Logowanie

DZ. URZ. 2012.2475

Tytuł:

uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Gmina Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2475
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:12:39

Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2475

UCHWAŁA NR XXI/441/12 GMINY MIASTA GDYNI z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.2) ) RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/433/08 Rady Miasta Gdynia z 26 marca 2008 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdynia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 507. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1440, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2004 r. Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1600, Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz.1230.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2475

Załącznik do Uchwały Nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDYNI Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, zwana dalej ?Biblioteką?, utworzona na mocy Decyzji Komisarza Rządu RP w Gdyni z kwietnia 1935 roku, działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; 2) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.; 3) niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa. § 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 2. Biblioteka została wpisana z dniem 3 stycznia 1994 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem I. 3. Biblioteka używa skróconej nazwy ?MBP w Gdyni?. § 3. 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej Organizatorem. 2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki. § 4. Nadzór bieżący nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej ?Prezydentem?. § 5. Siedzibą Biblioteki i terenem jej działania jest Miasto Gdynia. Rozdział 2. Cele i zadania Biblioteki § 6. Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gdyni. § 7. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy: 1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz; 2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym wydawanie własnych informatorów, biuletynów itp.; 4) tworzenie i udostępnianie faktograficznych; komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych,

5) zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu; 6) popularyzacja książki i czytelnictwa; 7) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym; 8) współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych; 9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców; 10) prowadzenie działalności kulturalnej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2475

11) realizacja konkursu ?Nagroda Literacka Gdynia? jako partnera Gminy Gdynia. Rozdział 3. Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów § 8. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor. 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 4. Dyrektor Biblioteki może powołać i odwołać zastępcę Dyrektora. Powołanie i odwołanie następuje po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Gdyni. § 9. Dyrektor Biblioteki podlega Prezydentowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki. § 10. 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę. 2. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne. § 11. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

§ 12. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki. 2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora. § 13. 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim. 2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z Gdynią, jego mieszkańcami i regionem pomorskim. § 14. 1. Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 141143. 2. Poza siedzibą główną w ramach Biblioteki funkcjonują placówki biblioteczne oraz inne jednostki organizacyjne o charakterze pomocniczym. Ich zakres działania i lokalizację zawiera załącznik nr 1 do Statutu. § 15. 1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym. 2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozdział 4. Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki § 16. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Rozdział 5. Źródła finansowania działalności Biblioteki § 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. § 18. Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. § 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2475

2. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator. § 20. 1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów; 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 2. Działalność Biblioteki jest finansowana z: 1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego; 2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 3) dotacji z budżetu państwa; 4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1; 5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki; 6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 7) środków otrzymanych z innych źródeł. § 21. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor. 2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki. 3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa. 4. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 2 ust. 2, z wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych. Rozdział 6. Przepisy końcowe § 22. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator, w trybie w określonym dla jego nadania.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2475

Załącznik do Uchwały Nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. Zakres działania i lokalizacja filii oraz oddziałów Biblioteki: 1. Dział Instrukcyjno-Metodyczny, ul. Partyzantów 39. Do zadań Działu Instrukcyjno-Metodycznego w szczególności należy: a) praca instrukcyjno-metodyczna, nadzór merytoryczny i oceny okresowe działalności filii bibliotecznych, b) udział w zakupach książek, skontrum zbiorów i nadzór nad prawidłowym gromadzeniem zbiorów filii, c) propagowanie i organizacja doskonalenia zawodowego pracowników, d) opracowywanie pomocy metodycznych dla filii, prowadzenie gabinetu metodycznego, e) realizacja programu komputeryzacji biblioteki w tym: instruktaż, nadzór oraz pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie komputeryzacji filii. 2. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów ul. Partyzantów 39. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy w szczególności: a) gromadzenie, uzupełnianie i kontrola stanu zbiorów MBP, b) opracowanie i ewidencja zbiorów Biblioteki zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, c) prowadzenie katalogu centralnego i udzielanie informacji o zbiorach MBP w oparciu o ten katalog. 3. Dział Informatyzacji, ul. Biskupa Dominika 17. Do zadań Działu Informatyzacji należy w szczególności: a) opracowywanie kierunków i koordynowanie komputeryzacji oraz administrowanie komputerową siecią Biblioteki, b) inicjowanie doskonalenia zawodowego w zakresie komputeryzacji dla potrzeb pracowników MBP, c) gospodarowanie sprzętem komputerowym i jego zabezpieczenie. 4. Ośrodek Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Biskupa Dominika 17 Do zadań Ośrodka InformacyjnoBibliograficznego w szczególności należy: a) nadzór nad organizacją służby informacyjnej w filiach MBP, działalność informacyjna i bibliograficzna, b) opracowywanie bibliografii Gdyni. 5. Funkcję udostępniania zbiorów bibliotecznych pełnią placówki biblioteczne: a) Czytelnia Naukowa, ul. Biskupa Dominika 17 b) Wypożyczalnia Naukowa, ul. Świętojańska 141 c) Gdyńska Biblioteka Akademicka, ul. Warszawska 47 d) Wypożyczalnia Centralna, ul. Abrahama 60 e) Filia nr 1, ul. Boisko 6 f) Filia nr 2, ul. Żeromskiego 36 g) Filia nr 3, ul. Morska 113 h) Filia nr 4, ul. ul. Porębskiego 21 i) Filia nr 5, ul. Narcyzowa 1 j) Filia nr 6, ul. Kcyńska 2

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2475

k) Filia nr 7, ul. Śląska 56 l) Filia nr 8, ul. Chabrowa 43 m) Filia nr 9, ul. II Morskiego Pułku Strzelców 9 n) Filia nr 10,ul. Biskupa Dominika 3 o) Filia nr 11,ul. Łowicka 51 p) Filia nr 12,ul. Opata Hackiego 33 q) Filia nr 13,ul. Podchorążych 10a r) Filia nr 14,ul. Brzechwy 3/5 s) Filia nr 15,ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 18 t) Filia nr 16,ul. Warszawska 3 u) Filia nr 17,ul. Cylkowskiego 5 v) Filia nr 18,ul. Kartuska 20 w) Filia nr 19,ul. Amona 38d x) Filia nr 20,ul. Nagietkowa 73
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.18.444

  uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.40.938

  uchwała nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego ? Dziadka ? w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2011.170.3826

  uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.39.663

  uchwała nr XXXIX/877/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.87.1580

  uchwała nr XLII/931/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010r. nadania nazwy parkowi w Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2474

  uchwała nr XXI/440/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2473

  uchwała nr XXI/436/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2472

  uchwała nr XXI/432/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2471

  uchwała nr XXI/429/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1057/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 Gdyni .

 • DZ. URZ. 2012.2470

  uchwała nr XXI/428/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1058/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 Gdyni .

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.