Logowanie

DZ. URZ. 2012.2468

Tytuł:

uchwała nr XX/65/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację a nie stanowiących publicznych dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2468
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:57

w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację a nie stanowiących publicznych dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Gmina może na wniosek dotychczasowego właściciela nabywać na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele komunikacyjne, zwane dalej "drogami wewnętrznymi", które w planie zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod przebieg publicznych dróg gminnych. § 2. 1. Droga wewnętrzna (droga lokalna, dojazdowa oraz ciąg pieszo-jezdny) na terenie zabudowanym lub przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, którą nabywa Gmina w trybie niniejszej uchwały winna spełniać następujące warunki: 1) W pasie drogowym działki gruntu przeznaczonej na drogę wewnętrzną powinny być wybudowane wszystkie możliwe (istniejące w danej miejscowości) i niezbędne do użytkowania przylegających i projektowanych budynków i dróg, sieci uzbrojenia technicznego wraz z przyłączami do budynków i projektowanych działek budowlanych. 2) Pas drogowy jest wydzieloną geodezyjnie działką lub zespołem działek. 3) Część nieruchomości przeznaczona bezpośrednio na drogę, w tym chodniki i niezbędne miejsca postojowe, posiada utwardzoną nawierzchnię wybudowaną na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, odpowiednio wymaganych prawem budowlanym. Droga powinna posiadać zorganizowany, zgodny z obowiązującym prawem, system odwodnienia. Jeżeli roboty budowlane zostały zakończone, niezbędne jest potwierdzenie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub stosowna decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczająca drogę do użytkowania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 4) Zbywający drogę wewnętrzną posiadają pełną dokumentację formalno-prawną, techniczną i geodezyjną dotyczącą budowy drogi i elementów uzbrojenia technicznego oraz przekazania tych obiektów do uzytkowania, która to dokumentacja stanowić będzie załącznik do umowy nabycia. 5) Szerokość pasa drogowego drogi wewnętrznej nie może być mniejsza od szerokości ustalonej w planie miejscowym, aktualnym w terminie uzyskania pozwolenia na budowę. 6) Szerokość pasa ruchu wybudowanej drogi nie może być mniejsza niż 2,5 m na ulicy dwukierunkowej oraz nie mniej niż 3,5 m na ulicy jednokierunkowej, z zachowaną wzajemną widocznością, a mijanki umożliwiają wymijanie pojazdów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2468

7) Szerokość chodnika przy jezdni lub przy miejscach postojowych nie może być mniejsza niż 2,0 m. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza od 1,5 m z dopuszczeniem miejscowego zmniejszenia szerokości chodnika do 1,0 m. 8) Jeżeli w pasie drogi usytuowana jest ścieżka rowerowa, jej szerokość musi wynosić: 1,5 m gdy jest ona jednokierunkowa, 2,0 m gdy jest ona dwukierunkowa, 2,5 m gdy ze ścieżki mogą korzystać piesi. 9) Ilość ogólnodostępnych miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym zgodna jest z wymaganiami aktualnego w terminie uzyskania pozwolenia na budowę drogi planu miejscowego. Wymiary stanowisk postojowych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 2. W uzasadnionych przypadkach dla dróg, które nie posiadają utwardzonej powierzchni, a w działce drogowej wybudowana jest pozostała infrastruktura techniczna niezbędna do funkcjonowania projektowanych i istniejących budynków na przylegających działkach (w tym wszystkie przyłącza do istniejących budynków i projektowanych do wydzielenia działek), możliwe jest przejęcie na własność Gminy wydzielonej działki drogowej przeznaczonej na drogę wewnętrzną, na wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Gminy ds. Gospodarki Komunalnej. Warunkiem przejęcia nieutwardzonej drogi wraz z wybudowaną infrastrukturą techniczną jest przekazanie pełnej dokumentacji technicznej projektowanej drogi spełniającej warunki, o których mowa w ust. 1 wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Na podstawie przekazanej dokumentacji zostanie ustalona cena wybudowania drogi. Właściwa umowa przejęcia działki przeznaczonej pod drogę wraz z infrastrukturą zostanie zawarta dopiero po podpisaniu przez właściciela (wszystkich współwłaścicieli) drogi i Gminę Pruszcz Gdański umowy w sprawie współfinansowania budowy przedmiotowej drogi. Dla wybudowanej infrastruktury technicznej zbywający powinni posiadać pełna dokumentację formalno-prawną, techniczną i geodezyjną dotyczącą budowy elementów uzbrojenia technicznego oraz przekazania tych obiektów do użytkowania. § 3. Nabycie drogi wewnętrznej na własność Gminy będzie następować po spełnieniu przez przejmowaną drogę warunków opisanych w § 2 ust. 1 lub 2 oraz za cenę jaką każdorazowo uzgodni Wójt Gminy z dotychczasowym właścicielem (współwłaścicielami) drogi wewnętrznej. Z negocjacji warunków oraz wysokości ceny nabycia Wójt sporządzi protokół negocjacji podpisany przez obie strony, w tym wszystkich dotychczasowych współwłaścicieli lub osoby przez nich upoważnione. § 4. Po ustaleniu warunków oraz wysokości ceny nabycia Wójt Gminy występuje do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę własności drogi wewnętrznej. Rada Gminy podejmuje uchwałę po uzyskaniu opinii Komisji Rady Gminy ds. Gospodarki Komunalnej. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. § 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/9/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod komunikację a nie stanowiących publicznych dróg gminnych. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.242.1595

  uchwała nr XXXIV/241/10 Rady Gminy w Krościenku nad Dunajcem z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres do trzech lat i dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1739

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krościenko Wyżne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie nr XXIX/1/09 Rady Miasta Międzyrzecz z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

  uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1121

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2467

  uchwała nr XX/55/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.2466

  uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.2465

  uchwała nr XXI/433/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2464

  uchwała nr XXI/408/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2012.2463

  uchwała nr XXI/400/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.