Logowanie

DZ. URZ. 2012.2429

Tytuł:

uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miasta Gdańska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2429
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:43

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku. Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, poz 124, Nr 75, poz 474, Nr 106, poz 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz 871, Nr 149, poz.996 i Nr 155, poz.1043 oraz z 2011r. Nr 32, poz.159 i Nr 153, poz. 901), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142, Nr 28, poz 146, Nr 106, poz 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887). uchwala się, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska? uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec Górki Zachodnie w rejonie uli. Przełom w mieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 1423) zwany dalej ?planem?, obejmujący obszar o powierzchni ok. 6,2ha, którego granica przebiega od północy i wschodu wzdłuz rzeki Wisły Śmiałej, od zachodu i południa wzdłuz lasu oraz terenów zainwestowania miejskiego o funkcji produkcyjnej, jak na rysunku planu. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń; 2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego,na działce wspólnej z obiektem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2429

3) typ zabudowy - zespół następujących cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, gabaryty budynku, rodzaj dachu; 4) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjnosportowych, reklamowych (o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy swoją masą. Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla poszczególnych części budynków; 5) bryła budynku - zespół następujących cech budynku: a) typ zabudowy, b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczółkowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci, kolor i materiał pokrycia, c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnicowanie wysokości nudynku, cokół, ryzalit, wnęki, wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony; 6) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej; 7) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokość względną większą niż 1 m. Nie uważa się za makroniwelację wkopanie w stok jednej kondygnacji pojedynczego budynku wolnostojącego lub jednej kondygnacji sekcji budynku w zabudowie ciągłej lub bliźniaczej; 8) układ odwadniający - układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże; 9) zieleń do utrzymania i wprowadzenia ? obszar zieleni wyznaczony w planie wewnątrz terenu o innym przeznaczeniu z określonych przestrzennie powodów środowiskowych, takich jak: ochrona istniejących skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenią (np. skarpy, zagrożenie osuwiskami, podmokłości), lokalne powiązania ekologiczne, zieleń izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu można ustalić odrębnie dla tych obszarów większy jej udział. Jako zieleń towarzysząca innym funkcjom, utrzymywana i pielęgnowana przez właściciela terenu (użytkownika) może ona być urządzona i służyć celom rekreacyjnym w stopniu i w sposób nie kolidujący z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza się: a) ścieżki piesze i rowerowe, małą architekturę i placyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla urządzeń infrastruktury technicznej, chyba że w karcie terenu ustalono inaczej, b) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczających powierzchni boisk do gier małych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu, c) ciągi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewnętrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu wraz z określeniem warunków (np. liczba, orientacyjna lokalizacja); 10) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym; 11) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2429

§ 3. Oznaczenia literowe lub literowo ? cyfrowe dotyczące przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie. 1. Tereny zabudowy usługowej: 1) U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne i publiczne: a) z wyłączeniem: - rzemiosła produkcyngo, - stacji paliw, - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów; b) dopuszcza się: - parkingi i garaże dla samochodów osobowych, - salony samochodowe (z serwisem), - małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej, - budynki zamieszkania zbiorowego, - mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Tereny zieleni i wód: 1) ZL lasy; 2) Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, np.: drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia; 3. Tereny komunikacji: 1) KDW tereny dróg wewnętrznych; - Na terenach transportu drogowego KD dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na lokalizacjach tymczasowych. § 4. 1. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 5. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

Lp .

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Wskaźniki miejsc postojowych strefa C obszary zabudowy miejskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2429

strefa nieograniczonego parkowania 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2 Mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością Schroniska młodzieżowe Hotele Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty świadczące usługi hotelarskie Motele Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do 2000 m2 Restauracje, kawiarnie, bary Biura, urzędy, poczty, banki ? obiekty do 200 m2pow. użytkowej Biura, urzędy, poczty, banki ? obiekty powyżej 200m2pow. użytkowej Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie ? obiekty małedo 200 m2pow. użytkowej Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie ? obiekty duże powyżej 200 m2pow. użytkowej Domy parafialne, domy kultury Rzemiosło usługowe Małe obiekty sportu i rekreacji Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 3 1 mieszkanie 10 łóżek 1 pokój 1 pokój 1 pokój 10 łóżek 1000 m2pow. sprzed 4 Min. 2 Min. 0,9 Min. 0,6 Min. 1 Min. 1 Min. 0,9 Min. 32

100 miejsc Min. 15 konsumpcyjnych 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 100 m2pow. użytkowej 1 kort Min. 5 Min. 3 Min. 5 Min. 2,5 Min. 3 Min. 2,0 Min. 4 Min. 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. § 6. 1. Ustala się pdoział obszaru objętego planem na 6 terenów oznaczonych numerami trzycyfrowymi od 001 do 006. 2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia szczegółowe ujęte w kartach terenów. § 7. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 001. 2. Powierzchnia terenu : 3,84 ha. 3. Przeznaczenie terenu : U33 teren zabudowy usługowej - usługi związane ze sportem, rekreacją, turystyką i edukacją wraz z funkcjami towarzyszącymi oraz stacjami paliw do obsługi jednostek pływąjacych. 4. Funkcje wyłączone : 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 500m2; 2) salony samochodowe (z serwisem); 3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem : zabudowa o parametrach innych niz określone w ust. 7. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10 pkt 4, 11, 13;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2429

2) punkt widokowy o niepełnej panoramie w kierunku ujścia Wisły Śmiałej i Rezerwatu Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej; 3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2 związanych z prowadzoną w budynkach działalnością, z zastrzeżeniem pkt 4, 5; 4) dopuszcza się na budynkach lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2 związanych z prowadzoną w nich działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji; 5) dopuszcza się tymczasową lokalizację nośników informacyjno - reklamowych związanych z imprezami o charakterze sportowo - żeglarskim; 6) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 7) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany w formach elementów zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : 1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją minimalna: nie ustala się, maksymalna: 25%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej inwestycją; a) w obszarze objętym Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - jak na rysunku planu - 50%, b) dla pozostałego obszaru - 30%; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna: 0,5; 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,0 m, z zastrzeżeniem ust.

17 pkt 2; 6) gabaryty inne - dowolne, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 4; 7) formy zabudowy - wolnostojące; 8) kształt dachu - dowolny; 9) inne: należy stosować tradycyjne materiały budowlane, np.: cegła, tynk, drewno. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : dowolne. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) dostępność drogowa - od drogi wewnętrznej (006-KDW); 2) parkingi - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: a) dla samochodów osobowych: zgodnie z § 5 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 5, b) dla rowerów: - minimum 0,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, - miejsce postojowe dla roweru, musi umożliwiać przymocowanie ramy roweru i przynajmniej jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem; 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków ? do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych ? zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniająego lub odprowadzenie powierzchniowe; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci elektroenergetycznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2429

7) zaopatrzenie w gaz ? z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy; 8) zaopatrzenie w ciepło ? z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) gospodarka odpadami ? odpady komunalne ? po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 11) planowane urządzenia i sieci magistralne ? dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : 1) strefy ochrony dóbr kultury: nie dotyczy; 2) zasady kształtowania struktury przestrzennej: nie dotyczy; 3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturowych: nie dotyczy; 4) zasady ochrony dóbr kultury współczesnej: budynek dawnego Jacht Klubu Stoczni Gdańskiej zlokalizowany przy ul. Przełom 9 - jak na rysunku planu - ochronie podlega istniejąca bryła budynku, detal architektoniczny, stolarka i ślusarka okien i drzwi oraz oryginalny wystrój (detal architektoniczny, meble) i wykończenie wnętrz. Dopuszcza się: a) termoizolację z zachowaniem kolorystyki i utrzymaniem drewnianych okładzin, b) wymianę stolarki i ślusarki okien i drzwi pod warunkiem zachowania kolorystyki, istniejącego kształtu (wymiarów, podziałów) oraz materiału. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : 1) część terenu, jak na rysunku planu, objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 2) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 13. Sposoby tymczasowego. i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 15. Stawka procentowa : 30%. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ? zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) dopuszcza się podwyższenie terenu maksymalnie do rzędnej 1,8 m.n.p.m.; 2) dopuszcza się mierzenie wysokości nowych obiektów od powierzchni terenu podwyższonego maksymalnie do rzędnej 1,8 m.n.p.m.; 3) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 4) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 200; 5) teren wymaga uregulowania zapisów ewidencyjnych i prawnego ustalenia linii brzegowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2429

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) zalecana lokalizacja bałtyckiego centrum edukacji morskiej oraz funkcji związanych ze sportami wodnymi; 2) zaleca się łączne zagospodarowanie wraz z terenem 003-U33 pod funkcję bałtyckiego centrum edukacji morskiej; 3) zalecana lokalizacja punktu widokowego o niepełnej panoramie, o którym mowa w ust.6 pkt 2 ? jak na rysunku planu; 4) zaleca się zachowanie w części północnej zwartego zadrzewienia nawiązującego do lasów typu Ols; 5) zaleca się realizację 1,2 miejsca postojowego dla samochodów osobowych na 1 miejsce cumowania dla jednoski pływającej; 6) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; 7) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.; 8) wysoki poziom wód gruntowych.

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 002. 2. Powierzchnia terenu : 0,53 ha. 3. Przeznaczenie terenu : ZL las . 4. Funkcje wyłączone : nie ustala się. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem : nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 9, 11, 13; 2) zakaz lokalizacji reklam; 3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany, z zastrzeżeniem ust.16 pkt 1. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : nie dotyczy, z zastrzeżeniem ust.16 pkt 1. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) dostępność drogowa - od drogi wewnętrznej (006-KDW); 2) parkingi - wyklucza się, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 1; 3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy; 4) odprowadzenie ścieków ? nie dotyczy; 5) odprowadzenie wód opadowych ? zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniająego; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz ? nie dotyczy;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2429

8) zaopatrzenie w ciepło ? nie dotyczy; 9) gospodarka odpadami ? odpady komunalne ? po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 11) planowane urządzenia i sieci magistralne ? dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego tymczasowego z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 1. zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 15. Stawka procentowa : nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) teren leśny - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 20. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) zalecana lokalizacja ciągu pieszo ? rowerowego łączącego drogę wewnętrzną (006-KDW) z ul. Stogi (poza granicami planu) ? jak na rysunku planu; 2) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; 3) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 003. 2. Powierzchnia terenu : 0,83 ha. 3. Przeznaczenie terenu : U33 teren zabudowy usługowej - usługi związane ze sportem, rekreacją, turystyką i edukacją wraz z funkcjami towarzyszącymi. 4. Funkcje wyłączone : 1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 500m2;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2429

2) salony samochodowe (z serwisem); 3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem : nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 11, 13; 2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących i reklam na budynkach i ogrodzeniach za wyjątkiem szyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2 związanych z prowadzoną w budynkach działalnością, z zastrzeżeniem pkt 3; 3) dopuszcza się na budynkach lokalizację szyldów o powierzchni powyżej 0,5 m2 związanych z prowadzoną w nich działalnością, będących integralną częścią projektu elewacji; 4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń wyłącznie ażurowych lub ogrodzeń z żywopłotów z wykluczeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 5) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany w formach elementów zagospodarowania występujących zwyczajowo w terenach o przeznaczeniu usługowym.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : 1) linie zabudowy - zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi; 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją minimalna: nie ustala się, maksymalna: 25%; 3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej objętej inwestycją; 4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją - minimalna: 0, maksymalna: 0,4; 5) wysokość zabudowy - minimalna: nie ustala się, maksymalna: 10,0 m; 6) gabaryty inne - dowolne; 7) formy zabudowy - wolnostojące; 8) kształt dachu - dowolny; 9) inne: należy stosować tradycyjne materiały budowlane, np.: cegła, tynk, drewno. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : dowolne. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) dostępność drogowa - od drogi wewnętrznej (006-KDW); 2) parkingi - do realizacji na działce budowlanej objętej inwestycją: a) dla samochodów osobowych: zgodnie z § 5 uchwały, b) dla rowerów: - minimum 0,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, - miejsce postojowe dla roweru, musi umożliwiać przymocowanie ramy roweru i przynajmniej jednego z kół do elementu trwale związanego z podłożem lub budynkiem; 3) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej; 4) odprowadzenie ścieków ? do kanalizacji sanitarnej; 5) odprowadzenie wód opadowych ? zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniająego lub odprowadzenie powierzchniowe; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz ? z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2429

8) zaopatrzenie w ciepło ? z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych; 9) gospodarka odpadami ? odpady komunalne ? po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 11) planowane urządzenia i sieci magistralne ? dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : 1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 2) zieleń do utrzymania i wprowadzenia określona na rysunku planu z dopuszczeniem realizacji urządzeń rekreacji dziecięcej i ciągów pieszych; 3) obowiązuje standard akustyczny dla danego rodzaju terenu określonego w przepisach odrębnych; 4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 13. Sposoby tymczasowego. i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 15. Stawka procentowa : 30%. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 200; 3) zakaz makroniwelacji. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) zalecana lokalizacja bałtyckiego centrum edukacji morskiej; 2) zaleca się łączne zagospodarowanie wraz z terenem 001-U33 pod funkcję bałtyckiego centrum edukacji morskiej; 3) zalecana lokalizacja zjazdu do drogi wewnętrznej (006 - KDW) ? jak na rysunku planu; 4) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.; 5) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; § 10. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 - ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 004. 2. Powierzchnia terenu : 0,01 ha. 3. Przeznaczenie terenu : ZL las. 4. Funkcje wyłączone : nie ustala się.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2429

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem : nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 9, 11, 13; 2) zakaz lokalizacji reklam; 3) części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób zamaskowany, z zastrzeżeniem ust.

16 pkt 1. 7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : nie dotyczy, z zastrzeżeniem ust 16 pkt 1. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) dostępność drogowa: a) od drogi wewnętrznej (006-KDW) poprzez teren 003 - U33, b) od ul. Stogi (poza granicami planu); 2) parkingi - wyklucza się, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 1; 3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy; 4) odprowadzenie ścieków ? nie dotyczy; 5) odprowadzenie wód opadowych ? zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniająego; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz ? nie dotyczy; 8) zaopatrzenie w ciepło ? nie dotyczy; 9) gospodarka odpadami ? odpady komunalne ? po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 11) planowane urządzenia i sieci magistralne ? dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : nie dotyczy. 11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 13. Sposoby i terminy tymczasowego tymczasowego, z zastrzeżeniem ust. 16 pkt 1. zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 15. Stawka procentowa : nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) teren leśny - zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2429

1) teren stanowi integralną część terenu przyległego, ustalonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w Gdańsku (Uchwała Nr XX/608/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.03.2000r.) oznaczonego symbolem 049-62 ? zieleń dostępna; 2) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 3) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 20; 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; 2) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m. § 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 005 - Z64 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 005. 2. Powierzchnia terenu : 0,46 ha. 3. Przeznaczenie terenu : Z64 teren zieleni krajobrazowo - ekologicznej. 4. Funkcje wyłączone : nie ustala się. 5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania uznany za zgodny z planem : nie ustala się. 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : 1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 9, 11, 13; 2) zakaz lokalizacji reklam; 3) części naziemne zamaskowany. i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować w sposób

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu : nie dotyczy. 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości : nie dotyczy. 9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej : 1) dostępność drogowa - od drogi wewnętrznej (006-KDW); 2) parkingi - wyklucza się; 3) zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy; 4) odprowadzenie ścieków ? nie dotyczy; 5) odprowadzenie wód opadowych ? zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniająego; 6) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci elektroenergetycznej; 7) zaopatrzenie w gaz ? nie dotyczy; 8) zaopatrzenie w ciepło ? nie dotyczy; 9) gospodarka odpadami ? odpady komunalne ? po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 10) telekomunikacja - z sieci przewodowej lub bezprzewodowej; 11) planowane urządzenia i sieci magistralne ? dopuszcza się. 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : nie dotyczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2429

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody : 1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB); 2) na terenie występuje rokitnik zwyczajny. 12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : nie dotyczy. 13. Sposoby tymczasowego. i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 15. Stawka procentowa : nie dotyczy. 16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ? zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 20; 3) planowana przepompownia ścieków. 18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) zalecana lokalizacja przepompowni ścieków - jak na rysunku planu; 2) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; 3) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

§ 12. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 006 - KDW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWIEC - GÓRKI ZACHODNIE W REJONIE UL. PRZEŁOM W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 1423. 1. Numer terenu : 006. 2. Powierzchnia terenu : 0,46 ha. 3. Przeznaczenie terenu : KDW - teren drogi wewnętrznej - droga projektowana. 4. Parametry i wyposażenie : 1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 8,0 m do 44,0 m - jak na rysunku planu; 2) przekrój: jedna jezdnia dwa pasy ruchu, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 3; 3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń; 4) wyposażenie minimalne: chodnik, plac do zawracania, 30 miejsc postojowych. 5. Powiązania z układem zewnętrznym : poprzez skrzyżowanie z ul. Łowicką i ul. Przełom (poza granicami planu).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2429

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej : nie dotyczy. 7. Zasady ochrony środowiska i przyrody : stosuje się zasady ogólne. 8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji : nie ustala się. 9. Sposoby tymczasowego. i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu : zakaz zagospodarowania

10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych : 1) mała architektura: dopuszcza się; 2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji; 3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz lokalizacji; 4) urządzenia techniczne: dopuszcza się; 5) zieleń: dopuszcza się. 11. Stawka procentowa : nie dotyczy. 12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów : 1) część terenu, jak na rysunku planu, położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią ? zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) teren położony w granicach portu morskiego ? wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej. 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 1) w rozwiązaniach technicznych nowych obiektów należy uwzględnić zagrożenie zalaniem do rzędnej +2,50 m n.p.m. w wyniku spiętrzenia sztormowego i prognozowanego wzrostu poziomu morza; 2) poziom bezpieczeństwa zaplecza brzegu morskiego ? 20; 3) dopuszcza się jednoprzestrzenny przekrój ulicy bez wydzielania jezdni i chodników. 14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych : 1) zalecana lokalizacja zjazdu do terenu 003 - U33 - jak na rysunku planu; 2) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Marynarki Wojennej RP i telekomunikacyjna Straży Granicznej; 3) wysoki poziom wód gruntowych; 4) w rozwiązaniach technicznych należy uwzględniać podniesienie poziomu wody gruntowej do rzędnej +1,25 m n.p.m.

§ 13. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 1) Część graficzna - rysunek planu Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku, w skali 1 : 1000 (załącznik nr 1); 2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3). § 14. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2429

1) Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem. 2) Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Miasta Gdańska. § 15. Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w mieście Gdansku, uchwała nr XX/608/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 52, poz.325 z 25.05.2000 r.). § 16. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 14, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2429

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2429

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul.Przełom w mieście Gdańsku był wyłożony do publicznego wglądu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01 marca 2012 roku do 29 marca 2012 roku. W wyznaczonym terminie tj. do 13 kwietnia 2012 roku, do projektu planu nie wpłynęły żadne pisma z uwagami.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2429

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA. I. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG ZLOKALIZOWANEJ POZA LINIAMI

1.Karta terenu nr 005-Z64 - budowa przepompowni ścieków, karta terenu 006-KDW ? budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 250 m, tłocznej ok. 150 m. Uwarunkowaniem zewnętrznym jest budowa odcinka około 1100 m kanalizacji tłocznej poza granicami planu. Realizacja finansowana przez właściciela sieci z możliwością finansowania lub współfinansowania ze środków zewnętrznych na podstawie umowy, w sposób określony w warunkach technicznych.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.77.1637

  wyrok nr II SA/Gd 813/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.2567

  wyrok nr II SA/Gd 122/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.112.2333

  wyrok nr II SA/Gd 494/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.4920

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2428

  uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2427

  uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2012.2426

  uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

 • DZ. URZ. 2012.2425

  uchwała nr XXIV/359/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku

 • DZ. URZ. 2012.2424

  uchwała nr XIX ? 249/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Lębork.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.