Logowanie

DZ. URZ. 2012.2479

Tytuł:

aneks nr 14 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2479
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2479

Aneks Nr 14 z dnia 25 czerwca 2012 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański, zawarty pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe reprezentowanym przez: Macieja Lisickiego ? Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska a Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska reprezentowaną przez: Magdalenę Kołodziejczak - Wójta Gminy Pruszcz Gdański Ogrody Polskiego 8/12, 30,

12:36:53

Miasto Gdańsk, realizując uchwałę Nr XXI/412/11Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/534/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r. oraz realizując uchwałę Nr XV/12/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012 r. wprowadzają do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. zmienionego następującymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 25 czerwca 2004 r., aneks nr 2 z dnia 29 października 2004 r., aneks nr 3 z dnia 28 kwietnia 2005 r., aneks nr 4 z dnia 19 grudnia 2005r., aneks nr 5 z dnia 28 grudnia 2005 r., aneks nr 6 z dnia 22 maja 2006 r., aneks nr 7 z dnia 29 grudnia 2006 r., aneks nr 8 z dnia 11 stycznia 2008 r., aneks nr 9 z dnia 11 marca 2009 r.,aneks nr 10 z dnia 11 marca 2009 r., aneks nr 11 z dnia 10 marca 2010 r., aneks nr 12 z dnia 01.12.2010 r., aneks nr 13 z dnia 17 marca 2011 r. zmiany o następującej treści : § 1. 1. W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Przedmiot Porozumienia obejmuje organizowanie i wykonywanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Pruszcz Gdański na liniach komunikacyjnych wymienionych w Umowie Wykonawczej, zawartej w wykonaniu niniejszego Porozumienia.?. 2. W §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Organizacja przewozów na obszarze Gminy Pruszcz Gdański obejmuje w szczególności: 1) prowadzenie badań rynku usług komunikacji miejskiej, w tym efektywności ekonomicznej funkcjonowania linii komunikacyjnych, 2) planowanie rozwoju komunikacji miejskiej, 3) opracowywanie rozkładów jazdy, 4) emitowanie i dystrybuowanie biletów komunikacji miejskiej, 5) kontrolę biletów i windykację należności za przejazd bez ważnego biletu, 6) promocję usług komunikacji miejskiej, 7) określanie niezbędnego poziomu udziału Gminy Pruszcz Gdański komunikacyjnych, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszego Porozumienia, w kosztach usług

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2479

8) zawieranie umów z operatorami na realizację usług i dokonywanie płatności za świadczone usługi przewozowe, 9) kontrolę realizacji przewozów pod względem ilościowym i jakościowym oraz nakładanie kar za niezgodną z umowami ilość i jakość usług, 10) opracowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym w pojazdach i internecie, 11) umieszczanie na przystankach rozkładów jazdy i komunikatów oraz o ile pozwala na to miejsce, cenników biletów, przepisów taryfowych i innych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, 12) przygotowywanie projektów przepisów taryfowych oraz przepisów porządkowych.?. 3. W §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Organizacja przewozów na terenie Gminy Pruszcz Gdański nie obejmuje: a) utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej, ich odśnieżania oraz ustawiania i opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach; b) oznakowania pasa drogowego w znaki i słupki przystankowe.?. 4. W §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych, o których mowa w ust.2 oraz innych, które w przyszłości mogą zostać uruchomione między Gminą Pruszcz Gdański a Gdańskiem, powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.?. 5. W §1 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: ?6. Na liniach komunikacyjnych o których mowa w ust. 2 oraz innych, które w przyszłości mogą zostać uruchomione między Gminą Pruszcz Gdański a Gdańskiem obowiązują zasady taryfowe i ceny za przejazdy uchwalone przez Radę Miasta Gdańska.?. 6. W § 1 dodaje się ustęp 7 o treści: ?7. Uchwalanie cen biletów jednorazowych i okresowych oraz uprawnień do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych na przewozy na liniach komunikacyjnych wymienionych w §1 ust. 2 w przejazdach międzygminnych pozostaje w kompetencji Rady Miasta Gdańska.?. 7. W § 1 dodaje się ustęp 8 o treści: ?8. Uchwalanie opłat dodatkowych, pozostałych opłat i cen oraz przepisów taryfowych i przepisów porządkowych na liniach komunikacyjnych wymienionych w § 1 ust. 2 na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz w przejazdach międzygminnych pozostaje w kompetencji Rady Miasta Gdańska.?. 8. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Gmina Pruszcz Gdański zobowiązuje się do udziału w kosztach poniesionych przez Miasto Gdańsk w związku z wykonaniem powierzonych niniejszym Porozumieniem zadań publicznych, o których mowa w § 1, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem niniejszego Porozumienia, pomniejszonymi o kwotę kar nałożonych na operatorów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z zawartymi z nimi umowami przewozowymi, a wpływami uzyskanymi przez Miasto Gdańsk ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją miejską na terenie Gminy Pruszcz Gdański, powiększonymi o wpływy z zapłaconych opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu oraz o dopłatę Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej do biletów metropolitalnych wraz z prowizją za sprzedaż tych biletów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, wynikającymi z realizacji przez Miasto Gdańsk zadań na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, w dalszej części porozumienia zwanych " dopłatą budżetową Gminy Pruszcz Gdański do komunikacji miejskiej.?. 9. W § 2 ust. 1a ulega skreśleniu. 10. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Koszty wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia, o których mowa w ust.1 stanowią:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2479

a) koszty realizacji przewozów na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, stanowiące wynagrodzenie płacone przez Miasto Gdańsk operatorom realizującym przewozy na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z zawartymi z nimi umowami przewozowymi, b) koszty organizacji przewozów na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, stanowiące wszystkie inne koszty poniesione przez Miasto Gdańsk w związku z organizowaniem przewozów na obszarze Gminy Pruszcz Gdański, o których mowa w § 1 ust.3, poza kosztami przewozów, które są ponoszone przez Miasto Gdańsk na wykonanie zadań określonych w niniejszym Porozumieniu.?. 11. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wpływy ze sprzedaży biletów, o których mowa w ust.1, są ustalone na podstawie wyników badań marketingowych w zakresie wielkości i struktury popytu na usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Gdańsk na rzecz Gminy Pruszcz Gdański, których metodologię określono w Umowie Wykonawczej.?. 12. W §2 ust. 3a ulega skreśleniu. 13. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Szczegółowe zasady obliczania kosztów, przychodów i dopłat budżetowych do wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia, określone są w Umowie Wykonawczej.?. 14. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską na liniach objętych niniejszym Porozumieniem na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzić będzie Miasto Gdańsk. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów przez Miasto Gdańsk będą stanowić dochody jego budżetu.?. 15. W § 2 ust. 6 oraz ust. 7 ulegają skreśleniu. 16. § 3 otrzymuje brzmienie: ?1. Planowana kwota dopłaty na następny rok zostanie ostatecznie ustalona przez Gminę Pruszcz Gdański i Miasto Gdańsk w zawartym do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego Aneksie do Umowy Wykonawczej, w którym zostanie również wskazany harmonogram i wysokość miesięcznych płatności wnoszonych przez Gminę Pruszcz Gdański z tego tytułu, stanowiących 1/12 całości dopłaty. 2. Płatności na poczet udziału w kosztach Gminy Pruszcz Gdański, o którym mowa w ust. 1, będą przekazywane przez Gminę Pruszcz Gdański Miastu Gdańsk z góry w miesięcznych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 3. Gmina Pruszcz Gdański zobowiązuje się do przekazania Miastu Gdańsk, co miesiąc kwoty należnej z tytułu dopłaty budżetowej określonej w §2 ust. 1,w wysokościach i w terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej. 4. Datą przekazania środków jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gdańsk. 5. W przypadku nie dokonania przez Gminę Pruszcz Gdański dopłaty budżetowej określonej w ust.1 w wysokościach i terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej Gmina Pruszcz Gdański zapłaci Miastu Gdańsk odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 6. W razie nie zawarcia przez Gminę Pruszcz Gdański i Miasto Gdańsk aneksu do Umowy Wykonawczej ustalającego wysokość planowanej na dany rok dopłaty budżetowej, o której mowa w ust.1, jak również harmonogramu i wysokości wnoszenia przez Gminę Pruszcz Gdański płatności, obowiązywać będzie wysokość dopłaty poprzednio ustalona przez obie Strony w Umowie Wykonawczej. 7. Ostateczną wielkość udziału Gminy Pruszcz Gdański w kosztach wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia dla poprzedniego roku ustala Miasto Gdańsk po zakończeniu roku na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku i w tym terminie Gmina Pruszcz Gdański zostanie poinformowane o powstałej nadwyżce lub niedoborze środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2479

8. W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie większa od planowanej dopłaty budżetowej, powstały niedobór zostanie pokryty przez Gminę Pruszcz Gdański. 9. W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie mniejsza od planowanej, powstała nadwyżka zostanie zwrócona Gminie Pruszcz Gdański przez Miasto Gdańsk. 10. Zapłata środków przez Strony z tytułów określonych w ust. 8 i 9 nastąpi w terminie do dnia 30 marca danego roku. W razie zwłoki w płatnościach w/w należności Stronom należne będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 11. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego właściwej Strony.?. 17. §4 otrzymuje brzmienie: ?1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 2. Może ono być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku budżetowego. 3. W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia przez Gminę Pruszcz Gdański w trybie opisanym w ust. 2 w okresie obowiązywania zawartych przez Miasto Gdańsk umów z operatorami na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, Gmina Pruszcz Gdański zobowiązana będzie do pokrycia kosztów, jakie poniesie Miasto Gdańsk z tytułu rozwiązania umowy z operatorami w związku z wypowiedzeniem niniejszego Porozumienia. 4. W przypadku nie zawarcia do 31 grudnia roku poprzedzającego Aneksu do Umowy Wykonawczej, o którym mowa w § 3 ust. 1, Miasto Gdańsk może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie, a Gmina Pruszcz Gdański zobowiązana będzie do zapłaty za faktycznie poniesione koszty z tytułu organizacji transportu na terenie Gminy Pruszcz Gdański.?. 18. §5 otrzymuje brzmienie: ?1. Szczegółowe zasady wykonywania niniejszego Porozumienia zostaną określone w Umowie Wykonawczej, zawartej w wykonaniu niniejszego Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Pruszcz Gdański jednocześnie z zawarciem niniejszego Porozumienia (zwanej w niniejszym Porozumieniu Umową Wykonawczą).?. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.? 19. Dotychczasowe § 7 oraz § 8 oznacza się odpowiednio § 6 oraz § 7. § 2. Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Pruszcz Gdański, trzy dla Miasta Gdańska. § 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki

Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.58.1323

  aneks nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2011.103.2088

  aneks nr 14 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 17 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2478

  porozumienie nr 1/2012 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Luzino z dnia 11 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2477

  uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

 • DZ. URZ. 2012.2476

  uchwała nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2475

  uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2474

  uchwała nr XXI/440/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. Witolda Gombrowicza w Gdyni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.