Logowanie

DZ. URZ. 2012.2477

Tytuł:

uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-17
Organ wydający:Rada Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2477
Hasła:parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:12:05

Gdańsk, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 2477

UCHWAŁA NR XXI/443/12 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, art. 13b, ust. 1 ,2 ,3, 4, 5 i 7 i art. 13f ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, 2) ) poz.115, z późn. zm. Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się na terenie miasta Gdyni strefę płatnego parkowania (zwaną dalej strefą), określoną na planie graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz ulic wchodzących w skład strefy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00, na drogach publicznych w strefie w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zatwierdzonej organizacji ruchu. Opłaty są pobierane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (zwany dalej ZDiZ). 3. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze strefy jest opłacenie czasu parkowania. Czas parkowania opłaca się: 1) przez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, 2) przy użyciu telefonu komórkowego, 3) przez wykupienie abonamentu. 4. W strefie wprowadza się abonamenty: 1) typu ?M? dla mieszkańców strefy, 2) typu ?N? dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, albo dla opiekunów prawnych tych osób, 3) typu ?O? na okaziciela. 5. Wysokości opłat, w zależności od czasu parkowania, rodzaju użytkownika uprawnionego do korzystania z określonego abonamentu, czasu, na który wykupiono abonament są określone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2477

§ 2. 1. Abonament typu ?M" może wykupić mieszkaniec strefy na jeden określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: dowód osobisty i dowód rejestracyjny z wpisanym adresem właściciela oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tej umowy. 2. Mieszkaniec strefy, na podstawie wykupionego abonamentu, jest uprawniony do parkowania pojazdu na dowolnym miejscu postojowym, zlokalizowanym w promieniu do 200 m od miejsca zamieszkania, na ulicy, przy której mieszka lub przyległej. Granice, w których mieszkaniec strefy na podstawie wykupionego abonamentu będzie upoważniony do parkowania, zostaną wskazane w abonamencie podczas jego wydania. 3. W abonamencie typu ?M? określa się numer rejestracyjny pojazdu, na który abonament jest wydany. § 3. 1. Abonament typu ?N" może być wykupiony przez uprawnioną osobę na jeden określony pojazd. Uprawnia on do parkowania pojazdu na obszarze całej strefy. 2. Dokumentami upoważniającymi do wykupienia tego abonamentu są: 1) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, 2) karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, 3) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej, 4) dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej, 5) w przypadku nabywania abonamentu przez opiekuna prawnego, dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną. § 4. 1. Abonament typu ?O" wydawany jest po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń. Uprawnia on do parkowania na obszarze całej strefy. 2. Na wniosek nabywcy abonamentu, dopuszcza się przy jego zakupie umieszczenie na blankiecie abonamentu numeru rejestracyjnego pojazdu. Wpisu może dokonać jedynie uprawniony pracownik Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. § 5. 1. Obowiązek uiszczenia opłat powstaje z chwilą zaparkowania pojazdu w okolicznościach określonych w § 1 ust. 2. 2. W ramach opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem może zmieniać miejsce parkowania w granicach strefy. 3. Możliwe jest wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe, określone w załączniku nr 3 z wyłączeniem opłaty za pierwsze pół godziny, która musi być wniesiona w całości. 4. Abonamenty typu ?M?, ?N?, ?O? można zakupić na okres od 1 do 12 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność (maksymalnie 360 dni). § 6. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie w strefie dla następujących użytkowników drogi: 1. kierujących pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Gdyni wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez ZDiZ w Gdyni, 2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych podczas usuwania skutków awarii (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej), 3. kierujących pojazdami podczas wykonywania przez Gminę Miasta Gdyni, na jej zlecenie albo przez podmioty, w których Gmina Miasta Gdyni uczestniczy jako wspólnik, zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności, przy czym pojazdy te powinny być wyposażone w identyfikatory wydawane przez ZDiZ, 4. kierujących oznakowanymi pojazdami Straży Miejskiej w Gdyni, Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni, 5. kierujących pojazdami komunikacji miejskiej,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2477

6. kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D - 19 ?postój taksówek? i D - 20 ?koniec postoju taksówek?. § 7. 1. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w strefie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości określonej w załączniku nr 3. 2. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej na wskazane konto ZDiZ w ciągu 7 dni od dnia zaniechania obowiązku wymienionego w § 5 ust. 1, ulega ona pomniejszeniu do wysokości określonej w załączniku nr 3. Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego ZDiZ w ww. terminie. Opłata może ulec obniżeniu z tego tytułu dwukrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego. § 8. 1. Bilety parkingowe powinny być umieszczone za przednią szybą pojazdu lub, w przypadku motocykli, w innym widocznym miejscu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie czasu parkowania było w pełni czytelne dla kontrolerów strefy. 2. W przypadku wniesienia opłaty za pomocą telefonu komórkowego, potwierdzenie dokonania opłaty zostaje w formie elektronicznej umieszczone na odpowiednim serwerze, pozwalającym na elektroniczną weryfikację wniesionej opłaty.

§ 9. 1. Opłacenie czasu parkowania pojazdu samochodowego uprawnia do niestrzeżonego parkowania pojazdu w każdym miejscu, o którym mowa w § 1 ust. 2. 2. Abonament nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca parkowania i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku miejsc parkingowych. § 10. 1. W przypadku zwrotu karty abonamentowej przed upływem terminu jej ważności wniesiona opłata jest zwracana - po odliczeniu opłaty należnej za wykorzystany okres abonamentu - według zasad obowiązujących w chwili jego zakupu. 2. W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia karty abonamentowej każdego typu, opłata abonamentowa za nie wykorzystany okres ważności nie jest zwracana, przy czym w takim wypadku może być wydany na ten okres ważności duplikat karty abonamentowej typu ?M? i ?N?. Duplikat karty abonamentowej typu ?O? może być również wydany, o ile na jego oryginale był umieszczony numer rejestracyjny pojazdu zgodnie z § 4 ust. 2. 3. W przypadku zmiany pojazdu, właściciel lub posiadacz może uzyskać nową kartę abonamentową, upoważniającą do parkowania w strefie nowego pojazdu na okres ważności dotychczasowej karty abonamentowej, pod warunkiem zwrotu oryginalnej karty. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 właściciel lub posiadacz pojazdu może uzyskać nową kartę abonamentową pod warunkiem wniesienia zryczałtowanej opłaty w kwocie 10 zł. Nie pobiera się tej opłaty w przypadku jednoczesnego wykupienia abonamentu na okres wykraczający poza dotychczas obowiązujący przynajmniej o miesiąc lub 30 dni. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. § 12. Traci moc uchwała nr XVIII/340/12 z 28 marca 2012 r. Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 1449). § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2477

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz.1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2477

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2477

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

10 Lutego 3 Maja Abrahama Al. Jana Pawła II Armii Krajowej I Armii Wojska Polskiego Asnyka Batorego Bema Derdowskiego Dworcowa Fredry Hryniewickiego na odcinku od ul. Waszyngtona do granic terenu Dalmoru Jana z Kolna Kasprowicza Kilińskiego Kochanowskiego Korzeniowskiego Krasickiego ks. Prałata Hilarego Jastaka Legionów na odcinku od Piłsudskiego do ulicy Sieroszewskiego Mariacka Mickiewicza Mściwoja Necla Obrońców Wybrzeża Ofiar Piaśnicy Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Krasickiego Plac Grunwaldzki Plac Kaszubski Plac Konstytucji Portowa Pułaskiego Sędzickiego Sienkiewicza Siemiradzkiego Sieroszewskiego Skargi Skwer Kościuszki Słowackiego Starowiejska Szkolna

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2477

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Świętojańska na odcinku od Piłsudskiego do Placu Kaszubskiego Św. Piotra Św. Wojciecha T. Wendy na odcinku od Jana z Kolna do ul. Portowej Traugutta Waszyngtona na odcinku od Skweru Kościuszki do Św. Piotra Wita Stwosza Władysława IV Wójta Radtkego Wybickiego Zawiszy Czarnego Zgoda Zygmunta Augusta Zygmuntowska Żeromskiego Żwirki i Wigury.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2477

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdyni Opłaty jednorazowe

Czas parkowania Pierwsze pół godziny Drugie pół godziny Druga godzina Trzecia godzina Czwarta godzina i kolejne Wysokość opłaty /zł/ 0,80 zł 2,00 zł 2,90 zł 3,00 zł 2,80 zł

Abonamenty

Lp. 1. 2. Abonament typu ?M? - dla mieszkańca strefy Abonament na okres od 1 do 11 miesięcy albo na okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni Abonament przy zakupie na rok lub 360 dni Wysokość opłaty [zł / m-c] 30,00 25,00 Wysokość opłaty [zł / mc] 30,00 25,00 Wysokość opłaty [zł / m-c] 450,00 435,00 420,00

Abonament typu ?N? - dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub Lp. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych albo ich opiekunów prawnych 1. 2. Lp. 1. 2. 3. Abonament na okres od 1 do 11 miesięcy albo okres 30 dni lub jego wielokrotność do 330 dni Abonament przy zakupie na rok albo 360 dni Abonament typu ?O? - na okaziciela Abonament przy zakupie na okres od 1 do 5 miesięcy albo 30, 60, 90, 120 lub 150 dni Abonament przy zakupie na okres od 6 do 11 miesięcy albo 180, 210, 240, 270, 300 lub 330 dni Abonament przy zakupie na rok albo 360 dni

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

Opłata dodatkowa (podstawowa) Opłata dodatkowa pomniejszona zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały 50,00 zł 30,00 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5299

  uchwała nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.606

  uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2476

  uchwała nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2475

  uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2474

  uchwała nr XXI/440/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2473

  uchwała nr XXI/436/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2472

  uchwała nr XXI/432/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/304/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.