Logowanie

DZ. URZ. 2012.2424

Tytuł:

uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miejska w Lęborku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2424
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:52

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork. Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13); art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). uchwala się, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lęborka, poprzez wprowadzenie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Stenka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2424

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nazwa przystanku Gdańska - park Sanepid Urząd Pracy 01 Urząd Pracy 02 Al. Niepodległości ? staw n.ż Al. Niepodległości Kossaka SP 3 Kossaka Kossaka ? Poznańska 01 Kossaka ? Poznańska 02 Kossaka ? Lęborska n.ż Al. Wolności ? SP nr 3 01 Al. Wolności ? SP nr 3 02 Plac Piastowski 01 Plac Piastowski 02 Stary Browar 01 Stary Browar 02 Pionierów AGROMA 01 n.ż. Pionierów AGROMA 02 n.ż. Pionierów ZSB 01 n.ż. Pionierów ZSB 02 n.ż. Pionierów ? pętla Mostnika 01 n.ż. Mostnika 02 n.ż. Westerplatte 01 n.ż Westerplatte 02 n.ż. Urząd Starostwa 01 Urząd Starostwa 02 Topolowa I Topolowa II

Lokalizacja ul. Gdańska ul. Gdańska ul. Gdańska ul. Gdańska Al. Niepodległości Al. Niepodległości ul. Kossaka ul. Kossaka ul. Kossaka ul. Kossaka ul. Kossaka Al. Wolności Al. Wolności Al. Wolności Al. Wolności Al. Wolności Al. Wolności ul. Pionierów ul. Pionierów ul. Pionierów ul. Pionierów ul. Pionierów ul. Mostnika ul. Mostnika ul. Westerplatte ul. Westerplatte ul. Czołgistów ul. Czołgistów ul. Topolowa ul. Topolowa

Kierunek Mosty Centrum Centrum Mosty Mosty Rondo Gdańska-Kossaka Centrum Centrum Centrum NWL NWL Centrum ul. Kossaka Centrum ul. Kossaka Rondo Solidarności ul. Kossaka Centrum Pionierów ? pętla Centrum Pionierów ? pętla Centrum Pionierów ? pętla Centrum Pionierów ? pętla Centrum ul. Lubelska Centrum Centrum

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2424

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Lubelska Kanałowa ? rondo Kanałowa ? Harcerzy Kniewskiego ? pętla Kolejarzy 01 Kolejarzy 02 Ks. Gracza 01 Ks. Gracza 02 Działki 01 n.ż. Działki 02 n.ż. Legionów Polskich 01 Legionów Polskich 02 Zwycięstwa ? Kupiec 01 Zwycięstwa ? Kupiec 02 Zwycięstwa LO Zwycięstwa Szpital Dworzec PKP 01 Dworzec PKP 02 Warszawska ZSGŻiA Dworzec PKS Krzywoustego ? Toruńska Krzywoustego rondo Krzywoustego ZUS Krzywoustego Elektrownia LIDL Mieszka I 01 Mieszka I 02 Sportowa ? pętla Kusocińskiego 01 Kusocińskiego 02 Urząd Skarbowy 01 Urząd Skarbowy 02 I Armii WP ? warsztaty I Armii WP ? Nadleśnictwo I Armii WP ? Gimnazjum SPOMEL Kaszubska ? Krzywoustego Kaszubska ? elewatory 01 Cmentarz ? dolna pętla Cmentarz I brama Cmentarz II brama

ul. Lubelska ul. Kanałowa ul. Harcerzy ul. Kniewskiego ul. Kolejarzy ul. Kolejarzy ul. Ks. Gracza ul. Ks. Gracza ul. Chłopska ul. Chłopska ul. Leg. Polskich ul. Leg. Polskich ul. Zwycięstwa ul. Zwycięstwa ul. Zwycięstwa ul. Zwycięstwa ul. Dworcowa ul. Dworcowa ul. Warszawska ul. Sienkiewicza ul. Krzywoustego ul Krzywoustego ul. Krzywoustego ul. Krzywoustego ul. Toruńska ul. Mieszka I ul. Mieszka I ul. Sportowa ul. Kusocińskiego ul. Kusocińskiego ul. Słupska ul. Słupska ul. I Armii WP ul. I Armii WP ul. I Armii WP ul. Abrahama ul. Kaszubska ul. Kaszubska ul. Kaszubska ul. Kaszubska ul. Kaszubska

Centrum ul. Lubelska Centrum Centrum Kniewskiego ? pętla Centrum Kniewskiego ? pętla Centrum Kniewskiego ? pętla Centrum Kniewskiego ? pętla Rondo Solidarności Cmentarz Cmentarz Rondo Solidarności ul. Zwycięstwa ul. Warszawska Dworzec PKP ul. Dworcowa Centrum Cmentarz Centrum Rybki ul. Krzywoustego Sportowa - pętla Sportowa ? pętla ul. Słupska ul. I Armii WP Os. Sportowa Os. Sportowa Centrum ul. Słupska Cmentarz Centrum Cmentarz ? górna pętla Cmentarz ? górna pętla

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2424

72 73

Cmentarz ? górna pętla Kaszubska ? elewatory 02

ul. Kaszubska ul. Kaszubska

Cmentarz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2424

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012 r.

REGULAMIN korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork § 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork wykonuje jednostka budżetowa ? Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Wyszyńskiego 3, 84-300 Lębork, zwany dalej MZGK. § 2. 1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork uprawnieni są przewoźnicy, będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami. 2. Przystanki komunikacyjne będą udostępnione przewoźnikom na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: - aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, - kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, - projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków, - schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną, - wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji - ilość zatrzymań na wszystkich przystankach w rozbiciu na poszczególne miesiące w roku.

3. Wnioski należy składać w sekretariacie MZGK. 4. Dyrektor MZGK jest uprawniony i zobowiązany do: - przyjmowania i rozpatrywania w kolejności zgłoszeń wniosków w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, - zawierania i rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych. 5. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych może być pobierana opłata, której stawka ustalana będzie przez Radę Miejską w Lęborku. 6. Opłata za korzystanie z przystanków będzie naliczana i pobierana przez MZGK w cyklach miesięcznych. 7. Odpłatność obliczona będzie w następujący sposób: a) ilość wjazdów na udostępnione przystanki ustalana jest na podstawie załączonego rozkładu jazdy zliczona dla określonego miesiąca, b) odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia pozycji a) przez jednostkową kwotę odpłatności za wjazd na przystanek. 8. Środki pozyskane z udostępnienia przystanków komunikacyjnych przeznacza się w całości na utrzymanie przystanków.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2424

§ 3. 1. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach komunikacyjnych wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. 2. Pojazdy przewoźnika powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla innych użytkowników. 3. Przewoźnik ma prawo korzystania z przystanków tylko i wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy. Nie dopuszcza się nieuzasadnionych, pozarozkładowych postojów na przystankach komunikacyjnych. 4. Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymania w należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w danym rozkładzie. Każdy rozkład powinien zawierać nazwę przewoźnika oraz ewentualnie jego logo. 5. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych rozmieszczania bez zgody MZGK informacji i reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4709

  uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2657

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Brójce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brójce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5771

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.220.6683

  uchwała nr XV/78/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XIX/4/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek

 • DZ. URZ. 2012.2419

  uchwała nr XVII/193/2012 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz, Barchnowy, Janowo ? działki nr: część 115/10, od 118 do 122, od 124 do 128, 130/2, część 132/15, część 132/16, 135 w obrębie Janowo oraz nr 42/1, 42/2 ? w obrębie Barchnowy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.