Logowanie

DZ. URZ. 2012.2428

Tytuł:

uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2428
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:43

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku. Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237 Nr 220 poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz 124, Nr 75 poz 474, Nr 106 poz 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz 871, Nr 149 poz.996, Nr155 poz.1043, z 2011r Nr 32 poz.159, Nr 153 poz.901, Art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2010r Nr 130 poz.871) art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz 142, Nr 28 poz 146, Nr 106 poz 675, Nr 40 poz 230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 21 poz 113, Nr 217 poz.1281, Nr 149, poz. 887 uchwala się, co następuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 0132) zwany dalej ?planem?, obejmujący obszar o powierzchni ok. 1,6 ha ograniczony: od północnego wschodu ulicą Gospody, od południowego wschodu ulicą Pomorską, od zachodu: wewnętrzną drogą dojazdową przebiegajacą wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2428

1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego,na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 3) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjnosportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją masą.Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków; 4) rekreacyjna zieleń przydomowa - przestrzeń z zielenią, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców na terenach mieszkaniowych netto, o cechach: a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej), b) powierzchnia co najmniej 100 m2, c) zwarta forma - szerokość minimum 5 m, d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% powierzchni każdej przestrzeni, e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla różnych grup wiekowych, f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługiwanego terenu (przestrzeń półpubliczna); 6) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym; 7) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 3. Oznaczenia literowe lub literowo ? cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: 1) MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej - domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań. 2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się: 1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 powierzchni użytkowej, c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2428

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich. 3. Tereny zabudowy usługowej: 1) U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i publiczne: a) z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyjnego, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów, b) dopuszcza się: - parkingi i garaże dla samochodów osobowych, - salony samochodowe (z serwisem), - małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, - budynki zamieszkania zbiorowego, - mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; 4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-usługowej: 1) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej -zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny mieszkaniowe: MW, MW24 i usługowe: U, U33, US lub U34. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy funkcją mieszkaniową a usługową.

§ 4. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 3 Wskaźniki miejsc postojowych obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 1. 2 4 Min. 2 Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania 1 mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Budynki mieszkalne wielorodzinne Domy studenckie, internaty Hotele pracownicze, asystenckie Schroniska młodzieżowe Hotele 1 mieszkanie 10 pokoi 1 pokój 10 łóżek 1 pokój

2. 3. 4. 5. 6.

Min. 1,2 Min. 0,9 Min. 0,4 Min. 0,9 Min. 0,6

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2428

7. 8. 9. 10.

Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie Motele Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 Restauracje, kawiarnie, bary Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty do 200 m2 pow. użytkowej Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty powyżej 200 m2 pow. użytkowej Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie ? obiekty małe do 200 m2 pow. użytkowej Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie ? obiekty duże powyżej 200 m2 pow. użytkowej Kościoły, kaplice Domy parafialne, domy kultury Kina Teatry, filharmonie

1 pokój 1 pokój 10 łóżek 1000 m2 pow. sprzedaży 100 miejsc konsumpc. 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej 1000 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej 100 miejsc siedzących 100 miejsc siedzących

Min. 1,0 Min. 1,0 Min. 0,9 Min. 32

11. 12. 13. 14.

Min. 15 Min. 5 Min. 3 Min. 5

15.

Min. 2,5

16. 17. 18. 19.

Min .12 Min. 3 Min. 5 Min. 15

20. 21.

Muzea małe do 1000 m2 powierzchni wystawienniczej Muzea duże powyżej 1000 m2 powierzchni wystawienniczej

1000 m2 pow. Min. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru wystawiennic zej 1000 m2 Min. 20 + 0,3 m.p. dla autokaru pow. wystawiennic zej 1000 m2 pow. użytkowej 1000 m2 pow. użytkowej Min. 20 + 0,5 m.p. dla autokaru

22.

Centra muzealne

23.

Centra wystawienniczo-targowe

powierzchnia parkingowa min. 40% pow. użytkowej lub 80% pow. wystawienniczej lub min. 40 m-c/1000 m2 pow. użytkowej

24. 25.

Szkoły podstawowe i gimnazja Szkoły średnie

1 pomieszczeni Min. 0,5 e do nauki 1 Min. 1,0 pomieszczeni e do nauki 10 studentów lub Min. 1,5 lub 1 pomieszczeni Min. 4 e do nauki 1 oddział 100 m2 pow. użytkowej 100 m2 pow. użytkowej Min. 3,0 Min. 2 Min. 4

26.

Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

27. 28. 29.

Przedszkola, świetlice Rzemiosło usługowe Małe obiekty sportu i rekreacji

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2428

30.

Kryte pływalnie

100 m2 lustra Min. 5 wody

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust.1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. § 6. 1. Ustala się w obszarze objętym planem jeden teren oznaczony numerem 001. 2. Dla w/w terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte w karcie terenu. § 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - M/U32 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0132 1. Numer terenu: 001. 2. Powierzchnia terenu: 1,6 ha. 3. Przeznaczenie terenu: M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny MW24 i tereny U33. 4. Funkcje wyłączone: 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 2) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej; 3) targowiska; 4) szpitale i domy opieki społecznej; 5) budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży z zastrzeżeniem ust.11 pkt 3. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: - istniejąca funkcja produkcyjna - piekarnia. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) stosuje się zasady, o których mowa w ustępach 7, 9, 11; 2) ciąg pieszy łączący ul. Pomorską (poza obszarem planu) z ciągiem pieszym przebiegajacym przez teren os. Żabianka w kierunku przystanku SKM - jak na rysynku planu; 3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalna 60%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją: maksymalna 2,0, z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 4; 5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się, maksymalna: a) dla obszaru wyznaczonego liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego symbolem "a", jak na rysunku planu: 60 m, b) dla pozostałej części obszaru: 20 m; 6) formy zabudowy: dowolne; 7) kształt dachu: dowolny;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2428

8) inne: na terenie inwestycyjnym należy urządzić rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2 / 1 m2 pow. użytkowej mieszkań. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) dostępność drogowa: od ul. Gospody (poza obszarem planu) poprzez zjazdy w miejscach ustalonych przez zarządcę; 2) parkingi: do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: a) dla samochodów: zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem ust.17 pkt 1 i 2, b) dla rowerów: - minimum 0,8 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny, - minimum 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, - miejsce postojowe dla rowerów musi umożliwiać przymocowanie ramy i przynajmniej jednego koła do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem; 3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 1) w budynkach mieszkalnych od strony ul. Gospody i ul. Pomorskiej zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności akustycznej; 2) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami; 3) możliwość lokalizacji budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z uwzględnieniem stanu zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz uciążliwości ulic Gospody i Pomorskiej. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: dla ciągu pieszego, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2: 1) mała architektura: dopuszcza się, 2) nośniki reklamowe: dopuszcza się, 3) tymczasowe obiektu usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji, 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się, 5) zieleń: dopuszcza się. 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania. 14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala się.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2428

15. Stawka procentowa: nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) wymóg odtworzenia likwidowanych urządzonych miejsc postojowych; 2) w przypadku realizacji miejsc postojowych w odległości do 50 m od zachodniej granicy planu dopuszcza się wyłącznie parkingi terenowe lub podziemne; 3) na terenie występują wysokie poziomy hałasu w środowisku od ul. Gospody i ul. Pomorskiej; 4) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi (w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją. 5) istniejące wodociągi o średnicy 200 mm i 150 mm - zakaz zabudowy w odległości 1,5 m od skrajni wodociągu; 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) istniejący kanał sanitarny o średnicy 0,3 m - zaleca się pas wolny od zabudowy o szerokości co najmniej 4,0 m od skrajni kanału oraz umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m; 2) istniejące ciepłociągi 2x300 mm i 2x200 mm - zaleca się umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o szerokości 3,0 m; 3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej; 4) zaleca się lokalizację miejsca widokowego, związanego z gastronomią, na ostatniej kondygnacji budynku. § 8. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 1. część graficzna - rysunek planu Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1); 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 9. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do: 1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. § 10. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2428

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2428

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2428

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu uwagi wnieśli: 1. Pan Dariusz Turowski, Gdańsk ? pismo z dnia 12 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.). Uwagi dotyczą: 1) tendencyjności i jednostronności opracowania załączonego do projektu planu (?Ocena oddziaływania obiektu wysokościowego na środowisko zrównoważone?); - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) obsługi komunikacyjnej projektowanego obiektu wysokościowego ? składający uwagę jest zdania, że dojazd od ul. Gospody będzie stanowił znaczące utrudnienie z racji bliskości ewentualnego zjazdu od istniejącego dużego skrzyżowania a także obawia się, że z tego powodu znaczna część ruchu przeniesie się na wewnątrzosiedlowe uliczki, co spowoduje uciążliwość dla obecnych mieszkańców Żabianki; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) miejsc postojowych dla projektowanego obiektu wysokościowego - składający uwagę jest zdania, że lokalizacje tego obiektu spowoduje obciążenie istniejących (osiedlowych) miejsc parkingowych, ponieważ mieszkańcy tego obiektu zamiast wykupić miejsca postojowe będą woleli parkować bezpłatnie na osiedlowych parkingach; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) w opinii składającego uwagę, przyjęty do obliczeń prognozowanego natężenia ruchu wskaźnik osób zawodowo czynnych (0,45), jest w tym przypadku nieprawidłowy; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 5) maksymalnych wysokości ustalonych w projekcie planu: składający uwagę jest zdania, że wysokość projektowanego obiektu wysokościowego nie powinna przekraczać wysokości budynków sąsiadujących (12 kondygnacji), zaś wysokość budynków na terenie przyległym powinna być określona na 2 kondygnacje a nie 20 m; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 6) w opinii wnoszącego uwagę, osiągnięcie efektu ?nowej, wyższej jakości architektury? nie musi być realizowane poprzez lokalizację obiektu wysokościowego, ponieważ planowany obiekt wysokościowy może okazać się budowlanym ?koszmarkiem?; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 7) dopuszczenia funkcji parkingów i garaży dla samochodów, co zdaniem składającego uwagę oznacza planowaną lokalizację parkingu wielopoziomowego ? czyli obiektu o nieciekawej architekturze,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2428

uciążliwego dla otoczenia. Składający uwagę jest zdania, że w tej sytuacji powinien to być obiekt zamknięty, bez żadnych ?prześwitów?, do którego wjazd/wyjazd nie może być zlokalizowany po zachodniej stronie działki; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 8) zasłaniania widoku z istniejących budynków przez projektowany obiekt wysokościowy; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 9) zawirowań powietrza, będących skutkiem lokalizacji obiektu wysokościowego; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 10) braku w opracowaniu wizji, jak będzie wyglądał projektowany obiekt wysokościowy w przyszłości, czy nie stanie się siedliskiem patologii i innych tego typu negatywnych zjawisk; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 11) przewidywanego przez składającego uwagę spadku wartości nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wysokościowego, określonego jako ?moloch?; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie.

2. Pan Andrzej Semanyszyn, Gdańsk ? pismo z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu 2 listopada 2011 r.). Uwaga dotyczy: 1) braku zgody na likwidację pawilonu przy ul. Pomorskiej 24A, w którym wnoszący uwagę prowadzi działalność gospodarczą ? jego zdaniem budowa nowego bloku zgodnie z projektem planu spowoduje likwidację istniejących pawilonów; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 3. Pani Elżbieta Jarocka, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Halina Siwik, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pan Roman Błaszek, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Teresa Błaszek, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Ludwika Mizera, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Irena Wesołowska, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Elżbieta Fajkowska, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Irena Bobrowska, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Gertruda Szczepaniak, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), Pani Monika Labudda, Gdańsk ? pismo z dnia 28 października 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.). Uwagi dotyczą: 1) braku zgody na lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie objętym planem ? wnosząca uwagę uważa, że stworzy to zagrożenie dla zdrowia mieszkańców osiedli położonych w sąsiedztwie; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2428

2) braku zgody na funkcję mieszkaniową na terenie objętym planem, ze względu na wzrost ruchu samochodowego, hałasu i zanieczyszczenia środowiska. - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 4. Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 7 osób: Pana Józefa Nałęcza, Gdańsk, Panią Helenę Rogacz, Gdańsk, Pana Edwarda Rogacza, Gdańsk, Pana Jana Szczerbę, Gdańsk, Panią Grażynę Kowalewską, Gdańsk, Panią Helenę Kuryłko, Panią Teresę Buranowską, Gdańsk. Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 17 osób: Pana Daniela Kropidłowskiego, Gdańsk, Pana Eulogiusza Solarka, Gdańsk, Panią Aldonę Dąbrowską, Gdańsk, Panią Elżbietę Jakubowską, Gdańsk, Panią Reginę Setlak, Gdańsk, Panią Krystynę Cynk, Gdańsk, Panią Jolantę Jarosz, Gdańsk, Panią Ewę Kliz, Gdańsk, Pana Krzysztofa Wronkowskiego, Gdańsk, Panią Annę Drewek, Gdańsk, Pana Piotra Guziaka, Gdańsk, Panią Bożenę Poraszkę, Gdańsk, Panią Władysławę Śnierżewską, Gdańsk, Państwa Mariolę i Zdzisława Komodemskich, Gdańsk, Pana Mieczysława Węcłowskiego, Gdańsk, Pana Bogusława Gołąb, Gdańsk. Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 17 osób: Panią Agnieszkę Oświt, Gdańsk, Panią Joannę Okrój, Gdańsk, Pana Jana Piontka, Gdańsk, Pana Jana Oświta, Gdańsk, Panią Jadwigę Giżewską, Gdańsk, Panią Janiny Bugską, Gdańsk, Pana Władysława Konkola, Gdańsk, Panią Janinę Wiśniewską, Gdańsk, Pana Stanisława K. (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Danutę Sokołowską, Gdańsk, Panią Teresę Wawrzyniak, Gdańsk, Panią Janinę Strzebiatowską, Gdańsk, Panią Irenę Zmysłowska, Gdańsk, Pana Karola Zmysłowskiego, Gdańsk, Pana Piotra (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Roberta Chwojnickiego, Gdańsk, Pana Piotra Saniaka, Gdańsk. Uwagi dotyczą: 1) braku zgody na lokalizację wysokiego budynku na terenie objętym projektem planu ? zdaniem wnoszących uwagę budynek ten oszpeci krajobraz, przedpole starannie zaprojektowanego w latach 70-tych osiedla Żabianka, łamiąc koncepcję przestrzenną tego osiedla. Wnoszący uwagę postulują objęcie ochroną osiedla Żabianka jako dobra kultury współczesnej, w tym obszaru objętego projektem planu; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) braku zgody na ustaloną w projekcie planu maksymalną wysokość zabudowy dla obszaru ?a? - 60 m ? zdaniem wnoszących uwagę wysokość ta narusza ład przestrzenny, który jest dobrem publicznym gwarantowanym w ustawie i postulują ograniczenie tej wysokości do 10 m (3 kondygnacji nadziemnych), co umożliwiłoby utrzymanie zasady kompozycji osiedla w sposób zgodny z definicją ładu przestrzennego; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) przyjętej w projekcie planu maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, ustalonej na 60% jako nadmiernie wysokiej, pozbawiającej teren możliwości wprowadzenia zieleni i ?luzu? w zabudowie ? wnoszący uwagę postulują ograniczenie tego parametru do 40%; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 5. Państwo Ewa i Jerzy Kołtuniak, Gdańsk ? pismo z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.). Uwagi dotyczą:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2428

1) braku zgody na realizację budynków o 17-tu kondygnacjach na obszarze objętym projektem planu ? wnoszących uwagę postulują, aby wprowadzić do planu zapisy ograniczające wysokość zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych tzn. 10 m; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) zapisów w §7 dotyczących maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, ustalonej na 60% i uzupełnionej zapisem dopuszczającym zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi (w budynkach o innym niż parking przeznaczeniu podstawowym) ? zdaniem wnoszących uwagę spowoduje to zwiększenie maksymalnej powierzchni zabudowy powyżej 60%; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) dogęszczenia zabudowy spowodowanego przez nową inwestycję, czego skutkiem będzie obciążenie ruchem samochodowym istniejących ulic; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) braku zgody na zjazd na teren przyszłej inwestycji od dojazdu przy budynku Gospody 6; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 5) konieczności weryfikacji projektu planu w zakresie norm parkingowych dla obecnych mieszkańców oraz wynikających z planowanej inwestycji; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona; - Uwaga wpłynęła w terminie; 6) zastosowania do analiz w ocenie oddziaływania obiektu wysokościowego na środowisko zrównoważone danych z 2009 r. oraz nie ujęcia budynku Wieży Leszka Białego przy ul. Chłopskiej, a także nie uwzględnienia przyrostu ruchu po otwarciu ulicy Łokietka; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 7) wnoszący uwagę uważają za niezbędne usunięcie z projektu planu funkcji mieszkaniowej; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 6. Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 2 osoby: Pana Krzysztofa Kuśmierskiego, Gdańsk, Panią Małgorzatę Ropelę, Gdańsk.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2428

Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 390 osób: Panią Małgorzatę Ostrowską, Gdańsk, Pana Józefa Ostrowskiego, Gdańsk, Panią Krystynę Malinowską, Gdańsk, Pana Andrzeja Ostrowskiego, Gdańsk, Pana Władysława Potockiego, Gdańsk, Panią Irenę Potocką, Gdańsk, Panią Krystynę Wardak, Gdańsk, Pana Eulogiusza Solarka, Gdańsk, Panią Barbarę Solarek, Gdańsk, Panią Ewę Rakowską, Gdańsk, Panią Janinę Ginter, Gdańsk, Panią Martę Wachowską, Gdańsk, Pana P. Wachowskiego, Gdańsk, Panią Alicję Kalinowską, Gdańsk, Pana Bogdana Kalinowskiego, Gdańsk, Pana Andrzeja Dampsa, Gdańsk, Panią Stefanię Damps, Gdańsk, Pana Drożdżewskiego, Gdańsk, Panią Elżbietę Szukaj, Gdańsk, Panią Julię Sikorską, Gdańsk, Pana Janusza Podrazko, Gdańsk, Panią Ligię Bogacką, Gdańsk, Pana Romana Bogackiego, Gdańsk, Panią Marię Krawczyk, Gdańsk, Panią Marię Poleniewską, Gdańsk, Panią Wacławę Frydrych, Gdańsk, P. (podpis nieczytelny), Gdańsk, Panią M. Sztender, Gdańsk, Pana Krzysztofa Sztender, Gdańsk, Panią Annę Dobias, Gdańsk, Pana Jana Dobias, Gdańsk, Pana Tomasza Kuszczaka, Gdańsk, Panią Józefę Flarzyńską, Gdańsk, Pana Zdzisława Flarzyńskiego, Gdańsk, Pana Zdzisława Buszmana, Gdańsk, Panią Elżbietę Buszman, Gdańsk, Panią Krystynę Rozińską, Gdańsk, Pana Adama Rozińskiego, Gdańsk, Panią Barbarę Janiszewską, Gdańsk, Panią Marię Witkowską, Gdańsk, Pana Stanisława Gonerskiego, Gdańsk, Pana Michała Benikasa, Gdańsk, Panią Teresę Gonerską, Gdańsk, Panią Wandę Benikas, Gdańsk, Panią Magdalenę Barnowską, Gdańsk, Pana Przemysława Barnowskiego, Gdańsk, Pana Eugeniusza B.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Edwardę Macka, Gdańsk, Pana Leszka Macka, Gdańsk, Pana G. Wernera, Gdańsk, Panią Janinę Werner, Gdańsk, Pana Łukasza Kamińskiego, Gdańsk, Pana Romana Kamińskiego, Gdańsk, Panią Małgorzatę Kamińską, Gdańsk, Panią Taler-Kalinowską, Gdańsk, Pana Mirosława Kalinowskiego, Gdańsk, Panią Krystynę Sobiech, Gdańsk, Pana Stefana Sobiecha, Gdańsk, Pana Janusza Żurka, Gdańsk, Panią Krystynę Żurek, Gdańsk,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2428

P.(podpis nieczytelny), Gdańsk, Panią Emilię N.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Teresę Skibiak, Gdańsk, Panią Gertrudę Strahl, Gdańsk, Pana Bartosza Witels Gdańsk, Panią Agnieszkę Witels, Gdańsk, Panią Łucję Miller, Gdańsk, Pana Waldemara Pilowicza, Gdańsk, Panią Małgorzatę Pilowicz, Gdańsk, Pana Kazimierza Iwanowskiego, Gdańsk, Pana Rudolfa Klockowskiego, Gdańsk, Panią Bronisława Dembinę, Gdańsk, Panią Macieja Kałękę, Gdańsk, Pana Franciszka Witkowskiego, Gdańsk, Panią Annę Witkowską, Gdańsk, Pana Antoniego Waltera, Gdańsk, Panią Wandę Walter, Gdańsk, Pana Łukasza Kałękę, Gdańsk, Panią Czesławę Jarcioch, Gdańsk, Panią Grażynę Deja, Gdańsk, Pana Kamila Kornatowskiego, Gdańsk, Pana Marka Kornatowskiego, Gdańsk, Panią Janinę Flisikowską, Gdańsk, Pana Rafała S.

(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Piotra Skowrońskiego, Gdańsk, Panią Grażynę Skowrońską, Gdańsk, Pana Arkadiusza Kołpaka, Gdańsk, Panią Dorotę Kołpak, Gdańsk, Panią Ewę Kowalewską, Gdańsk, Pana Marka Kowalewskiego, Gdańsk, Panią Kazimierę Bąk, Gdańsk, Pana Jana Dawidowskiego, Gdańsk, Panią Angelikę Dawidowską, Gdańsk, Panią Renatę Dawidowską, Gdańsk, Panią Marzenę Gebert, Gdańsk, Pana Macieja Gebert, Gdańsk, Pana Zygmunta Dzięgielewskiego, Gdańsk, Panią Ewę Dzięgielewską, Gdańsk, Pana Jerzego Świątka, Gdańsk, Panią Grażynę Świątek, Gdańsk, Pana Szukaja Jerzego, Gdańsk, Pana Jana Wiczyńskiego, Gdańsk, Pana Dariusza Oświta, Gdańsk, Panią Małgorzatę L.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Ewę Kuśmierską, Gdańsk, Pana Krzysztofa Kuśmierskiego, Gdańsk, Panią Marię Taboła, Gdańsk, Pana Arkadiusza Tabołę, Gdańsk, Panią Danutę Tomaszewską, Gdańsk, Panią Hannę Pełowse, Gdańsk, Panią Agnieszkę Tomaszewską, Gdańsk, Panią Malwinę Daniluk, Gdańsk, Pana Łukasza Daniluka, Gdańsk, Panią Marię Klein, Gdańsk, Panią Patrycję Kobiela, Gdańsk, Panią Sylwię Kobielę, Gdańsk, Panią Paulinę Zdrodowską , Gdańsk, Panią Marię Zarecką, Gdańsk, Pana Andrzeja Tumiłowicza, Gdańsk, Panią Emilię Drągowską, Gdańsk, Pana Macieja Skowrońskiego, Gdańsk, Panią Dorotę Skowrońską, Gdańsk, Pana Marka Lipińskiego, Gdańsk, Panią Marzenę Lipińską, Gdańsk, Panią Danutę Kłopotowską, Gdańsk, Pana Sławomira Kłopotowskiego, Gdańsk, Panią Sandrę Andruczyk, Gdańsk, Panią Władysławę Wasińską, Gdańsk, Pana Adriana Andruczyk, Gdańsk, Panią Marię Jankowską, Gdańsk, Pana Edmunda Jankowskiego, Gdańsk, Pana S. Jankowskiego, Gdańsk, Panią Lidię Jankowską, Gdańsk, Panią Janinę Rogowską, Gdańsk, Panią Sylwię Rogowską, Gdańsk, Pana Jacka Rogowskiego, Gdańsk, P. M.N.(podpis nieczytelny), Gdańsk, P. W.N.(podpis nieczytelny), Gdańsk, Panią Joannę N.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Wojciecha Chilińskiego, Gdańsk, Panią Krystynę Zatorską, Gdańsk, Pana Zbigniewa Poplatka, Gdańsk, Panią Teresę Przewłokę, Gdańsk, Pana Henryka Drawz, Gdańsk, Panią Brygidę Drawz, Gdańsk, Pana Edmunda Grzywnę, Gdańsk, Pana Pawła Grzywnę, Gdańsk, Panią Annę Polecką, Gdańsk, Panią Krystynę Zimnicką, Gdańsk, Panią Agnieszkę Wróblewską, Gdańsk, Pana Pawła Wróblewskiego, Gdańsk, Pana Rafała Wróblewskiego, Gdańsk, Pana Jacka Mikołowskiego, Gdańsk, Panią Małgorzatę Mikołowską, Gdańsk, Pana Ryszarda Mazurkiewicza, Gdańsk, Panią Irenę Mazurkiewicz, Gdańsk, Panią Marię Zubek, Gdańsk, Pana Czesława W.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Kasię Werner, Gdańsk, Panią Jolantę Werner, Gdańsk, Pana Krzysztofa Kozieła, Gdańsk, Panią Annę Werner, Gdańsk, Panią Anetę Z.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Krzysztofa Mazurkiewicza, Gdańsk, Panią Małgorzatę Marosz, Gdańsk, Pana Wiesława Marosza, Gdańsk, Panią Kazimierę Szwedę, Gdańsk, Pana Dominika Szwedę, Gdańsk, Panią B. Peczkowską, Gdańsk, Panią Barbarę Janiszewską, Gdańsk, P. N. Wróbel, Gdańsk, Pana Witolda Paczosa, Gdańsk, Panią Krystynę Paczos, Gdańsk, Panią Irenę Lesiak, Gdańsk, Panią Mariannę Osowską, Gdańsk, Panią Barbarę Bielec, Gdańsk, Pana Franciszka Gardzickiego, Gdańsk, Panią Fredę Gardzicką, Gdańsk, Pana Adama Gardzickiego, Gdańsk, Panią Jadwigę Niezgodę, Gdańsk, Pana Floriana Niezgodę, Gdańsk, Panią Grażynę Roszak, Gdańsk, Pana Adama Blocka, Gdańsk, Panią Halinę Block, Gdańsk, Panią Annę Szulist, Gdańsk, Pana Leonarda Królaka, Gdańsk, Panią Elżbietę Bakierę, Gdańsk, Pana Krzysztofa Sosnowskiego, Gdańsk, Pana Piotra Nowaka, Gdańsk, Pana Andrzeja (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Andrzeja Błażejowskiego, Gdańsk, Panią B. Błażejowską, Gdańsk, Panią Genowefę Grzewka, Gdańsk, Pana Aleksandra Jargiewicza, Gdańsk, Panią Krystynę Wójcicką, Gdańsk, Panią Kazimierę Budzińską, Gdańsk, Pana Kazimierza Piotrowskiego, Gdańsk, Panią Lucynę Klimkowską, Gdańsk, Pana Jacka Durskiego, Gdańsk, P. (podpis nieczytelny), Gdańsk, Panią Dorotę Wysocką, Gdańsk, Panią Annę Białas, Gdańsk, Panią Żanetę Kot-Skindel, Gdańsk, Panią Patrycję Czopikowską, Gdańsk, Panią Sylwię Kubicę, Gdańsk, Pana Jarosława Kubicę, Gdańsk, Pana Bolesława Lebiodę, Gdańsk, Panią Teresę Szubę, Gdańsk, Panią Katarzynę Lendal, Gdańsk, Panią Elżbietę Kuklis, Gdańsk, Pana Andrzeja Lipkę, Gdańsk, Pana Janusza Krauze Gdańsk, Panią Ewę Turowską, Gdańsk, Panią Marię Liedtke, Gdańsk, Panią Alinę Jaworską, Gdańsk, Pana Krzysztofa Lewickiego, Gdańsk, Pana Edmunda Więcka, Gdańsk, Panią Joannę Dzielską, Gdańsk, Panią Edytę Brzezińską, Gdańsk, Panią Lucynę Górską, Gdańsk, Pana Stanisława (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Beatę Olędzką, Gdańsk, Panią Danutę (nazwisko

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2428

nieczytelne), Gdańsk, Pana Krzysztofa Dąbrowskiego, Gdańsk, Pana Stefana B.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Kazimierza Turzyńskiego, Gdańsk, Panią Annę Włodarczyk, Gdańsk, Panią Patrycję Krzemińską, Gdańsk, Panią Władysławę Dobrzyniak, Gdańsk, Panią Danutę Pogorzelską, Gdańsk, Panią Elżbietę Grab, Gdańsk, Panią Joannę Grab, Gdańsk, Pana Stanisława Graba, Gdańsk, Pana Henryka Lewińskiego, Gdańsk, Panią Iwonę Chojnowską-Wędzik, Gdańsk, Pana Marka Wędzika, Gdańsk, Panią Alinę Sobańską, Gdańsk, Panią Genowefę Kannenberg, Gdańsk, Pana Edwina Kannenberga, Gdańsk, Pana Ryszarda Brodeckiego, Gdańsk, Panią Beatę Brodecką, Gdańsk, P. Lewandowskiego, Gdańsk, Panią Marię Zdziowską, Gdańsk, Panią Dorotę Wysocką, Gdańsk, P. (podpis nieczytelny), Gdańsk, Panią Aleksandrę (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Annę Biernat, Gdańsk, Pana Tomasza Biernata, Gdańsk, Pana Marka Grabowskiego, Gdańsk, Panią Katarzynę Schmidt, Gdańsk, Pana Józefa Hena, Gdańsk, Pana Marka Hena, Gdańsk, Pana Zdzisława Kowalewskiego, Gdańsk, Panią Wiesławę Kowalewską, Gdańsk, P. Siniewicz, Gdańsk, P. A. Siniewicz, Gdańsk, Panią Joannę Grębską, Gdańsk, Panią Weronikę Grębską, Gdańsk, Panią Małgorzatę Siniewicz, Gdańsk, Pana Adama Siniewicza, Gdańsk, Panią Bogusławę Jakubowską, Gdańsk, Pana Romana Jakubowskiego, Gdańsk, Panią Halinę Danielewicz, Gdańsk, Panią Annę Drewek, Gdańsk, Panią Dorotę Kropidłowską, Gdańsk, Pana Piotra Guziaka, Gdańsk, Panią Władysławę Śnierżewską, Gdańsk, Panią Bożenę Porażkę, Gdańsk, Panią Zofię Robotnik, Gdańsk, Panią Mirosławę Czerwonkę, Gdańsk, Panią Elżbietę Czyżewską, Gdańsk, Pana Anatola Czyżewskiego, Gdańsk, Panią Alinę R.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Annę Matuszewską, Gdańsk, Panią Jadwigę Brodecką, Gdańsk, Pana Marcina Czyżewskiego, Gdańsk, Panią Małgorzatę Czyżewską, Gdańsk, Panią Krystynę B.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Felicję Jabłońską, Gdańsk, P. (podpis nieczytelny), Gdańsk, Pana Szymona Pawlaka, Gdańsk, Panią Wiolettę Zblewską, Gdańsk, Pana Krzysztofa Myszewskiego, Gdańsk, Panią Agnieszkę (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Stanisławę Łysz, Gdańsk, Panią Dorotę Wysocką, Gdańsk, P. Kowalczyk, Gdańsk, Pana Patryka Drapińskiego, Gdańsk, Panią Irenę Nagrodkiewicz, Gdańsk, Pana Stanisława Bukowskiego, Gdańsk, Panią Alinę Surkont, Gdańsk, Panią Teresę Milinkiewicz, Gdańsk, Panią Irenę Melzacką, Gdańsk, Panią Dorotę L.(nazwisko niczytelne), Gdańsk, Pana Ireneusza Deję, Gdańsk, Pana Dariusza Gurskiego, Gdańsk, Panią Katarzynę Soczyńską, Gdańsk, Pana Marcina Jóźwiaka, Gdańsk, Panią Elżbietę Michalską-Bochenek, Gdańsk, Panią Gabrielę Kluczkowską, Gdańsk, Pana Rafała Twardowskiego, Gdańsk, Panią Katarzynę Kamińską, Gdańsk, Panią Reginę Wojciechowską, Gdańsk, Panią Agnieszkę Potocką, Gdańsk, Pana Ireneusza Tarasewicza, Gdańsk, Pana Krzysztofa Potockiego, Gdańsk, Panią Annę Gloger, Gdańsk, Pana Marcina Rakowskiego, Gdańsk, Panią Ewę Rakowską, Gdańsk, Panią Teresę Brzeską, Gdańsk, Panią Beatę Kalkowską, Gdańsk, Panią Barbarę Romanowską, Gdańsk, Panią Barbarę Rutecką, Gdańsk, Pana Zdzisława (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Stanisława Brzozowskiego, Gdańsk, Pana Romana K.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Eugeniusza R.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Zygmunta Szarmacha, Gdańsk, Pana Andrzeja Stankiewicza, Gdańsk, Panią Łucję Rutkowską, Gdańsk, Pana Janusza (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Małgorzatę Nogę, Gdańsk, Panią Annę (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Mariolę Łukaszewicz, Gdańsk, P. M. Krajan, Gdańsk, P. T. Hellich, Gdańsk, P. B. (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, P. N. Łabasiewicz, Gdańsk, P. J. Łabasiewicz, Gdańsk, Pana A. Ogińskiego, Gdańsk, Panią Joannę Gajger, Gdańsk, Pana Marcina Gajgera, Gdańsk, Pana Jerzego Gajgera, Gdańsk, Panią Jadwigę M.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Piotra (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Marka (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Jerzego Słowikowskiego, Gdańsk, Pana Michała Kaczorowskiego, Gdańsk, Pana Mieczysława W.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Andrzeja Osipów, Gdańsk, Pana Bogusława Gołąb, Gdańsk, Pana Alojzego Szablewskiego, Gdańsk, Panią Joannę T.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Henryka Flisikowskiego, Gdańsk, Pana Adriana Flisikowskiego, Gdańsk, Panią Agatę L.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Jerzego Robotnika, Gdańsk, Panią Jolantę Trochimiuk, Gdańsk, Panią Marię Wynimko, Gdańsk, Pana Jana Wynimko, Gdańsk, Pana Tomasza K.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Hannę Lewandowską, Gdańsk, Panią Romanę Tusk, Gdańsk, Panią Barbarę Szymonowicz, Gdańsk, Pana Andrzeja Zawadę, Gdańsk, Panią Zofię Litwin, Gdańsk, Panią Ewę (nazwisko nieczytelne)-Dygałę, Gdańsk, Pana Józefa Dygałę, Gdańsk, Panią Danutę Lech, Gdańsk, Pana Jerzego Lecha, Gdańsk, Pana Mirosława Woźniaka, Gdańsk, Panią Ewelinę Woźniak, Gdańsk, Pana Szymona Woźniaka, Gdańsk, Pana Grzegorza Zulewskiego, Gdańsk, Panią Lidię Zulewską, Gdańsk, Panią Pamelę Bożek, Gdańsk, Panią Iwonę Koput, Gdańsk, Pana Mateusza S.

(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Jadwigę T.(nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Pana Łukasza Mądziela, Gdańsk, Panią Barbarę Mądziel, Gdańsk, Panią Leokadię Kogut, Gdańsk, Pana Józefa Koguta, Gdańsk, Panią Marzenę Kotwas, Gdańsk, Panią Wiesławę Palikot, Gdańsk, Pana Ryszarda Palikota, Gdańsk, Panią Ewę Niemczyk, Gdańsk, Panią Agnieszkę Szczęsną, Gdańsk, Pana Eugeniusza Niemczyka, Gdańsk, Panią

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2428

Aleksandrę Kaniowską, Gdańsk, Panią Katarzynę Pikę, Gdańsk, Pana Eugeniusza Kołtuniaka, Gdańsk, Pana Wiesława Wyrwińskiego, Gdańsk, Panią Helenę Wyrwińską, Gdańsk, Panią Aurelię Fik, Gdańsk, Pana Rafała Fika, Gdańsk, Panią Paulinę Samulak, Gdańsk, Panią Urszulę Prec, Gdańsk, Pana Tadeusza Preca, Gdańsk, Panią Julitę Bień, Gdańsk, Pana Jarosława Bienia, Gdańsk. Uwagi dotyczą: 1) wyłączenia z projektu planu funkcji mieszkaniowej; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) zdaniem składających uwagę propozycja umieszczenia na terenie objętym projektem planu obiektu mieszkalnego o wysokości 60 m nie jest zgodna z wytycznymi zawartymi w Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW); - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) zdaniem wnoszących uwagę w projekcie planu nie ma zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska?, w którym dla dzielnicy Oliwa istnieją zapisy o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu, ochronie istniejącej funkcji mieszkaniowej, zaś rozwój powinien się odbywać poprzez doinwestowanie terenów mieszkaniowych w usługi dzielnicowe i ogólnomiejskie; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) naruszenia bilansu urbanistycznego dotyczącego infrastruktury społecznej przez proponowaną zabudowę mieszkaniową? zdaniem składających uwagę nowi mieszkańcy znacznie pogorszą warunki bytowe w istniejących szkołach, przedszkolach, przychodniach lekarskich, boiskach sportowych, terenach zieleni osiedlowej; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 5) zdaniem wnoszących uwagę wprowadzenie nowej funkcji mieszkaniowej spowoduje wzrost ruchu samochodowego zarówno na skrzyżowaniu Pomorska/Gospody/Chłopska, jak również na drodze osiedlowej wzdłuż budynków Gospody 6 i Pomorska 22, nie uwzględniono również istnienia hali Ergo Arena w omówieniu zagrożeń komunikacyjnych; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 6) analiz stanu środowiska opracowanej na potrzeby projektu planu, które zdaniem wnoszących uwagę nie są miarodajne, ponieważ opierają się na starych opracowaniach, np. zanieczyszczenia powietrza z lat 20042006, hałasu i wibracji z 2007 r. a wytyczne wynikają z opracowania ekofizjograficznego z 2008 r.; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 7) nie uwzględnienia potrzeb mieszkańców przylegającej do planu działki nr 15/17 (częściowo objętej planem) w zakresie miejsc parkingowych, dla których wg wyliczeń mieszkańców potrzeba 810 miejsc postojowych, z czego wynika, że nowa zabudowa zmniejszy już i tak niewystarczającą ilość miejsc parkingowych; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 8) nie sprecyzowania w projekcie planu miejsc dojazdu do planowanych obiektów ? zdaniem wnoszących uwagę uszczegółowienie tej kwestii jest niezbędne z uwagi na bliskość skrzyżowania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2428

Pomorska/Gospody/Chłopska, linii tramwajowej oraz dróg osiedlowych wzdłuż budynków Gospody 6 i Pomorska 22; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 9) wysokości zabudowy dla funkcji usługowej w projekcie planu, która powinna być ograniczona do max 10 m; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 10) wyłączenia z projektu planu możliwości lokalizacji garaży wolnostojących; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 11) wyłączenia z projektu planu możliwości lokalizacji salonów samochodowych z serwisem; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 12) wyłączenia z projektu planu możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, zarówno wolnostojących jak i umieszczanych na dachach obiektów; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 13) zdaniem wnoszących uwagę należy zwiększyć minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, kosztem obniżenia wielkości powierzchni zabudowy, zachować szpaler lip wzdłuż uliczki osiedlowej przy budynku Gospody 6 oraz maksymalnie ograniczyć wycinkę innych drzew na tym terenie; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 14) zdaniem wnoszących uwagę, argument o poprawie estetyki poprzez lokalizację wieżowca nie jest słuszny, ponieważ na ukształtowanym architektonicznie terenie taka lokalizacja jest kontrowersyjna, a korzyść z tej lokalizacji odniesie tylko inwestor a nie mieszkańcy, którzy nie akceptują tej inwestycji; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie.

7. Mieszkańcy osiedla Żabianka ? pismo z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 10 listopada 2011 r.), podpisane przez 31 osób: Panią Barbarę Ostrowską, Gdańsk, Pana Józefa Ostrowskiego, Gdańsk, Pana Sławomira Droździewicza, Gdańsk, Panią Alicję Kalinowską, Gdańsk, Pana Bogdana Kalinowskiego, Gdańsk, Panią Stefanię Damps, Gdańsk, Pana Andrzeja Dampsa, Gdańsk, Pana Eugeniusza (nazwisko nieczytelne), Gdańsk, Panią Aleksandrę Kaniowską, Gdańsk, Panią Katarzynę Pikę, Gdańsk, Pana Ryszarda Palikota, Gdańsk, Panią Wiesławę Palikot, Gdańsk, Panią Leokadię Kogut, Gdańsk, Pana Józefa Koguta, Gdańsk, Panią Marzenę Kotwas, Gdańsk, Panią J. Tarnawską, Gdańsk, Pana Mirosława Woźniaka, Gdańsk, Panią Ewelinę Woźniak, Gdańsk, Pana Szymona Woźniaka, Gdańsk, Panią Lidię Zulewską, Gdańsk, Pana Edmunda Zulewskiego, Gdańsk, Panią Danutę Lech, Gdańsk, Pana Jerzego Lecha, Gdańsk, Panią Ewę Kliz, Gdańsk, Panią Barbarę Ostrowską, Gdańsk, Panią Krystynę Cynk, Gdańsk, Panią Reginę Sotlak, Gdańsk, Panią Jolantę Jarosz, Gdańsk, Panią Ewę Rakowską, Gdańsk, Panią Krystynę Malinowską, Gdańsk, Pana Eulogiusza Solarka, Gdańsk, Pana Andrzeja Malinowskiego, Gdańsk. Uwagi dotyczą: 1) opracowania ?Ocena oddziaływania obiektu wysokościowego na środowisko zrównoważone??:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 2428

a) zdaniem wnoszących uwagę opracowanie to zawiera oceny subiektywne i nie jest rzetelne, w związku z czym wnioskują o ponowną dokładną analizę systemu transportowego na skrzyżowaniu ulic Pomorska/Gospody/Chłopska, z uwzględnieniem ruchu kołowego na ulicy Łokietka i ruchu na uliczkach osiedlowych wzdłuż budynków Gospody 6 i Pomorskiej 22. Wnoszący uwagę są zdania, że w w/w analizie należy także ująć przeciążenia komunikacyjne związane z imprezami w hali Ergo Arena, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, b) wnoszący uwagę są zdania, że należy dokładnie określić zapotrzebowanie na miejsca parkingowe związane z planowaną inwestycją, jak również z potrzebami mieszkańców przylegającej do niej działki nr 15/17, ponieważ projekt planu nie precyzuje, gdzie miałyby być zlokalizowane miejsca postojowe i garaże wolnostojące dla nowej inwestycji, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, c) zdaniem wnoszących uwagę, należy określić usytuowanie dróg dojazdowych do planowanego obiektu; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) opracowania ?Prognoza oddziaływania na środowisko??: a) wnoszący uwagę kwestionują sformułowania, które sugerują, że postawienie obiektu wysokościowego nie pogorszy warunków środowiskowych np. ?nieznaczne miejscowe przekształcenie przypowierzchniowych warstw, gruntu?, ?nieznaczny wzrost ilości wód opadowych?, ?przekształcenia nie będą znaczące? itp., - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, b) wnoszący uwagę kwestionują ocenę stanu środowiska w ?Prognozie?? ponieważ została oparta na nieaktualnych badaniach na temat zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu i wibracji, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, c) wnoszący uwagę kwestionują zapisy odnośnie lokalizacji poszczególnych drzew i ich gatunków, zamieszczone w ?Prognozie?? uważając, że należy skorygować zamieszczone dane aktualizując je do stanu faktycznego, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, d) zdaniem wnoszących uwagę, rozdział ?Prognozy?? pt. ?Wytyczne do projektu planu? został przepisany z opracowania ekofizjograficznego bez korekt, choć autorzy stwierdzają, że ?prognoza została sporządzona na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w pierwszej połowie 2011 r.?, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, e) zdaniem wnoszących uwagę należy dokonać aktualizacji emisji hałasu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pomorska/Gospody/Chłopska i hałasu tramwajowego na linii Pomorska/Chłopska, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, f) wnoszący uwagę są zdania, że należy wprowadzić ochronę szpaleru lip na ulicy osiedlowej wzdłuż budynku Gospody 6, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 2428

- Uwaga wpłynęła w terminie. 8. Rada Osiedla Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Gdańsk ? dwa pisma z dnia 7 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r .). Uwagi dotyczą: 1) potrzeby rzetelnego wyliczenia i uwzględnienia wzrostu natężenia ruchu związanego z realizacją planowanej inwestycji; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) potrzeby określenia i uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko: a) parametrów ruchu generowanego przez rozbudowę Hipodromu w park rozrywki, skąd główny ruch zostanie skierowany do ronda Łokietka/Gospody a następnie w ul.

Gospody i skrzyżowane Gospody/Pomorska, - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, b) istniejącego obecnie przeciążenia ruchem samochodowym powodowanym przez użytkowników Ergo Areny; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, 3) wniosku o maksymalne obniżenie ilości kondygnacji w planowanym budynku, z uwagi m.in. na brak miejsca dla niezbędnej infrastruktury, jak drogi i parkingi; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, 4) wniosku o utrzymanie dotychczasowej funkcji handlowo-usługowej i rzemieślniczej; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie, 5) wniosku o zobowiązanie inwestora do uwzględnienia w opracowywanej dokumentacji funkcji rekreacyjnej terenu poprzez nasadzenie nowej zieleni, ustawienie ławek i położenie nowej nawierzchni ? wnoszący uwagę są zdania, że lokalizacja planowanego obiektu wysokościowego spowoduje większe ?zagęszczenie? zabudowy na osiedlu, czego skutkiem będzie obniżenie atrakcyjności osiedla; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 6) wniosku o rezygnację z planowanych funkcji mieszkaniowych, z uwagi na ograniczenia terenowe; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 7) uwzględnienia w planowanej inwestycji dodatkowego obciążenia infrastruktury drogowej, już obecnie przeciążonej, w związku z realizowaną rozbudową Hipodromu w park rozrywki a także nowymi drogami i parkingami w rejonie Ergo Areny; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 8) przeniesienia lokalizacji planowanych parkingów wielopoziomowych z obszaru objętego planem w rejon Ergo Areny, z uwagi na niedobór miejsc postojowych dla uczestników imprez w hali widowiskowosportowej, co było wcześniej planowane; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 2428

- Uwaga wpłynęła w terminie. 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Żabianka?, Gdańsk ? pismo z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r., data stempla pocztowego 10 listopada 2011 r.). Uwagi dotyczą: 1) wniosku o zmianę ustaleń projektu planu w zakresie funkcji wyłączonych na: obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2 , małe hurtownie do 1000 m2 , zabudowa mieszkaniowa; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) wniosku o zmianę ustaleń projektu planu w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją: max 50%, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją, intensywność zabudowy dla działki zabudowy objętej inwestycją: 0,5, maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, inne: na terenie inwestycyjnym należy urządzić buforowe tereny zielone od strony ulic Pomorskiej i Gospody; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) wniosku o wydzielenie w mpzp części terenu na modernizację ciągów komunikacyjnych, polegająca na zaprojektowaniu prawo i lewoskrętów z ul. Gospody w ul. Pomorską, w celu zmniejszenia ?korków? w tym rejonie; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) sformułowań zamieszczonych w prognozie oddziaływania na środowisko (słowo ?nieznacznie? jako określenie skali oddziaływań ustaleń projektu planu na środowisko), które zdaniem wnoszących uwagę nie są słuszne; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 10. Pan Marek Szydłowski, Gdańsk ? pismo z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.). Uwaga dotyczy: 1) zmiany zapisu w projektu planu w § 7 pkt 5 ? istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem: - z ?istniejąca funkcja produkcyjna ? piekarnia na ?istniejąca funkcja produkcyjna piekarnia ? cukiernia"; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 11. Pan Piotr Guziak, Gdańsk ? pismo z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r., data stempla pocztowego 14 listopada 2011 r.). Uwaga dotyczy: 1) braku zgody na likwidację pawilonu przy ul. Gospody 2F,G,E (?plaster miodu?), mającą być spowodowaną przez zamierzenia inwestycyjne dewelopera; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 12. Pani Ewa Kałęka, Gdańsk ? pismo z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 16 listopada 2011 r., data stempla pocztowego 14 listopada 2011 r.). Uwagi dotyczą:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 2428

1) nie sprecyzowania w projekcie planu tras dojazdowych do ujętych w planie obiektów; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 2) nie uwzględnienia istotnych potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc parkingowych i sprawnej komunikacji ? powstanie hali Ergo Arena spowodowało likwidację parkingów, z których korzystali mieszkańcy Żabianki, czego skutkiem jest deficyt miejsc postojowych (w liczbie 428) dla mieszkańców działki nr 15/17, częściowo objętej planem, oraz dla działek sąsiednich. Składająca uwagę postuluje, aby możliwie maksymalnie uwzględnić potrzeby w tym zakresie w planie nr 0132; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) braku jasnych ustaleń w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, na bazie bardzo szczegółowego raportu, opartego o uaktualnione dane, uwzględniające przyszłe potoki ruchu, związane z będącymi w toku i przyszłymi inwestycjami, ciążącymi do skrzyżowania Pomorska/Gospody; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) zdaniem wnoszącej uwagę, projekt planu powstał na bazie koncepcji inwestora, która jest nierealistyczna, bo nie uwzględnia stosunków własnościowych na obszarze objętym planem; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 5) braku przekonywującego uzasadnienia w projekcie planu w kwestii korzyści dla Miasta z planowanej inwestycji, realizowanej według bazowej koncepcji (przedstawionej przez Zatokę); - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 6) braku odniesienia do istniejącego problemu zalewania ulicy Gospody nawet przy niewielkich opadach deszczu, ponieważ zdaniem wnoszącej uwagę, intensywniejsze zainwestowanie na obszarze objętym planem spowoduje pogłębienie tego problemu; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 7) wnosząca uwagę jest zdania, że problem hałasu nie został potraktowany wystarczająco wnikliwie w projekcie planu, ponieważ wytłumaczenie, iż pierzeje mają zagwarantować utrzymanie normy hałasowej jest nieprzekonywujące, z powodu wątpliwości co do ich powstania; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie. 13. Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej w Warszawie reprezentowana przez Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorza Fedorczuka, Warszawa ? pismo z dnia 14 listopada 2011 r. (data nadania 14 listopada 2011 r., data wpływu 21 listopada 2011 r.). Uwagi dotyczą: 1) dopuszczenia urządzeń reklamowych (dwustronnych) o powierzchni reklamowej każdej ze stron maksymalnie do 3 m2 (np. citylighty) z zachowaniem minimalnej odległości między nimi (np. 15 m) oraz szczególnego układu kompozycyjnymi między nimi; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 2428

2) dopuszczenia urządzeń reklamowych (dwustronnych) o wysokim standardzie estetycznym o powierzchni reklamowej każdej ze stron maksymalnie do 9 m2 (np. scroll) oszklonego lub w inny sposób analogicznie obudowanego przy ul. Gospody; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 3) dopuszczenia słupów reklamowych o wysokim standardzie estetycznym; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 4) dopuszczenia reklamy na meblach miejskich; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie; 5) dopuszczenia reklamy w wiatach przystankowych; - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona, - Uwaga wpłynęła w terminie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 2428

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.77.1637

  wyrok nr II SA/Gd 813/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2567

  wyrok nr II SA/Gd 122/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.112.2333

  wyrok nr II SA/Gd 494/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2010.79.1424

  uchwała nr XLI/522/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy rejon ulic Sambora, Majkowskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2427

  uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2012.2426

  uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

 • DZ. URZ. 2012.2425

  uchwała nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.