Logowanie

DZ. URZ. 2012.2478

Tytuł:

porozumienie nr 1/2012 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Luzino z dnia 11 lipca 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Powiat Wejherowski oraz Gmina Luzino
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2478
Hasła:porozumienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2478

12:37:03

POROZUMIENIE NR 1/2012 POWIATU WEJHEROWSKIEGO ORAZ GMINY LUZINO z dnia 11 lipca 2012 r. Wejherowski reprezentowany 1. Józefa Reszke Starostę 2. Gabrielę Lisius - Etatowego Członka Zarządu oraz Gmina Luzino reprezentowana przez: Jarosława Wejera ? Wójta Gminy zawierają porozumienie następującej treści: § 1. Zarząd Powiatu Wejherowskiego działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a Wójt Gminy działając jako zarządca dróg gminnych przejmuje prowadzenie niżej wymienionych spraw dotyczących części drogi powiatowej nr 1451G Kniewo ? DK Nr 6 ? Luzino ? Łebno na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 6 w kierunku Kniewa do granicy administracyjnej Gminy Luzino oraz drogi powiatowej nr 1453G Kębłowo ? DK nr 6, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zm.): 1) opracowywanie i zgłaszanie Zarządowi Powiatu propozycji do planów rozwoju sieci dróg powiatowych (art.20 pkt.1), 2) opracowywanie i przekazywanie Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich (art.20 pkt.2), 3) pełnienie funkcji inwestora w związku z budową, rozbudową i remontami drogi (art.20 pkt.3), 4) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art.20 pkt.4), 5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art.20 pkt.5), 6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju (art.20 pkt.6), 7) koordynacja robót w pasie drogowym (art.20 pkt.7), a) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności, b) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego, c) uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, 8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych (art.20 pkt.8), 9) prowadzenie ewidencji drogi i drogowych obiektów mostowych (art.20 pkt.9), 10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu drogi i drogowych obiektów inżynierskich (art. 20 pkt.10), Powiat przez: Wejherowskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2478

11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (art.20 pkt.11), 12) przeciwdziałanie niszczeniu drogi przez ich użytkowników (art.20 pkt.12), 13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania drogi (art.20 pkt.13), 14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (art.20 pkt.14), 15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego (art.20 pkt.15), 16) utrzymywanie zieleni w pasie drogowym; w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów (art. 20 pkt. 16), 17) uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego oraz uzgadnianie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3), 18) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za udostępnione kanały technologiczne (art.20 pkt 19). § 2. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia spraw wymienionych w § 1 porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności. § 3. Wójt Gminy może powierzyć innemu podmiotowi prowadzenie spraw wymienionych w § 1 jedynie po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu § 4. 1. Na prowadzenie spraw określonych w § 1 Porozumienia Zarząd Powiatu przekazuje stronie przejmującej środki finansowe w postaci dotacji celowej. 2. Wysokość dotacji na rok 2012 wynosi 53 546 zł, a od roku 2013 będzie wynosić 91 793 zł. 3. Kwota ta będzie corocznie zmieniana o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na dany rok budżetowy. 4. Dotacja przekazywana będzie w miesięcznych ratach do 10 dnia danego miesiąca. 5. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy Gminy Luzino. 6. O wysokości dotacji, o której mowa w ust.1 Zarząd Powiatu zawiadamia Wójta Gminy Luzino każdego roku, niezwłocznie po uchwaleniu budżetu Powiatu. § 5. Opłaty i kary, o których mowa w § 1 pkt 8 i pkt 18 Porozumienia pozostają w dyspozycji Gminy Luzino z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z niniejszego Porozumienia. § 6. 1. Porozumienie niniejsze strony zawierają na czas nieokreślony. 2. Każda ze stron niniejszego porozumienia może je rozwiązać za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca. 3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. § 7. 1. Gmina Luzino corocznie do dnia 15 stycznia będzie przekazywać Powiatowi sprawozdanie finansowe oraz w terminie do dnia 31 stycznia sprawozdanie rzeczowe z realizacji zadań wynikających z Porozumienia. 2. Sprawozdanie finansowe będzie zawierało wykaz dochodów otrzymanych i pobranych tytułem zadań wynikających z Porozumienia wg wzoru:

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

oraz wykaz wydatków i ich przeznaczenie wg wzoru:

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2478

3. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania zadań wynikających z Porozumienia sporządzone wg wzoru:

Nr, nazwa drogi opis zadania Nr, data faktury Kwota

Do sprawozdania dołączone będą kopie zapłaconych faktur. Na wniosek Powiatu inne dokumenty potwierdzające wydatek udostępnione będą do wglądu lub dostarczone zostaną ich kserokopie 4. Sprawozdania zostaną opatrzone oświadczeniem o następującej treści: ?Oświadczam, że wykorzystanie dotacji wykazane w sporządzonych sprawozdaniach nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym? podpisanym przez Wójta Gminy oraz Skarbnika. 5. Środki, o których mowa w § 5 i 6 nie wydane w danym roku lub wydane niezgodnie z Porozumieniem podlegają zwrotowi do Powiatu w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. § 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer

Starosta Wejherowski Józef Reszke

Etatowy Członek Zarządu Gabriela Lisius
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.943

  uchwała nr IV/IV/42/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego

 • DZ. URZ. 2011.80.1705

  porozumienie nr 12 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo

 • DZ. URZ. 2011.57.1295

  uchwała nr IV/V/64/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej ? Technikum w Redzie.

 • DZ. URZ. 2010.24.432

  uchwała nr III/XXXVII/334/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku

 • DZ. URZ. 2010.35.573

  porozumienie Starosty Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie rozwiązania porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 marca 2001 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2477

  uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

 • DZ. URZ. 2012.2476

  uchwała nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2475

  uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2474

  uchwała nr XXI/440/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2473

  uchwała nr XXI/436/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.