Logowanie

DZ. URZ. 2012.2425

Tytuł:

uchwała nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Miejska w Slupsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2425
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:52

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekt jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz. 13 Nr 159, poz. 945, Nr 222 poz. 1321, z 2012 r. poz. 472) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje § 1. Drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr: 65/1 i 60/5 obręb ewidencyjny 1 miasta Słupska oraz drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr: 61/4, 60/4, 58/14 i 58/12 obręb ewidencyjny 1 miasta Słupska, której przebieg został przedstawiony na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: ulica św. Klary z Asyżu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2425

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2425
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.87.1594

  uchwała nr L/777/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2010.150.2947

  uchwała nr LVIII/892/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2011.8.233

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Słupsku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z postanowienia SR w Jeleniej Górze została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sądowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XIX/4/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.2420

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wycinki w gminie Osiek


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.