Logowanie

DZ. URZ. 2012.2426

Tytuł:

uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Powiatu Czluchowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2426
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:52

Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie Działając na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr XI/65/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Człuchowskiego. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego Arkadiusz Kubalewski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2426

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.

S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Firma podmiotu leczniczego brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, zwany dalej SPZOZ, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia w trybie i na zasadach określonych: 1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej zwaną dalej ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, 2) niniejszym Statutem. 3. W Zespole działają przedsiębiorstwa: 1) Szpital SPZOZ, 2) Przychodnia SPZOZ, 3) Diagnostyka SPZOZ, 4) Świadczenia opiekuńczo-paliatywne SPZOZ 5) Ratownictwo Medyczne SPZOZ § 2. 1. Podmiotem, który utworzył SPZOZ, nadaje mu statut i sprawuje nad nim nadzór, jest Powiat Człuchowski. 2. Siedzibą SPZOZ jest miasto Człuchów. Rozdział 2. CELE I ZADANIA SPZOZ § 3. Celem SPZOZ jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, 2) udzielanie także świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia, 3) wykonywanie zadań profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, 4) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych, 5) prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia. § 4. W zakresie wynikającym z przepisów prawa i zobowiązań z tytułu zawartych umów SPZOZ realizuje w szczególności następujące zadania: 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez: a) świadczenie usług z zakresu lecznictwa szpitalnego, w tym opieki psychiatrycznej, b) udzielanie świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, w tym konsultacje w poszczególnych specjalnościach medycznych funkcjonujących w SPZOZ,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2426

c) świadczenie usług z zakresu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, d) wykonywanie badań diagnostycznych, e) wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy, f) zapewnienie świadczeń z zakresu medycyny ratunkowej, 2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umów zawartych z uprawnionymi podmiotami, 3) wykonywanie innych zadań, pomocniczych względem działalności podstawowej poprzez prowadzenie: a) transportu sanitarnego, b) apteki szpitalnej, c) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, d) oświaty zdrowotnej, w tym zleconych programów pro zdrowotnych, e) współpracy z samorządami zawodowymi, f) współpracy z jednostkami dydaktycznymi w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych, g) działalności administracyjnej, ekonomicznej i technicznej. § 5. SPZOZ prowadzi ponadto działalność: 1) gospodarczą inną niż leczniczą w następujących zakresach: dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajmu rzeczy, usług przewozowych, usług naprawy sprzętu, usług kserograficznych, usług udostępniania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej, usług udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia, organizacji szkoleń, kursów oraz konferencji związanych z działalnością leczniczą, obsługi imprez w zakresie zabezpieczenia medycznego, pobierania opłat parkingowych, prowadzenia szkoły rodzenia, usług związanych z udziałem osób towarzyszących w szczególności przy porodzie rodzinnym, pobycie dziecka w szpitalu; 2) leczniczą, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych odpłatnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 3. ORGANY ZESPOŁU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA § 6. Organami SPZOZ są: 1) Dyrektor SPZOZ, 2) Rada Społeczna. DYREKTOR SPZOZ § 7. 1. Dyrektor stoi na czele SPZOZ, kieruje jego działalnością, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie oraz reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektor wykonuje prawa i obowiązki podmiotu leczniczego określone ustawą o działalności leczniczej. 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników SPZOZ. 4. Dyrektor podejmuje w formie zarządzenia decyzje dotyczące działalności SPZOZ. RADA SPOŁECZNA § 8. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zespół, a także organem doradczym Dyrektora. 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu Człuchowskiego. 3. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) jako przewodniczący ? Starosta Człuchowski lub osoba przez niego wyznaczona,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2426

2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Człuchowskiego w liczbie 9 osób. 4. Zadania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej. 5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata i biegnie od dnia jej powołania, przy czym zawsze kończy się po upływie czterech miesięcy od dnia ukonstytuowania się składu Rady Powiatu nowej kadencji po wyborach. 6. Członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami, jeżeli okres tej nieobecności przekracza 6 miesięcy. 7. Tryb pracy, sposób podejmowania uchwał i zwoływania posiedzeń określa Regulamin Rady Społecznej. STRUKTURA ORGANIZACYJNA § 9. 1. Strukturę organizacyjną SPZOZ tworzą: 1) Pion Medyczny, 2) Pion Zarządzania, Finansów i Rachunkowości, 3) Pion Techniczno ? Eksploatacyjny i Administracji. 2. Schemat organizacyjny SPZOZ określa załącznik nr 1 do Statutu. § 10. 1. Dyrektor SPZOZ sprawuje swoje funkcje przy pomocy: 1) Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 2) Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych, 3) Naczelnej Pielęgniarki 4) Głównego Księgowego. 2. Dyrektor SPZOZ jest bezpośrednim przełożonym pracowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Zarządzania, Finansów i Rachunkowości. § 11. 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa kieruje powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego. 2. Schemat organizacyjny Pionu Medycznego stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 3. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Medycznego stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 4. Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych kieruje powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pionu Techniczno ? Eksploatacyjnego i Administracji. 5. Naczelna Pielęgniarka kieruje pracą pielęgniarek i położnych. 6. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo ? Księgowy. § 12. Organizację i zadania oraz sposób kierowania organizacyjnymi określa Regulamin Organizacyjny SPZOZ. poszczególnymi jednostkami i komórkami

Rozdział 4. GOSPODARKA FINANSOWA ZESPOŁU § 13. 1. SPZOZ prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. 2. Gospodarka finansowa SPZOZ prowadzona jest w oparciu o: 1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 2) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2426

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 3. Podstawą gospodarki SPZOZ jest plan finansowy i inwestycyjny, ustalany przez Dyrektora SPZOZ po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, zatwierdzany przez organ założycielski, o którym mowa w § 2 niniejszego statutu. Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2426

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zalacznik1.1.doc Załącznik Nr 1 do STATUTU Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zalacznik1.2.doc Załącznik Nr 2 do STATUTU Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zalacznik1.3.xls Załącznik Nr 3 do STATUTU

Załącznik Nr 1 do STATUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SPZOZ W CZŁUCHOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 2426

Rada Społeczna

DYREKTOR

Pion Medyczny

Pion zarządzania, finansów i rachunkowości

Pion techniczno administracyjny

Z-CA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

Sekretariat Dyrekcji

Główny Księgowy

Z-CA DYREKTORA ds. TECHNICZNO ADMINISTRACYJNYCH

Szpital SPZOZ

Naczelna Pielęgniarka SPZOZ

Dział Zatrudnienia

Dział Ekonomiczno - Księgowy

Przychodnia SPZOZ

Kapelan Szpitalny

Dział Organizacji i Nadzoru z Rejestrem Usług Medycznych

Dział Techniczno Gospodarczy i Transportu

Radca Prawny Inspektor BHP, p/poż i Obrony Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Cywilnej

Diagnostyka SPZOZ

Świadczenia opiekuńczo ? paliatywne SPZOZ

Dział Zamówień Publicznych

Informatyk

Ratownictwo Medyczne SPZOZ

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Zespół Higieny Szpitalnej

Personel Medyczny SPZOZ

podległość nadzór merytoryczny

Załącznik Nr 2 do STATUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PIONU MEDYCZNEGO SPZOZ W CZŁUCHOWIE

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? DYREKTOR

Z-CA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

Poz. 2426

Szpital SPZOZ

Przychodnia SPZOZ

Poradnia Diabetologiczna Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Poradnia Onkologiczna Poradnia Endokrynologiczna Poradnia Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej Poradnia Ginekologiczno ? Położnicza Poradnia Alergologiczna Poradnia Kardiologiczna Poradnia Nadciśnienia Tętniczego Poradnia Reumatologiczna Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Urologiczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Chorób Metabolicznych Poradnia Medycyny Sportowej Poradnia Okulistyczna Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Ftyzjatryczna Poradnia Pulmonologiczna Poradnia Dermatologiczna Poradnia Logopedyczna Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt Poradnia Patologii Ciąży Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Poradnia Neonatologiczna Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Psychologiczna Poradnia Paliatywna Poradnia Medycyny Pracy Szkoła Rodzenia Poradnia Promocji Zdrowia Poradnia Lekarza POZ Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo ? Rodzinnej Punkt Szczepień Gabinet Medycyny Szkolnej Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna Poradnia Rehabilitacyjna Pracownia Fizjoterapii Pracownia Fizykoterapii Pracownia Kinezyterapii Pracownia Balneoterapii Pracownia Masażu Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu Oddział Dzienny Psychiatryczny Ambulatorium ogólne Leczenie Środowiskowe (domowe)

Diagnostyka SPZOZ

Świadczenia opiekuńczo ? paliatywne SPZOZ

Ratownictwo Medyczne SPZOZ

Personel Medyczny SPZOZ

Ordynatorzy oddziałów Kierownicy / koordynatorzy Personel lekarski Personel pielęgniarski Sekretarki medyczne / rejestratorki Ratownicy medyczni / sanitariusze Technicy medyczni Laboranci Analitycy Terapeuci Położne Dietetyk

Oddział Wewnętrzny Oddział Chirurgiczny Oddział Dziecięcy Oddział Ginekologiczno - Położniczy Oddział Neonatologiczny Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii Oddział Psychiatryczny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych Po Substancjach Psychoaktywnych (Detoksykacji) Izba Przyjęć Szpitala Izba Przyjęć Psychiatryczna Blok Operacyjny Sterylizatornia Apteka Szpitalna

Pracownia USG Pracownia RTG Pracownia Endoskopii Pracownia Mammografii Gabinet Prób Wysiłkowych Gabinet Holtera Gabinet Spirometrii Gabinet EKG Laboratorium Bank Krwi Serologia Punkt Pobrań Krwi

Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy Hospicjum Stacjonarne Hospicjum Domowe Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny (S) Zespół Wyjazdowy Podstawowy (P) Człuchów Zespół Wyjazdowy Podstawowy (P) Rzeczenica Zespół Transportu Sanitarnego Dyspozytornia

podległość nadzór merytoryczny

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Załącznik Nr 3 do STATUTU

Poz. 2426

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPZOZ w CZŁUCHOWIE

1 3 4 5 6 7 8

Nazwa komórki organizacyjnej

Numer telefonu i adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Część V Część VII Część VIII Część IX Część X

Liczba łóżek

Data rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorstwo: Szpital SPZOZ Oddział Wewnętrzny

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975

Oddział Chirurgiczny

01

003

4500

HC.1.1.

05

28

1.08.1975

Oddział Dziecięcy

01

002

4401

HC.1.1.

28

26

1.08.1975

Oddział Ginekologiczno Położniczy

01

004

4450

HC.1.1.

29

32

1.08.1975

Oddział Neonatologiczny

01

006

4421

HC.1.1.

20

0

1.08.1975

Oddział Anestezjologii i intensywnej terapii

01

007

4260

HC.1.1.

01

4

1.08.1975

Oddział Psychiatryczny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) Izba Przyjęć Szpitala

01

008

4700

HC.1.1.

30

30

12.01.2001

01

073

4742

HC.1.1.

30

7

1.01.2004

01

074

4748

HC.1.1.

30

8

1.01.2004

01

009

4900

HC.1.3.9.

78

0

1.08.1975

Izba Przyjęć Psychiatryczna

01

009

4900

HC.1.3.9.

30

0

12.01.2001

Blok Operacyjny

01

010

4910

HC.1.3.9.

78

0

1.08.1975

Sterylizatornia

01

029

4930

HC.1.3.9.

78

0

1.08.1975

Apteka Szpitalna

01

011

4920

HC.1.3.9.

78

0

1.08.1975

Przedsiębiorstwo: Przychodnia SPZOZ

Poradnia Diabetologiczna

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów 02 019 1020 HC.1.3.3. 43 0 1.01.2001

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

02

020

1270

HC.1.3.3.

42

0

1.01.2001

Poradnia Onkologiczna

02

021

1240

HC.1.3.3.

24

0

1.01.2001

Strona 1 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Załącznik Nr 3 do STATUTU

Poz. 2426

1

3

4

5

6

7

8

Nazwa komórki organizacyjnej

Numer telefonu i adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Część V Część VII Część VIII Część IX Część X

Liczba łóżek

Data rozpoczęcia działalności

Poradnia Endokrynologiczna

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów

02

022

1030

HC.1.3.3.

44

0

1.01.2001

Poradnia Chirurgii Urazowo ? Ortopedycznej

02

023

1580

HC.1.3.3.

25

0

1.01.2001

Poradnia Ginekologiczno ? Położnicza

02

024

1450

HC.1.3.3.

29

0

1.08.1975

Poradnia Alergologiczna

02

032

1010

HC.1.3.3.

36

0

1.01.2002

Poradnia Kardiologiczna

02

033

1100

HC.1.3.3.

53

0

1.01.2002

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

02

034

1104

HC.1.3.3.

53

0

1.01.2002

Poradnia Reumatologiczna

02

036

1280

HC.1.3.3.

67

0

1.01.2002

Poradnia Chirurgii Ogólnej

02

037

1500

HC.1.3.3.

05

0

1.01.2002

Poradnia Urologiczna

02

038

1640

HC.1.3.3.

34

0

1.01.2002

Poradnia Neurologiczna

02

039

1220

HC.1.3.3.

22

0

1.01.2002

Poradnia Chorób Metabolicznych

02

044

1008

HC.1.3.3.

07

0

1.09.2003

Poradnia Medycyny Sportowej

02

048

1370

HC.6.6.

56

0

1.09.2003

Poradnia Okulistyczna

02

049

1600

HC.1.3.3.

23

0

1.09.2003

Poradnia Otolaryngologiczna

02

051

1610

HC.1.3.3.

26

0

1.09.2003

Poradnia Ftyzjatryczna

02

080

1274

HC.1.3.3.

42

0

1.12.2003

Poradnia Pulmonologiczna

02

082

1272

HC.1.3.3.

42

0

1.12.2003

Poradnia Dermatologiczna

02

083

1200

HC.1.3.3.

09

0

1.12.2003

Poradnia Logopedyczna

02

059

1616

HC.1.3.3.

02

0

1.09.2003

Strona 2 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Załącznik Nr 3 do STATUTU

Poz. 2426

1

3

4

5

6

7

8

Nazwa komórki organizacyjnej

Numer telefonu i adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Część V Część VII Część VIII Część IX Część X

Liczba łóżek

Data rozpoczęcia działalności

Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt

(59) 83 42 281 ul.

Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów

02

061

1453

HC.1.3.3.

29

0

1.09.2003

Poradnia Patologii Ciąży

02

062

1454

HC.1.3.3.

29

0

1.09.2003

Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

02

063

1458

HC.1.3.3.

29

0

1.09.2003

Poradnia Neonatologiczna

02

064

1421

HC.1.3.3.

20

0

20.10.2003

Poradnia Leczenia Uzależnień

02

069

1740

HC.1.3.3.

30

0

1.08.2003

Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Zdrowia Psychicznego

02

070

1744

HC.1.3.3.

30

0

1.08.2003

02

071

1746

HC.1.3.3.

30

0

1.08.2003

02

084

1700

HC.1.3.3.

30

0

1.01.2005

Poradnia Psychologiczna

02

097

1790

HC.1.3.3.

30

0

19.11.2009

Poradnia Paliatywna

02

098

1180

HC.1.3.3.

55

0

19.11.2009

Poradnia Medycyny Pracy

02

086

1160

HC.6.5.

14

0

1.01.2005

Szkoła Rodzenia

02

026

1472

HC.6.1.1.

29

0

1.01.1996

Poradnia Promocji Zdrowia

02

040

9700

HC.6.7.

78

0

1.01.2002

Poradnia Lekarza POZ

02

041

0010

HC.1.3.1.

16

0

1.01.2003

Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo ? Rodzinnej

02

085

0032

HC.1.3.1.

16

0

1.01.2005

Punkt Szczepień

02

088

9600

HC.6.3.1.

16

0

1.01.2005

Gabinet Medycyny Szkolnej

02

065

0040

HC.6.2.

78

0

1.08.2003

Gabinet Medycyny Szkolnej

02

066

0040

HC.6.2.

78

0

1.08.2003

Strona 3 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Załącznik Nr 3 do STATUTU

Poz. 2426

1

3

4

5

6

7

8

Nazwa komórki organizacyjnej

Numer telefonu i adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Część V Część VII Część VIII Część IX Część X

Liczba łóżek

Data rozpoczęcia działalności

Gabinet Medycyny Szkolnej

(59) 83 42 281 Bukowo 23 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów

02

067

0040

HC.6.2.

78

0

1.08.2003

Gabinet Medycyny Szkolnej

02

068

0040

HC.6.2.

78

0

1.08.2003

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

02

096

0010

HC.1.3.1.

16

0

19.11..2009

Poradnia Rehabilitacyjna

02

025

1300

HC.2.3.

33

0

1.08.1975

Pracownia Fizjoterapii

06

075

1310

HC.2.3.

33

0

1.08.1975

Pracownia Fizykoterapii

06

076

1312

HC.2.3.

33

0

1.08.1975

Pracownia Kinezyterapii

06

077

1314

HC.2.3.

33

0

1.08.1975

Pracownia Balneoterapii

06

078

1330

HC.2.3.

33

0

1.08.1975

Pracownia Masażu

06

095

1320

HC.2.3.

33

0

19.11.2009

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

01

091

2712

HC.1.1.

30

0

1.01.2005

Oddział Dzienny Psychiatryczny

01

092

2714

HC.1.1.

30

0

1.01.2005

Ambulatorium ogólne

03

015

3010

HC.1.3.1.

16

0

1.08.1975

Leczenie Środowiskowe (domowe)

02

101

2730

HC.1.3.3. HC.1.3.5.

30 30

0

18.05.2012

Przedsiębiorstwo: Diagnostyka SPZOZ

Pracownia USG

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów 01 089 7210 HC.4.2.1. 31 0 1.01.2005

Pracownia RTG

01

013

7240

HC.4.2.3.

31

0

1.08.1975

Pracownia Endoskopii

01

090

7910

HC.4.2.7.

31

0

1.01.2005

Pracownia Mammografii

01

014

7242

HC.4.2.9.

78

0

1.08.1975

Gabinet Prób Wysiłkowych

01

014

7998

HC.4.2.9.

53

0

1.08.1975

Strona 4 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Załącznik Nr 3 do STATUTU

Poz. 2426

1

3

4

5

6

7

8

Nazwa komórki organizacyjnej

Numer telefonu i adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej Część V Część VII Część VIII Część IX Część X

Liczba łóżek

Data rozpoczęcia działalności

Gabinet Holtera

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów

01

014

7998

HC.4.2.9.

53

0

1.08.1975

Gabinet Spirometrii

01

014

7998

HC.4.2.9.

78

0

1.08.1975

Gabinet EKG

01

014

7998

HC.4.2.9.

53

0

1.08.1975

Laboratorium

01

012

7100

HC.4.1.

10

0

1.08.1975

Bank Krwi

01

012

8500

HC.4.1.

10

0

1.08.1975

Serologia

01

012

7130

HC.4.1.

10

0

1.08.1975

Punkt Pobrań Krwi

01

012

8502

HC.4.1.

10

0

1.08.1975

Przedsiębiorstwo: Świadczenia opiekuńczo - paliatywne SPZOZ

Zakład Opiekuńczo ? Leczniczy

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów 04 027 5170 HC.3.1. 48 0 1.04.2001

Hospicjum Stacjonarne

05

028

5180

HC.3.1.

55

0

1.01.2002

Hospicjum Domowe

05

100

2180

HC.3.3.

55

0

1.01.2010

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

01

087

2142

HC.3.1.

48

0

1.01.2005

Przedsiębiorstwo: Ratownictwo Medyczne SPZOZ

Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny (S)

(59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Czarna 17A, 77-304 Rzeczenica (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów (59) 83 42 281 ul. Szczecińska 31, 77-300 Człuchów 03 018 3114 HC.4.3.3. 15 0 1.08.1975

Zespół Wyjazdowy Podstawowy (P) Człuchów

03

030

3112

HC.4.3.3.

15

0

1.01.2003

Zespół Wyjazdowy Podstawowy (P) Rzeczenica

03

030

3112

HC.4.3.3.

15

0

1.01.2003

Zespół Transportu Sanitarnego

03

093

9240

HC.4.3.9.

15

0

1.01.2005

Dyspozytornia

03

030

3112

HC.4.3.9.

15

0

1.08.1975

Strona 5 z 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5453

  uchwała nr ZO.XXII.0007.150.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4798

  uchwała nr XX.112.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pilawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1379

  uchwała nr 90/ IX /11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4973

  uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4708

  uchwała nr 209/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2425

  uchwała nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2422

  uchwała nr XIX ? 250/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2421

  uchwała nr XIX/4/2012 Rady Miasta Pucka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: poboru opłaty skarbowej i wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.