Logowanie

DZ. URZ. 2012.2452

Tytuł:

uchwała nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Chojnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2452
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

14:02

w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145) uchwala się, co następuje: § 1. Gospodarzem łowiska na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach jest Gmina Miejska Chojnice. § 2. Ustala się zasady korzystania z łowiska na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach. § 3. Do połowu ryb z łowiska na terenie Parku 1000-lecia są uprawnieni mieszkańcy miasta Chojnice, nie jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej. § 4. Uprawnia się do połowu ryb w czasie od świtu do zmroku każdego dnia tygodnia na jedną wędkę na osobę. § 5. Osoby do lat 14 mogą wędkować pod opieką pełnoletniego opiekuna. § 6. Na terenie łowiska zabrania się: 1) wodowania łodzi, pontonów i innych jednostek pływających; 2) połowu spinningiem, za pomocą sieci, oraz połowu z lodu; 3) wchodzenia na skarpy stawów i rowów w miejscach nie wyznaczonych do połowu ryb; 4) połowu ryb drapieżnych od 1 listopada do 1 maja każdego roku; 5) łowienia ryb na martwą i żywą rybkę; 6) budowy kładek i pomostów; 7) zanęcania ryb; 8) wrzucania do wody resztek sprzętu wędkarskiego (haczyków, śrucin, żyłki, pozostałości przynęty itp.); 9) wrzucania do wody niedopałków papierosów. § 7. określa się zasady zabierania ryb z łowiska i wymiary ochronne:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2452

1) zaleca się stosowanie zasady ?złap i wypuść?, przy zastosowaniu haków bezzadziorowych; 2) ustala się wymiar ochronny ryb stanowiący długość mierzoną od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej dla poszczególnych gatunków: a) ukleja nie ma, b) karaś nie ma, c) płoć 15 cm, d) kleń 25 cm, e) lin 25 cm, f) leszcz 25 cm, g) karp 30 cm, h) szczupak 45 cm. § 8. Osoby wędkujące mają obowiązek pozostawienia miejsca połowu w czystości, zabrania wszystkich przywiezionych przez siebie przedmiotów jak i pozbierania śmieci zastanych w terenie wyznaczonym do połowu ryb i zabranie ich ze sobą lub wrzucenie do koszy znajdujących się na terenie parku. § 9. Do kontroli łowiących upoważniona jest Straż Miejska w Chojnicach. § 10. Na żądanie kontrolującego wędkarz ma obowiązek okazać dokument tożsamości sprzęt wędkarski, złowione ryby, przynęty i zanęty. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2489

  uchwała nr XXI/230/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zasad korzystania z Parku 1000-lecia w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2010.69.1122

  uchwała nr XXXVII/434/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2010.69.1121

  uchwała nr XXXVII/435/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług przy ulicach Swarożyca i Gdańskiej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2010.85.1540

  uchwała nr XXXVIII/453/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno ? usługowo ? mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2011.95.1920

  uchwała nr VIII/98/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2451

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.2450

  postanowienie nr 28/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2449

  postanowienie nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2448

  uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2447

  uchwała nr XXI/424/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1055/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 Gdyni .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.