Logowanie

DZ. URZ. 2012.2476

Tytuł:

uchwała nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Gmina Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2476
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:12:29

Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2476

UCHWAŁA NR XXI/442/12 GMINY MIASTA GDYNI z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 j.t.) RADA MIASTA GDYNI uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się statut Centrum Kultury w Gdyni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/596/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmian statutu Domu Kultury w Gdyni. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdynia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 507.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2476

Załącznik do Uchwały Nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. STATUT CENTRUM KULTURY W GDYNI Rozdział 1. Nazwa, teren działania i siedziba Centrum § 1. 1. Centrum Kultury w Gdyni, zwane dalej ?Centrum?, jest kontynuatorem Osiedlowego Domu Kultury w Gdyni i działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.; 2) niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa. 2. Centrum używa skróconej nazwy ?CKG?. § 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury wpisaną z dniem 3 stycznia 1994 roku do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod numerem III i posiada osobowość prawną. 2. Centrum nie jest artystyczną instytucją kultury. § 3. 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miasta Gdyni zwana dalej ?Organizatorem?. 2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Centrum. 3. Nadzór nad Centrum w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Prezydent Miasta Gdyni, zwany dalej ?Prezydentem?. § 4. 1. Siedzibą Centrum jest Miasto Gdynia. 2. Centrum działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 3. Centrum korzysta z nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Łowickiej 51. Rozdział 2. Zakres działalności Centrum § 5. Celem działania Centrum jest upowszechnianie kultury oraz wielokierunkowa, otwarta działalność w zakresie edukacji kulturalnej, w szczególności: 1) upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności; 2) stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej. § 6. Do podstawowych zadań Centrum należy: 1) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności miasta i regionu; 2) realizacja i prezentacja projektów artystycznych; 3) organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze; 4) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; 5) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych; 6) doskonalenie form i metod pracy z zakresu upowszechniania kultury. § 7. 1. W zakresie działalności podstawowej Centrum realizuje przede wszystkim: 1) prezentacje wartościowych zjawisk i form w różnych dziedzinach sztuki poprzez festiwale, przeglądy, wystawy, wieczory autorskie i poetyckie, konkursy, koncerty, spektakle, aukcje itp.;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2476

2) działania warsztatowo-edukacyjne; 3) działania promujące twórców, mecenasów i popularyzatorów kultury; 4) współpracę i wymianę z innymi ośrodkami kultury w kraju i za granicą; 5) działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską; 6) organizację i obsługę gminnych imprez o różnorodnym charakterze. 2. Centrum może podejmować inne działania, wynikające z potrzeb środowiska twórców i popularyzatorów kultury, a także mieszkańców. Rozdział 3. Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania § 8. 1. Centrum zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdyni na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 2. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta Gdyni, przed którym odpowiada za całokształt działalności Centrum. § 9. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum, czuwa nad mieniem Centrum i jest za nie odpowiedzialny. 2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz; 2) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, w tym: zatrudnianie pracowników Centrum i realizacja w stosunku do nich wszelkich czynności z zakresu prawa pracy. § 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. § 11. 1. Dyrektor Centrum, po uprzednim poinformowaniu Prezydenta, może powoływać organy doradcze Centrum, określając szczegółowy zakres ich działania.

2. Prezydent ma prawo desygnować do organów doradczych po jednym swoim przedstawicielu. 3. Członków organów doradczych powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum z uwzględnieniem ust. 2. 4. Członkowie organów doradczych swoje funkcje pełnią nieodpłatnie. 5. Organy, o których mowa w ust. 1, określą swoją organizację wewnętrzną i sposób działania w regulaminie uchwalonym po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum. Rozdział 4. Źródła finansowania § 12. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. § 13. Centrum gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. § 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Centrum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi. 2. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Organizator. § 15. 1. Organizator przekazuje Centrum środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów; 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji; 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2476

2. Działalność Centrum jest finansowana z: 1) dotacji podmiotowych celowych, których mowa w ust.1; 2) dotacji z budżetu państwa; 3) przychodów ze sprzedaży biletów; 4) przychodów ze sprzedaży własnych praw autorskich i udzielania licencji; 5) dochodów z użytkowania posiadanego majątku; 6) dochodów z reklam prowadzonych na rzecz osób trzecich; 7) dochodów z działalności gospodarczej; 8) darowizn, spadków i zapisów; 9) środków otrzymanych z innych źródeł. § 16. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych Centrum ma wyłącznie charakter zgodny z obowiązującym stanem prawnym i służy w szczególności: 1) prowadzeniu działalności statutowej Centrum; 2) realizacji inwestycji i remontów własnego majątku; 3) prowadzeniu działalności marketingowej Centrum; 4) prowadzenia działalności socjalno-bytowej na rzecz pracowników Centrum. § 17. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają właściwe przepisy. § 18. 1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych upoważniony jest Dyrektor Centrum. 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum określając zakres pełnomocnictwa. 3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2 ust. 1. Rozdział 5. Zasady dokonywania zmian statutowych § 19. Zmian postanowień statutu dokonuje Organizator na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy, w trybie określonym dla jego nadania. Rozdział 6. Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna § 20. 1. W zakresie nie powodującym ograniczenia działalności statutowej, Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie: 1) organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych; 2) wynajmu pomieszczeń w celu organizacji uroczystości oraz innych form współpracy nie kolidujących z działalnością statutową; 3) prowadzenia działalności gastronomicznej. 2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są w całości na finansowanie działalności statutowej Centrum.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.18.444

  uchwała nr III/35/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 8 w Gdyni

 • DZ. URZ. 2011.40.938

  uchwała nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K.Lisieckiego ? Dziadka ? w Gdyni .

 • DZ. URZ. 2011.170.3826

  uchwała nr XIV/273/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.39.663

  uchwała nr XXXIX/877/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2010.87.1580

  uchwała nr XLII/931/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 2010r. nadania nazwy parkowi w Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Podatek VAT od koncertu

  Jesteśmy samorządową instytucją kultury wpisaną do miejskiego rejestru instytucji kultury. Sprzedając kontrahentowi koncert niebiletowany stosujemy 0 stawkę VAT. Czy (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2475

  uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2474

  uchwała nr XXI/440/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2473

  uchwała nr XXI/436/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2472

  uchwała nr XXI/432/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2471

  uchwała nr XXI/429/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/1057/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 Gdyni .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.