Logowanie

DZ. URZ. 2012.2431

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2431
Hasła:Rozstrzygnięcie nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:43

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-III.4131.14.2012.TM WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 5 lipca 2012 r. Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) stwierdza się nieważność § 4 następujących uchwał Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2012 r.: Nr XXIII/148/2012 w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Żuławka Sztumska, Nr XXIII/150/2012 w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 3124G we wsi Jasna,Nr XXIII/152/2012 w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 2936G we wsi Bruk. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2012 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęły wyżej wymienione uchwały Rady Powiatu Sztumskiego. W § 1 przedmiotowych uchwał Rada Powiatu powierzyła Gminie Dzierzgoń wykonanie remontu chodników w pasie drogi powiatowej. Z kolei w § 4 przedmiotowych uchwał Rada postanowiła, że przedmiotowe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. W podstawie prawnej Rada Powiatu powołała się na art. 12 pkt 8aw związku z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z treścią art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 tejże ustawy. Według zaś art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Z kolei art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że powyższe porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podkreślić należy, że z treści powyższego przepisu jasno wynika, że ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlegają porozumienia, nie zaś uchwały podejmowane w trybie art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym. Ponadto zgodnie z treścią art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez organ powiatu. Jednakże w opinii organu nadzoru przedmiotowych uchwał nie można uznać za akty prawa miejscowego, gdyż nie stanowią norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz nie nakładają praw i obowiązków na podmioty tworzące wspólnotę samorządową. Zatem stwierdzić należy, że przedmiotowe uchwały nie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2431

podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym w trybie przewidzianym w art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że Rada Powiatu postanawiając w § 4 przedmiotowych uchwał o ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w sposób istotny naruszyła art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały rady powiatu wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2430

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2429

  uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2428

  uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2427

  uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

 • DZ. URZ. 2012.2426

  uchwała nr XXI/130/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.