Logowanie

DZ. URZ. 2012.2433

Tytuł:

uchwała nr XX/266/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miasta Sopotu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2433
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:33

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.?a? ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz.128 nr 181 poz.1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887 Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 poz. 567) oraz art. 34 ust. 6, 6a, 6b i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 zmiany: Dz.U. Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; Dz.U z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 129 poz. 732, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337) Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje: § 1. Najemcom i dzierżawcom komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy przyznaje się pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony co najmniej na 10 lat. § 2. Postanowienia §1 nie mają zastosowania do lokali i budynków, o których mowa w §1 uchwały: 1) położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, 2) gdy najemca lub dzierżawca posiada wobec Gminy Miasta Sopotu zaległości wynikające z najmu lub dzierżawy. § 3. Wyraża się zgodę na zastosowanie stopy procentowej równej dwukrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski do rozłożonej na raty niespłaconej część ceny nabycia lokalu lub budynku, o których mowa w § 1 uchwały. § 4. Realizację uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu. § 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/433/98 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 lutego1998 r. w sprawie przyznania najemcom komunalnych lokali użytkowych pierwszeństwa w ich nabyciu oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia lokalu. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2433

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wojciech Fułek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.1747

  uchwała Nr X/92/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/221/10 Rady Gminy Cyców z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa dzierżawcom i najemcom w nabywaniu lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 18 października 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych

 • DZ. URZ. 2010.247.2441

  uchwała nr XL/343/2010 Rady Powiatu Sandomierskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr 56/VI/2011 Rady Gminy Braniewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych przez najemców i dzierżawców.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2432

  zarządzenie nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10

 • DZ. URZ. 2012.2431

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2430

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2429

  uchwała nr XXVII/526/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec - Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.2428

  uchwała nr XXVII/525/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.