Logowanie

DZ. URZ. 2012.2449

Tytuł:

postanowienie nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Słupsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2449
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

13:48

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji Na podstawie art. 23 ust.1, art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz.985 ze zm.1) ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.2) ) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Przechlewo z dnia 9 lipca 2012 r. o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji postanawiam, co następuje: § 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji. § 2. Datę referendum wyznaczyć na niedzielę 26 sierpnia 2012 r. § 3. 1. 1 Karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru białego, jednostronnie i ma format A5. 2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik nr 1 do postanowienia. 3. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania określa załącznik nr 2 do postanowienia. § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz, stanowiący załącznik nr 3 do postanowienia. § 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminy Przechlewo.

Komisarz Wyborczy w Słupsku Jolanta Sudoł

1) Dz.

U z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2005 r. Nr 175, poz.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2449

2) Dz.

1457 , z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 134, poz.777 U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2449

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2449

Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2449

Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

Data wykonania czynności * do 18 lipca 2012 r.

Treść czynności - ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Przechlewo postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Przechlewo, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Przechlewie - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Słupsku obwodowych komisji do spraw referendum; - sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum; - zgłaszanie Wójtowi Gminy Przechlewo przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille?a - składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; - zgłaszanie Wójtowi Gminy Przechlewo przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille?a - składanie Wójtowi Gminy pełnomocnictwa do głosowania Przechlewo wniosków o sporządzenie aktu

do 27 lipca 2012 r.

do 1 sierpnia 2012 r.

do 5 sierpnia 2012 r.

do 12 sierpnia 2012 r.

do 16 sierpnia 2012 r. 24 sierpnia 2012 r. o godz. 24?? 25 sierpnia 2012 r. 26 sierpnia 2012 r. godz.7??-21??

- zakończenie kampanii referendalnej - przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum - głosowanie w referendum
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1002

  protokół Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 marca 2012r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1682

  protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 czerwca 2012r. protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Płaska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 3 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.881

  protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 11 marca 2012r. w sprawie odwołania Rady Gminy Nowinka przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1367

  protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2012r. protokól ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wiżajny przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 kwietnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3154

  postanowienie nr 1/12 Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 12 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodawy i Rady Miejskiej w Kłodawie przed upływem kadencji

porady prawne online

Porady prawne

 • Umocowanie zastępcy wójta

  Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany (...)

 • Odwołanie ławnika sądu rejonowego

  Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2448

  uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2447

  uchwała nr XXI/424/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2446

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasino

 • DZ. URZ. 2012.2445

  uchwała nr XXI/171/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2444

  informacja nr 1876 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie decyzji PWKZ.R.4190-8/7405-2/2011 z dnia 21.03.2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.