Logowanie

DZ. URZ. 2012.2453

Tytuł:

aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 lipca 2012r. do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Burmistrz Miasta Chojnice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2453
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

14:02

do porozumienia międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice. zawarty w Chojnicach pomiędzy: 1) Gminą Miejską Chojnice w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1, zwaną dalej Miastem reprezentowanym przez: Arseniusza Finstera - Burmistrza Miasta Chojnice 2) Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, reprezentowaną przez: Zbigniewa Szczepańskiego - Wójta Gminy Chojnice o następującej treści: § 1. W porozumieniu międzygminnym z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice, w § 6 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się, że na terenie Gminy MZK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. przejedzie 379.000 wozokm.?; 2) ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość dotacji udzielonej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. ustala się w kwocie 1.121.840 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych).?. § 3. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian. § 4. Niniejszy aneks stanowi integralną część porozumienia. § 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański

Burmistrz Miasta Chojnice dr Arseniusz Finster
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.709

  uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.69.1123

  porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2012.298

  porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.47.837

  uchwała nr XXXIII/519/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzilnej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

 • DZ. URZ. 2010.73.1207

  uchwała nr XXXIV/538/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia ograniczenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2452

  uchwała nr XXI/240/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zasad połowu ryb w wyznaczonym miejscu na terenie Parku 1000-lecia w Chojnicach.

 • DZ. URZ. 2012.2451

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

 • DZ. URZ. 2012.2450

  postanowienie nr 28/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Potęgowo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2449

  postanowienie nr 30/12 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 lipca 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Przechlewo przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2012.2448

  uchwała nr XXI/425/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.