z wyższych wpływów z usług. 113,51 % środków

2. Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574 zł., wykonano w wysokości 139.117.314,34 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych. W planowanych wydatkach ogółem 143.060.574 zł., planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 117.651.514 zł. (wykonano 115.052.406,69 zł., tj. 97,79 % planu), natomiast planowane wydatki majątkowe stanowią kwotę 25.409.060 zł. (wykonano 24.064.907,65 zł., tj. 94,71 % planu). Planowane wydatki ogółem w kwocie 143.060.574zł. (wykonanie w wysokości 139.117.314,34 zł.) obejmują: 1) wydatki bieżące w kwocie 117.651.514 zł. (wykonanie w wysokości 115.052.406,69 zł.) z podziałem na: a) obsługę długu - zaplanowano kwotę 816.674 zł.; wykonano w kwocie 459.603,99 zł., co stanowi 56,28 % środków zaplanowanych, b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano kwotę 68.591.620 zł.; wykonano w kwocie 68.160.358,44 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych, c) wydatki na zakup energii - zaplanowano kwotę 4.065.427 zł.; wykonano w kwocie 3.873.779,01 zł., co stanowi 95,29 % środków zaplanowanych, d) wydatki na zakup usług remontowych - zaplanowano kwotę 3.308.973 zł.; wykonano w kwocie 3.217.772,52 zł., co stanowi 97,24 % środków zaplanowanych, e) dotacje - zaplanowano kwotę 7.257.633 zł.; wykonano w kwocie 6.992.333,67 zł., co stanowi 96,34 % środków zaplanowanych,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2418

f) pozostałe wydatki bieżące - zaplanowano kwotę 33.611.187 zł.; wykonano w kwocie 32.348.559,06 zł., co stanowi 96,24 % środków zaplanowanych; 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.409.060 zł. (wykonanie w wysokości 24.064.907,65 zł.) z podziałem na: a) jednoroczne zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 9.848.241 zł.; wykonano w kwocie 8.791.798,88 zł., co stanowi 89,27 % środków zaplanowanych, b) wieloletnie zadania inwestycyjne - zaplanowano kwotę 15.366.061 zł.; wykonano w kwocie 15.098.165,07 zł., co stanowi 98,26 % środków zaplanowanych, c) dotacje i pomoce finansowe na realizację zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 129.758 zł.; wykonano w kwocie 128.943,70 zł., co stanowi 99,37 % środków zaplanowanych, d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - zaplanowano kwotę 65.000 zł.; wykonano w kwocie 46.000 zł., co stanowi 70,77 % środków zaplanowanych. Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Tabela nr 4 Wykonanie planowanych wydatków, na dzień 31.12.2011 roku, według działów klasyfikacji budżetowej

Dzia ł

1

Wyszczególnienie

2

Plan (po zmianach)

3

Wykonanie

4

Struktura % wykonania

5

Wskaźnik % (4:3)

6

010 020 600 630 700 710 750 754 757 758 801 851 852 853 854 900 921

Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19.136 18.105 15.267.134 25.207 592.669 1.112.539 13.227.570 6.302.549 816.674 250.000 43.570.633 14.380.274 27.245.931 4.175.556 11.055.226 3.171.031 248.640

19.136 18.056,57 15.192.990,72 24.970,75 409.702,68 1.086.555,68 12.009.005,15 6.281.897,61 459.603,99 0 42.997.928,93 14.344.278,45 26.558.678,42 4.040.518,04 10.735.893,04 3.109.268,31 247.514,66

0,01 0,01 10,92 0,02 0,29 0,78 8,63 4,53 0,33 30,91 10,31 19,09 2,90 7,72 2,23 0,18

100,00 99,73 99,51 99,06 69,13 97,66 90,79 99,67 56,28 98,69 99,75 97,48 96,77 97,11 98,05 99,55

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2418

926

Kultura fizyczna OGÓŁEM:

1.581.700 143.060.574

1.581.315,34 139.117.314,34

1,14 100,00

99,98 97,24

Z tabeli nr 4 wynika, że w dziale 757 ?Obsługa długu publicznego? zrealizowano wydatki w wysokości 56,28 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z nieponiesienia w 2011 roku wydatków związanych z poręczeniem kredytu, zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej ? Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tczewie, który to kredyt został przejęty przez Tczewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Tczewie (obecna nazwa: Szpitale Tczewskie S.A.), a także nie wystąpieniem konieczności obsługi kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu. W dziale 700 ?Gospodarka mieszkaniowa? zrealizowano wydatki w 69,13 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu. W dziale 750 ?Administracja publiczna? zrealizowano wydatki w wysokości 90,79 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ?Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek? (plan: 500.000 zł.) oraz niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektu: pn.: ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać?). W dziale 853 ?Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej? zrealizowano wydatki w wysokości 96,77 % środków zaplanowanych, co wynika z niższego wykonania wydatków związanych z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich (dotyczy projektów: pn.: ?Kosmiczna Edukacja? oraz pn.: ?Podaj rękę ? systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne?). W dziale 852 ?Pomoc społeczna? zrealizowano wydatki w wysokości 97,48 % środków zaplanowanych, co wynika z niezrealizowania zadań inwestycyjnych: pn.: ?Zakup 5 samochodów dla potrzeb DPS? (plan: 400.000 zł.) oraz pn.: ?Budowa komina w Domu Dziecka filia Narkowy? (kwota 13.000 zł.), a także niższego wykonania wydatków związanych ze świadczeniami społecznymi (dotyczy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych). W dziale 710 ?Działalność usługowa? zrealizowano wydatki w 97,66 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z poniesienia niższych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ?Integracja systemów?. W dziale 900 ?Gospodarka komunalna i ochrona środowiska? zrealizowano wydatki w 98,05 % środków zaplanowanych, co wynika głównie z niższej realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska. Planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wynosiły 18.370.068 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr IV/33/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020) i dotyczyły następujących zadań: - ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać? (kwota 1.978.452 zł.), - ?Szkolny Radiowiec? (kwota 182.470 zł.), - ?Kosmiczna Edukacja? (kwota 428.846 zł.), - ?Internat XXI wieku? (kwota 242.278 zł.), - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? (kwota 1.663 zł.), - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? (kwota 52.350 zł.), - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin? (kwota 80.000 zł.), - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew? (kwota 80.000 zł.),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2418

- ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew? (kwota 80.000 zł.), - ?Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 ?Stanisławie?? (kwota 3.832.900 zł.), - ?Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I? (kwota 1.698.750 zł.), - ?Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie? (kwota 210.000 zł.), - ?Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie? (kwota 1.523.694 zł.), - ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego? (kwota 1.418.917 zł.), - ?Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Niepełnosprawnych w Tczewie? (kwota 6.209.760 zł.), Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób

- ?Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew? (kwota 349.988 zł.). Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na rok 2011 na realizację przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową, wyniosły 18.718.022 zł. (zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XV/90/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2011-2020). W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 347.954 zł. (tj. o 1,89 %). Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki na poszczególne przedsięwzięcia kształtowały się następująco: - ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać? (kwota 2.008.447 zł.), - ?Szkolny Radiowiec? (kwota 207.867 zł.), - ?Kosmiczna Edukacja? (kwota 428.846 zł.), - ?Internat XXI wieku? (kwota 262.589 zł.), - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? (kwota 5.012 zł.), - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? (kwota 52.350 zł.), - ?Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim? (kwota 40.763 zł.), - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin? (kwota 255.013 zł.), - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew? (kwota 138.374 zł.), - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew? (kwota 103.844 zł.), - ?Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 ?Stanisławie? (kwota 6.876.871 zł.), - ?Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I? (kwota 1.699.103 zł.), - ?Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego? (kwota 65.000 zł.), - ?Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie? (kwota 13.000 zł.), - ? Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie? (kwota 8.000 zł.),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2418

- ?Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie? (kwota 65.190 zł.), - ?Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie? (kwota 1.493.694 zł.), - ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego? (kwota 1.448.917 zł.), - ?Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Niepełnosprawnych w Tczewie? (kwota 3.165.154 zł.), Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób

- ?Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew? (kwota 379.988 zł.). Na dzień 31 grudnia 2011 roku, realizacja przedsięwzięć, objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia się następująco: - ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać? ? okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.302.090 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.918.030 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 83,32 %, - ?Szkolny Radiowiec? - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 438.572 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 438.564 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %, - ?Kosmiczna Edukacja? - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 531.246 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 346.406 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 65,21 %, - ?Internat XXI wieku? - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 436.403 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 436.324 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,98 %, - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 49.702 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 48.782 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,15 %, - ?Partnerski Projekt Comeniusa? ? ?Uczenie się przez całe życie? - okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 77.396 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 45.410 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 58,67 %, - ?Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim?- okres realizacji zadania: 2011-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 60.

000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 28.022 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 46,70%, - ?Pomorskie ? dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy? - okres realizacji zadania: 2012-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 104.563 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku, - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin? - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 233.013 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 232.681 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,86 %,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2418

- ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Pelplin? - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 12,50 %, - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew? - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 128.374 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 128.373 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %, - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych, przez Miasto i Gminę Gniew? - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 256.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 30.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 11,72 %, - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew? - okres realizacji zadania: 2010-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 103.844 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 103.844 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 100,00 %, - ?Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na jezdniach dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Tczew, przez Miasto Tczew? - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 240.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 20.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 8,33 %, - ?Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Tczewie w celu poprawy bezpieczeństwa układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła Autostrady A1 ?Stanisławie? - okres realizacji zadania: 20072011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 11.342.930 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 11.342.929 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,99 %, - ?Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I? - okres realizacji zadania: 2008-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.933.068 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 4.252.867 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 108,13 %, - ?Przebudowa ulicy Nowowiejskiej w Tczewie? - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku, - ?Przebudowa odcinka ulicy 30-go Stycznia w Tczewie (odcinek od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do drogi krajowej nr 1? - okres realizacji zadania: 2013-2015; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.500.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2013 roku, - ?Przebudowa drogi powiatowej nr 2718G (Starogard Gdański-Rywałd-Klonówka-Pelplin? - okres realizacji zadania: 2012-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 5.000.000 zł.; nie występuje stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania ze względu na to, że rozpoczęcie zadania nastąpi w 2012 roku, - ?Odbudowa zabytkowej części Mostu Tczewskiego? - okres realizacji zadania: 2011-2014; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.

085.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 65.000 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,99 %, - ?Termomodernizacja budynku ZKZ w Tczewie? - okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 2.217.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 12.915 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,58 %,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2418

- ? Termomodernizacja budynku SOSW w Tczewie? -okres realizacji zadania: 2011-2013; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 943.000 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 7.995 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0,85 %, - ?Budowa sali gimnastycznej przy ZSRziK w Tczewie? - okres realizacji zadania: 2008-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 3.791.922 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 127.112 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 3,35 %, - ?Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie? - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.590.738 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 1.579.385 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 99,29 %, - ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego? - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 1.604.866 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacjiw kwocie 1.553.604 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 96,81 %, - ?Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie? - okres realizacji zadania: 2006-2012; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 8.515.140 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacji w kwocie 3.055.016 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 35,88 %, - ?Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew? - okres realizacji zadania: 2009-2011; planowane łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji: kwota 404.785 zł.; poniesione łączne wydatki na zadanie w okresie jego realizacjiw kwocie 397.737 zł.; stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 98,26 %. Planowane wydatki na 01.01.2011 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wynosiły kwotę ogółem 14.597.149 zł i dotyczyły następujących zadań: - ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać? (kwota 1.978.452 zł.), - ?Szkolny Radiowiec? (kwota 182.470 zł.), - ?Kosmiczna Edukacja? (kwota 428.846 zł.), - ?Internat XXI wieku? (kwota 242.278 zł.), - ?Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne? (kwota 279.548 zł.), - ?Nowe kadry-nowe standardy III?(kwota 284.446 zł.), - ?Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I? (kwota 1.698.750 zł.), - ?Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie? (kwota 1.523.694 zł.), - ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego? (kwota 1.418.917 zł.), - ?Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Niepełnosprawnych w Tczewie? (kwota 6.209.760 zł.), Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2418

- ?Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew? (kwota 349.988 zł.). Natomiast, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, planowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych) wyniosły 11.610.468 zł. W stosunku do planu pierwotnego wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 2.986.681 zł. (tj. o 20,46 %). Po uwzględnieniu zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku, wydatki te kształtowały się następująco: - ?Ja tam do urzędu nie chodzę ? wolę ich unikać? (kwota 1.982.133 zł.), - ?Szkolny Radiowiec? (kwota 207.867 zł.), - ?Kosmiczna Edukacja? (kwota 428.846 zł.), - ?Internat XXI wieku? (kwota 262.589 zł.), - ?Podaj rękę-systemowe wsparcie psychologiczno-terapeutyczne? (kwota 279.548 zł.), - ?Nowe kadry-nowe standardy III?(kwota 284.446 zł.), - ?Razem damy radę - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III szkół podstawowych specjalnych w powiecie tczewskim? (kwota 40.

763 zł.), - ?Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886 G) - etap I? (kwota 1.699.103 zł.), - ?Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie? (kwota 1.482.344 zł.), - ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego? (kwota 1.397.687 zł.), - ?Budowa Centrum Transferu Europejskich Systemów Niepełnosprawnych w Tczewie? (kwota 3.165.154 zł.), Wsparcia Rozwoju i Aktywizacji Osób

- ?Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew? (kwota 379.988 zł.). Powiat Tczewski, na dzień 31 grudnia 2011 roku, posiadał należności ogółem w kwocie 1.199.992,04 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych powiatu), z tego: - wymagalnych należności w kwocie 1.047.396,78 zł., dotyczących m.in. dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( dochody z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów oraz odsetek), wpływów z różnych dochodów (m.in. porozumienie z podmiotem, który niezgodnie z przepisami wykorzystał środki otrzymane z PFRON ? kwota 280.980 zł., oraz kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania koncepcji przebudowy układu drogowego stanowiącego dojazd do węzła autostradowego Stanisławie ? odcinek od mostu tczewskiego do drogi krajowej nr 1 ? kwota 211.255 zł.). Zobowiązania Powiatu Tczewskiego, na dzień 31 grudnia roku, wynosiły 6.257.856,86 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu); zobowiązania wymagalne nie występują. Z podanej wyżej kwoty, 5.873.013,32 zł. dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto, Powiat Tczewski posiadał, na dzień 31 grudnia 2011 roku, zobowiązania w kwocie ogółem 16.001.600 zł. (według rocznego sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań powiatu według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji), w tym m.in.: kwota

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2418

2.001.600 zł. z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tczewie (kredyt zaciągnięty w roku 2009, w kwocie 4.000.000 zł.) oraz wyemitowania obligacji powiatowych w wysokości 14.000.000 zł. (wyemitowano papiery wartościowe: w roku 2010, w kwocie 6.000.000 zł. oraz w roku 2011 w kwocie 8.000.000 zł, które zostały objęte przez Nordea Bank Polska S.A.). Szczegółowe dane w zakresie wykonania budżetu za 2011 rok, dotyczące m.in.: stopnia zrealizowania poszczególnych źródeł dochodów oraz określonych rodzajów wydatków, a także stopnia zrealizowania zadań inwestycyjnych, zadań remontowych, dotacji celowych i podmiotowych związanych z realizacją zadań powiatu, zawarte zostały w wymienionych niżej załącznikach do niniejszego sprawozdania. Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego, stanowią następujące załączniki: - załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 3 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 4 - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 5 - Wykonanie planu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 6 - Plan remontów - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 7 - Należności Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 8 - Zobowiązania Powiatu Tczewskiego na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 9 ?Dotacje celowe i podmiotowe związane z realizacją zadań powiatu - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 10 - Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2011 roku, - załącznik nr 11 - Dochody dotyczące dotacji oraz pomocy finansowej, związanych z realizacją zadań powiatu, uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie na dzień 31.12.2011 roku, - załącznik nr 12 ? Uchwała Nr XVIII/106/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Ponadto, do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok zostały dołączone wykresy kołowe i słupkowe i tak:

wykres nr 1 wykres nr 2 wykres nr 3 wykres nr 4 SKARBNIK

Struktura dochodów wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok, Struktura wydatków wykonanych Powiatu Tczewskiego za 2011 rok, Wykonanie dochodów Powiatu Tczewskiego za 2011 rok, Wykonanie wydatków Powiatu Tczewskiego za 2011 rok.

STAROSTA

POWIATU TCZEWSKIEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2418

mgr Dariusz Skrzypczyński

dr inż Józef Puczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2418

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Dzia Rozdz. ł Wskaźnik %

§

Treść

Plan

Wykonanie

010 z tego:

01005

Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

19 136 19 136

19 136

19 136,00 19 136,00

19 136,00

100,00 100,00 100,00

19 136

19 136,00

100,00

600 z tego:

60014 0690

Transport i łączność dochody bieżące dochody majątkowe

Drogi publiczne powiatowe Wpływ z różnych opłat

5 589 163 1 055 608 4 533 555

5 589 163 960 000 59 073 2 300 30 700 2 608

5 601 952,59 1 068 317,31 4 533 635,28

5 601 952,59 972 941,80 59 073,50 2 056,51 30 700,00 2 619,00

100,23 101,20 100,01

100,23 101,35 100,01 89,41 100,00 100,42

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

60 000

60 000,00

100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2418

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 614 568

2 614 828,56

100,01

1 859 914

1 859 733,22

99,99

700 z tego:

Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące dochody majątkowe

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4 288 750 1 210 745 3 078 005

4 288 750 6 498

4 253 849,97 1 175 845,17 3 078 004,80

4 253 849,97 6 498,05

99,19 97,12 99,99

99,19 100,01

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

187 710

216 990,80

115,60

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych dochodów

3 078 005

3 078 004,80

99,99

0970

434 708

435 256,33

100,13

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

131 829

55 626,03

42,20

450 000

461 473,96

102,55

710 z tego:

Działalność usługowa dochody bieżące dochody majątkowe

1 051 618 1 021 618 30 000

1 193 647,57 1 163 647,57 30 000,00

113,51 113,90 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2418

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

67 000

67 000,00

100,00

67 000

67 000,00

100,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25 498

25 497,90

99,99

25 498

25 497,90

99,99

71015 0920 0970

Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

453 720 650 70

453 259,94 452,57 81,00

99,90 69,63 115,71

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71095 0830 Pozostała działalność Wpływy z usług

453 000

452 687,28

99,93

0

39,09

-

505 400 475 400

647 889,73 617 889,73

128,19 129,97

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000

30 000,00

100,00

750 z tego:

75011

Administracja publiczna dochody bieżące dochody majątkowe

Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe

2 829 652 2 594 871 234 781

257 000

2 771 752,35 2 537 764,47 233 987,88

257 000,00

97,95 97,80 99,66

100,00

257 000

257 000,00

100,00

796 438

1 094 531,55

137,43

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2418

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat

6 660 58 492 3 900 584 515 142 871 49 064

17 402,67 72 405,21 3 920,00 834 044,89 166 758,78 49 063,14

261,30 123,79 100,51 142,69 116,72 99,99

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 0970 75045 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

12 934

12 933,14

99,99

36 130

36 130,00

100,00

1 727 150

1 371 157,66

79,39

1 417 343

1 076 360,52

75,94

78 926

64 729,26

82,01

229 213

228 399,88

99,65

1 668

1 668,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6 195 893

6 196 186,28

100,01

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2418

z tego:

dochody bieżące dochody majątkowe

6 115 527 80 366

6 195 893 6 150

6 114 821,12 81 365,16

6 196 186,28 6 164,37

99,99 101,24

100,01 100,23

75411 0920

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostałe odsetki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

6 107 767

6 106 676,19

99,98

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 610

1 980,56

123,02

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6410 na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

60 366

60 365,16

99,99

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6610 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000

21 000,00

105,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego:

75618 0420

15 262 388

16 506 592,79

108,15

dochody bieżące

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 0020 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

15 262 388

16 506 592,79

108,15

1 850 000

1 877 080,00

101,46

1 850 000 13 412 388

1 877 080,00 14 629 512,79

101,46 109,07

75622

12 707 257 705 131

13 624 798,00 1 004 714,79

107,22 142,49

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2418

758 z tego:

Różne rozliczenia dochody bieżące dochody majątkowe

75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu

56 266 692 52 796 846 3 469 846

45 693 043 45 693 043 4 100 149 689 149

56 266 692,23 52 796 846,00 3 469 846,23

45 693 043,00 45 693 043,00 4 100 149,00 689 149,00

100,01 100,00 100,01

100,00 100,00 100,00 100,00

75802

Środki na inwestycje na drogach publicznych 6180 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 75814 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych 6680 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 75832 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 411 000

3 411 000,00

100,00

75803

5 207 261 5 207 261 58 846 58 846

5 207 261,00 5 207 261,00 58 846,23 58 846,23

100,00 100,00 100,01 100,01

1 207 393 1 207 393

1 207 393,00 1 207 393,00

100,00 100,00

801 z tego:

80102 0690

Oświata i wychowanie dochody bieżące dochody majątkowe

Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych opłat

1 302 389 1 048 445 253 944

181 000 100 900

1 414 277,16 1 156 727,96 257 549,20

177 248,00 18,00 1 032,00

108,59 110,33

101,42

97,93

18,00 114,67

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

180 000

176 198,00

97,89

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2418

80110

Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

34 795

34 794,44

99,99

34 795

34 794,44

99,99

80120 0690

Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat

171 305 1 667

198 479,53 2 340,00

115,86 140,37

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 0970

61 718

73 512,68

119,11

Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

5 016 29 860

5 208,79 31 859,55

103,84 106,70

Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

12 514,51

-

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80130 0690 Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat

73 044

73 044,00

100,00

235 193 2 020

318 160,83 2 897,00

135,28 143,42

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 0840 0920 0970

77 630

92 012,06

118,53

Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

21 000 60 000 8 400 66 143 677 610

31 740,00 73 805,52 11 575,26 106 130,99 683 108,36

151,14 123,01 137,80 160,46 100,81

80140

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 2418

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830

4 000

26 004,94

650,12

Wpływy z usług

300 000 0 2 000 200

276 077,70 7 275,20 1 853,52 487,00

92,03 92,68 243,50

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 0970 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80195 2130 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

51 210

51 210,00

100,00

320 200

320 200,00

100,00

2 486 2 486

2 486,00 2 486,00

100,00

100,00

851 z tego:

85149

Ochrona zdrowia dochody bieżące dochody majątkowe

Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85195 Pozostała działalność

14 458 705 12 113 080 2 345 625

20 000

14 567 223,84 12 221 598,74 2 345 625,10

6 254,00

100,75 100,90 100,01

31,27

20 000

6 254,00

31,27

85156

3 372 038

3 369 303,20

99,92

3 372 038

3 369 303,20

99,92

11 066 667

11 191 666,64

101,13

Dziennik Urzędowy Województwa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1948

  uchwała nr 44/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.241.3862

  uchwała nr 15/59/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.157.3281

  uchwała nr XI/55/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.3505

  uchwała nr 56/2011 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.3324

  uchwała nr 16/30/2011 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ? Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2010 rok ?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXVIII/565/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku

 • DZ. URZ. 2012.2414

  uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. 2012.2413

  uchwała nr XVII/156/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Gdańskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.