Logowanie

DZ. URZ. 2012.2421

Tytuł:

uchwała nr XIX/4/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rady Miasta Pucka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2421
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:53

w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 8 ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2006r., Nr 225 poz. 1635 z późn. zmianami/ Rada Miasta Pucka Uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. 2. Opłatę skarbową można uiścić u inkasenta, którym wyznacza się: - Bank Spółdzielczy w Pucku, - Tamarę Lipską ? Urząd Miasta w Pucku ?Plac Wolności 1 - Urząd Skarbowy w Pucku 3. Szczegółowe zasady poboru i rozliczania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta a inkasentem. § 2. Za pobranie opłaty skarbowej inkasent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 6% kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 4. Uchyla się uchwałę Rady Miasta Pucka z dnia 12 kwietnia 2011r. nr V/ 3/2011 w sprawie poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Hanna Pruchniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.61.1378

  uchwała nr V/3/2011 Rady Miasta Puck z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1254

  uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy Godów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej na terenie Gminy Godów, wyznaczenia inkasentów do jej poboru oraz określenia wysokości wynagrodzenia za jej inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1992

  uchwała nr XX/203/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/60/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1064

  uchwała nr XX/229/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo ? działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 ? w obrębie Barchnowy.

 • DZ. URZ. 2012.2418

  uchwała nr 64/252/12 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2417

  uchwała nr XXIV/317/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

 • DZ. URZ. 2012.2416

  uchwała nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.