Logowanie

DZ. URZ. 2012.2432

Tytuł:

zarządzenie nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Wojewoda Pomorski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2432
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

10:42

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.1) )w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.2) ) zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza BARBAREWICZA, stwierdzonego uchwałą tej Rady Nr XVII/163/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. § 2. W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny. § 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 9 września 2012 r. § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski

1) Zmiany 2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172. wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2432

Załącznik do Zarządzenia Nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej do 21 lipca 2012 r.

Treść czynności - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Malbork informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 10 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku. - powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 10.

do 23 lipca 2012 r. do 26 lipca 2012 r.

do 10 sierpnia 2012 r. - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na do godz. 24 00 radnego wybieranego w okręgu wyborczym Nr 10. do 17 sierpnia 2012 r. - zgłaszanie Wójtowi Gminy Malbork kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej. do 19 sierpnia 2012 r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Malbork informacji o granicach i numerze obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających, - przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów. do 25 sierpnia 2012 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranego w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 10. do 26 sierpnia 2012 r. sporządzenie spisu wyborców, - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających. do 30 sierpnia 2012 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2432

7 września 2012 r. o godz. 24 00 8 września 2012 r. 9 września 2012 r. godz. 8 00 -22 00

- zakończenie kampanii wyborczej. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców. - głosowanie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.1.17

  zarządzenie nr 320/10 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 11

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 12 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jemielnica przeprowadzonych w dniu 12 lipca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 14 czerwca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leśnicy przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.238.2

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady miasta Brańsk przeprowadzonych w dniu 4 września 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1408

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 czerwca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Dąbrowa, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2431

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2430

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2429

  uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2428

  uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2427

  uchwała nr XXVIII/570/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2012/2013 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.