Logowanie

DZ. URZ. 2012.2435

Tytuł:

uchwała nr XXIV/75/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie oraz nadania statutu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Powiatu Kościerskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2435
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:32

w sprawie utworzenia przedszkola specjalnego w Kościerzynie i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie oraz nadania statutu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 3 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 5b, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz porozumienia zawartego w dniu 29 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 r. zakłada się aktem założycielskim, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedszkole specjalne pod nazwą ? Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Kościerzynie ? Przedszkole Specjalne w Kościerzynie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. § 2. Utworzone przedszkole specjalne włącza się w strukturę Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie, ul. Słoneczna 1. § 3. Statut przedszkola specjalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 4. Zobowiązuje się Radę Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Kościerzynie do dokonania zmian w Statucie Ośrodka uwzględniających treść załącznika do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kościerskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2435

Przewodniczący Rady Kazimierz Maszk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2435

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/75/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 5 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2435

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/75/2012 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 5 lipca 2012 r. STATUT przedszkola specjalnego o nazwie : ?Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Kościerzynie - Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi? Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1) Przedszkole nosi nazwę: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Kościerzynie - Przedszkole Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 2) Siedzibą Przedszkola jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie przy ulicy Słonecznej 1, 83-400 Kościerzyna. 3) Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 4) Organem prowadzącym Przedszkole jest Powiat Kościerski na mocy porozumienia zawartego z Gminą Miejską Kościerzyna. 5) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty. 6) Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 7) W nazwie Przedszkola na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymacje przedszkolne, pomija się określenie ?specjalne? oraz określenie rodzaju niepełnosprawności. § 2. 1) Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia, o: 1. Ośrodku ? należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie, 2. Przedszkolu ? należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kościerzynie - Przedszkole Specjalne w Kościerzynie dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, 3. Dyrektorze ? należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kościerzynie, 4. Rodzicach ? należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów, 5. Radzie Rodziców ? należy przez to rozumieć przedstawicieli rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka, 6. Radzie Pedagogicznej ? należy przez to rozumieć ogół pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Ośrodku, 7. Podstawie programowej wychowania przedszkolnego ? rozumie się proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Rozdział II Rekrutacja do Przedszkola § 3. 1) Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.3.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2435

2) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 4) Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, na wniosek rodziców, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej. 5) Dyrektor prowadzi rekrutację do Przedszkola przez cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc, w porozumieniu z organem prowadzącym. Rozdział III Cele i zadania Przedszkola § 4. 1) Celem działalności Przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju. 2) Cele szczegółowe: 1. zapewnienie opieki, wychowania, nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 2. wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku, 3. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. § 5. 1) Do zadań Przedszkola w szczególności należy: 1. zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, 2. zapewnienie wychowania, nauczania i opieki w oparciu o podstawę programową kształcenia przedszkolnego uwzględniając indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka, 3. zapewnienie dziecku możliwości korzystania z bazy Ośrodka, w tym z internatu, 4. zapewnienie dziecku integracji z rówieśnikami, 5. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez psychologa szkolnego, pedagoga szkolnego, logopedę i specjalistów z zakresu rewalidacji. Rozdział IV Sprawowanie opieki nad dziećmi § 6. 1) W czasie zajęć w Przedszkolu i poza Przedszkolem opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel ? prowadzący zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

2) W Przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela wspomagającą nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi i w organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. 3) Specjalistyczną opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele ? z dodatkowymi kwalifikacjami odpowiednio do potrzeb rozwojowych dziecka, psycholog szkolny, pedagog szkolny i logopeda. 4) Opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna. 5) W Przedszkolu umożliwia się dzieciom udział w zajęciach z religii na wniosek rodziców. 6) Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci określa się w porozumieniu z rodzicami. 7) Organizację wycieczek określa regulamin wycieczek. § 7. 1) Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, z zastrzeżeniem ust. 2. 2) Dzieci mieszkające w internacie Ośrodka są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez wychowawcę grupy wychowawczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2435

Rozdział V Organy Przedszkola § 8. 1) Organami Przedszkola są: 1. Dyrektor, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Rada Rodziców. § 9. 1) Dyrektor Ośrodka jest Dyrektorem Przedszkola i Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 2) Dyrektor Przedszkola w szczególności: 1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, 3. sprawuje opiekę nad dziećmi i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka, 6. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka, 7. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 3) Dyrektor Przedszkola, w drodze decyzji, może skreślić wychowanka nie objętego obowiązkiem szkolnym, z listy wychowanków Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 4) Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach: 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom nie będących nauczycielami, 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników. 5) Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 6) W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor Ośrodka. 7) Szczegółowe kompetencje Dyrektora określa statut Ośrodka. § 10. 1) Nauczyciele Przedszkola wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Ośrodka. 2) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 1. zatwierdzanie planów pracy, 2. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Przedszkola, 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków, 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 3) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1. organizację pracy Przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2435

2. projekt planu finansowego Ośrodka, 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4) Rada Pedagogiczna uchwala statut i jego zmiany. 5) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku. 6) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 7) Rada Pedagogiczna Ośrodka ustala regulamin swojej działalności. 8) Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej określa statut Ośrodka. § 11. 1) Reprezentanci Rodziców dzieci będących wychowankami Przedszkola wchodzą w skład Rady Rodziców Ośrodka. 2) W skład Rady Rodziców Ośrodka wchodzi jeden przedstawiciel rady z każdego oddziału Przedszkola, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 3) Rada Rodziców Ośrodka uchwala regulamin swojej działalności. 4) W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka ? Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców. 5) Rada Rodziców może występować do dyrektora Ośrodka i innych organów Ośrodka, organu prowadzącego Ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka. 6) Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki Przedszkola, 2. opiniowanie programu i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, uwzględniającego zalecenia i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 3. opiniowanie projektu planu finansowego Ośrodka. 7) Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców określa statut Ośrodka. § 12. 1) Organy Przedszkola współdziałają ze sobą . 2) Zasady współdziałania organów Przedszkola, zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola, opisane są w Statucie Ośrodka. 3) Działania organów są dokumentowane. 4) Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Ośrodka. 5) Sposób rozwiązywania sporów między organami szczegółowo określa Statut Ośrodka. Rozdział VI Organizacja pracy Przedszkola § 13. 1) Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 2) Liczba dzieci w oddziale Przedszkola specjalnego wynosi: 1. w przedszkolu specjalnym (oddziale) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 10,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2435

2. w przedszkolu specjalnym (oddziale) dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4. 3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2. § 14. 1) Praca wychowawczo-dydaktyczna programową wychowania przedszkolnego. 2) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 3) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 4) Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 5) Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 6) Kwalifikacji dzieci na poszczególne zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne dokonuje zespół nauczycieli prowadzących te zajęcia. 7) Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy. § 15. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe. § 16. 1) Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 2) W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności: 1. czas pracy poszczególnych oddziałów, 2. liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole. § 17. 1) Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. § 18. 1) Przedszkole specjalne funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2) Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora po rozpoznaniu potrzeb zgłoszonych przez rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie. 3) Zasady i wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj. powyżej 5 godzin dziennie, ustalane są przez organ prowadzący. Rozdział VII Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola § 19. 1) W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz inni pracownicy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 2) Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 3) Do zadań nauczyciela należy w szczególności: i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2435

1. realizowanie zadań statutowych Przedszkola, 2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, 3. odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, 4. sumienne przygotowywanie się do pracy, 5. współpraca z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 6. odpowiedzialność za jakość prowadzonej pracy wychowawczo-dydaktycznej, 7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 8. współpracowanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i opiekę zdrowotną wg indywidualnych potrzeb dziecka. 4) Szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa Statut Ośrodka. 5) Zakres zadań innych pracowników określa Dyrektor w przydziale czynności. § 20. 1) W Przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów, w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. 2) Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora, w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze. § 21. 1) Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 2) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola. Rozdział VIII Prawa i obowiązki Dzieci § 22. 1) Dziecko przyjęte do przedszkola specjalnego ma prawo w szczególności do: 1. warunków zapewniających mu bezpieczeństwo, 2. do ochrony przed przemocą, 3. do poszanowania jego godności osobistej, 4. do życzliwego i podmiotowego traktowania, 5. pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej, 6. korzystania ze sprzętu i środków dydaktycznych, 7. uczestniczenia w organizowanych przez przedszkole specjalne uroczystościach, zabawach. 2) Dziecko przyjęte do Przedszkola ma obowiązek: 1. systematycznego uczęszczania do Przedszkola oraz właściwego zachowania podczas pobytu w Przedszkolu, 2. godnego reprezentowania Przedszkola na zewnątrz, 3. odnoszenia się w sposób kulturalny i z szacunkiem do wszystkich koleżanek, kolegów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników Przedszkola, 4. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 5. troszczenia się o sprzęty i wyposażenie Przedszkola.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2435

Rozdział IX Współpraca z Rodzicami § 23. 1) Przedszkole proponuje rodzicom następujące formy współpracy: 1. konsultacje z nauczycielami i specjalistami Ośrodka w ramach bieżących potrzeb, 2. zebrania grupowe, co najmniej dwa w roku, 3. pomoc w organizacji wycieczek, 4. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych, 5. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców, 6. szkolenia, pogadanki, warsztaty dotyczące problematyki opiekuńczo-wychowawczej, 7. udział w realizacji zadań zakresu ewaluacji pracy Przedszkola. § 24. 1) Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 1. przestrzeganie postanowień Statutu Przedszkola, 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo, 5. terminowe uiszczanie odpłatności, 6. informowanie Przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka. § 25. 1) Rodzice mają prawo w szczególności do: 1. uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 2. uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów Ośrodka, 3. przekazywania Dyrektorowi, nauczycielom informacji o pracy Przedszkola. Rozdział X Postanowienia końcowe § 26. 1) Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 2) Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 3) Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy. 4) Przedszkole stosuje ustawę o ochronie danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 5) Przedszkole stosuje dostęp do informacji publicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.390.3431

  uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu w Bochni z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1893

  uchwała nr 726/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15, nadania statutu i włączenia go do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 15

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1588

  uchwała nr XX/148/2012 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5462

  uchwała nr XXXIX/1038/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego nr 31 w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4137

  uchwała nr XXXV/868/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie założenia CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.2433

  uchwała nr XX/266/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia.

 • DZ. URZ. 2012.2432

  zarządzenie nr 210/2012 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10

 • DZ. URZ. 2012.2431

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.14.2012.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2430

  uchwała nr XXVII/527/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia, rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.