Logowanie

DZ. URZ. 2012.2420

Tytuł:

uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Osiek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2420
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

09:39

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 15, art. 16 ust 1, art. 17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. nr 142, poz1591z 2001 r poz. 74 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: § 1. 1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale Nr VI/46/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 12.06.2003r., w sprawie uchwalenia ?Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek? 2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla wsi Wycinki w gminie Osiek uchwalonego uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010r., ogłoszoną Dz.Urz.Woj. Pom. Nr 1, poz. 1 z 2011r. 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest : 1) sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich, 2) usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym 4. Granice terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 2 przedstawiono na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:2000. 5. Integralną część uchwały stanowią : 1) Rysunek planu uwzględniający wprowadzone zmiany , stanowiący załącznik nr 1 do uchwały wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, 2) Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu miejscowego stanowiący załącznik nr 2 3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad finansowania, stanowiące załącznik nr 3 § 2. 1. W tekście uchwały Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek wprowadza się następujące zmiany, stanowiące sprostowanie pomyłek pisarskich : 1) Na rysunku planu w miejsce symbolu KDW umieszcza się symbol KDW1 (dotyczy działek nr 109/13, 109/18, 116/13, 267)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2420

2) Na rysunku planu w miejsce symbolu KDW umieszcza się symbol KDW3 (dotyczy części działek nr 134/2, 210/2, 116/6) 3) Na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dzielącą teren projektowanej drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW3 (dotyczy cz. dz. nr 97/44) 4) Na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem 18 UTL 1 5) Na rysunku planu i w oznaczeniach zastępuje się oznaczenie terenu KDw symbolem KDG 6) Na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem 150 ZL1 7) Na rysunku planu usuwa się linię rozgraniczającą terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dzielącą teren oznaczony symbolem 208 ZL1 2. W tekście uchwały Rady Gminy Osiek nr XXXVII/207/2010 z dnia 08.11.2010r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek wprowadza się następujące zmiany, stanowiące usunięcie niespójności pomiędzy ustaleniami tekstowymi a załącznikiem graficznym : 1) W § 6, w karcie terenu nr 39 dla terenu ZL1 , w pkt 1 uzupełnia się o następujące oznaczenia: 194, 228, 229, 230, 160, 264 ZL1 2) W § 6, w karcie terenu nr 44 dla terenu R usuwa się teren oznaczony 194R 3. Skorygowany stosownie do treści ust. 2 załącznik graficzny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i zastępuje dotychczasowy rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek. § 3. Uchwała niniejsza wraz treścią uchwały , o której mowa w §1 ust. 2 (nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 08.11.2010r.) stanowi jednolicie obowiązujące przepisy prawa miejscowego) § 4. 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do: 1) Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały w celu oceny zgodności z prawem oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Gminy w Osieku oraz publikacji na stronie internetowej gminy, § 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem 11 ust. 1 który wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2420

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012 r. załącznik do uchwały Nr 1 mapa sytuacyjna wysokościowa w skali 1:2000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2420

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2420

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek. Rozstrzygnięcie uwag co do przyjętych rozwiązań w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek. W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2420

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wycinki gmina Osiek uchwalonego uchwałą Nr X/ 56/ 2011 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2011 roku nie wiąże się z koniecznością realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2544

  uchwała nr XLIX/285/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski ? część I

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.377

  uchwała nr XXXVII/243/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Świerchowa

 • DZ. URZ. 2010.364.3922

  uchwała nr XLI/281/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 października 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XL/268/10 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Osiek

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.68

  uchwała nr XV/120/08 Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Rudawka w gminie Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo ? działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 ? w obrębie Barchnowy.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2415

  uchwała nr XXVIII/565/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przeprawy promowej przez Martwą Wisłę w Wisłoujściu łączącą ulicę Wyzwolenia z ulicą Charpentiera w Gdańsku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.