Logowanie

DZ. URZ. 2012.2466

Tytuł:

uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2466
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:57

w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. w Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z póż. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/108/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie wprowadza się następującą zmianę: - po § 8 dodaje się § 8a o następującej treści: "§ 8a. Do zadań Ośrodka z zakresu wspierania rodziny należy prowadzenie działań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.111.2302

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002r. w sprawie podziału Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Łęgowie

 • DZ. URZ. 2012.1681

  porozumienie nr S.031.2.2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański, w roku 2012

 • DZ. URZ. 2011.79.1675

  porozumienie nr S.031.5.2011 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 11 maja 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.752

  porozumienie nr MG.031.1.2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Pszczółki realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 • DZ. URZ. 2012.291

  porozumienie nr MG.031.2.2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia w 2012 roku Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego ? prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2465

  uchwała nr XXI/433/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2464

  uchwała nr XXI/408/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2012.2463

  uchwała nr XXI/400/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2462

  uchwała nr XXI/407/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2461

  uchwała nr XXII/209/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Stegna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.