Logowanie

DZ. URZ. 2012.2480

Tytuł:

aneks nr 15 Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2480
Hasła:ANEKSY

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2480

ANEKS NR 15 BURMISTRZA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 21 czerwca 2012 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zawarty pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowanym przez: Macieja Lisickiego ? Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 20, reprezentowaną przez: Janusza Wróbla- Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Miasto Gdańsk, realizując uchwałę Nr XXI/412/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 grudnia 2011 r. zmienioną Uchwałą Nr XXVII/534/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 r. oraz realizując uchwałę Nr XVI/185/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 maja 2012 r., wprowadzają do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionego następującymi aneksami: aneks nr 1 z dnia 9 lipca 2004 r., aneks nr 2 z dnia 15 listopada 2004 r., aneks nr 3 z dnia 22 grudnia 2004 r., aneks nr 4 z dnia 22 grudnia 2005 r., aneks nr 5 z dnia 30 grudnia 2005 r., aneks nr 6 z dnia 1 września 2006 r., aneks nr 7 z dnia 1 marca 2007 r., aneks nr 8 z dnia 21 lutego 2008 r., aneks nr 9 z dnia 1 lipca 2008 r., aneks nr 10 z dnia 2 grudnia 2008 r., aneks nr 11 z dnia 02 września 2009 r., aneks nr 12 z dnia 4 maja 2010 r., aneks nr 13 z dnia 17 grudnia 2010 r., aneks nr 14 z dnia 17 czerwca 2011 r. zmiany o następującej treści: § 1. 1. W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Przedmiot Porozumienia obejmuje organizowanie i wykonywanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na liniach komunikacyjnych wymienionych w Umowie Wykonawczej, zawartej w wykonaniu niniejszego Porozumienia.?. 2. W §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3.Organizacja przewozów na obszarze Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obejmuje w szczególności: 1) prowadzenie badań rynku usług komunikacji miejskiej, w tym efektywności ekonomicznej funkcjonowania linii komunikacyjnych, 2) planowanie rozwoju komunikacji miejskiej, 3) opracowywanie rozkładów jazdy, 4) emitowanie i dystrybuowanie biletów komunikacji miejskiej,

12:36:43

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2480

5) kontrolę biletów i windykację należności za przejazd bez ważnego biletu, 6) promocję usług komunikacji miejskiej, 7) określanie niezbędnego poziomu udziału Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w kosztach usług komunikacyjnych, o których mowa w § 2 ust.1 niniejszego Porozumienia, 8) zawieranie umów z operatorami na realizację usług i dokonywanie płatności za świadczone usługi przewozowe, 9) kontrolę realizacji przewozów pod względem ilościowym i jakościowym oraz nakładanie kar za niezgodną z umowami ilość i jakość usług, 10) opracowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym w pojazdach i internecie, 11) umieszczanie na przystankach rozkładów jazdy i komunikatów oraz o ile pozwala na to miejsce, cenników biletów, przepisów taryfowych i innych informacji dotyczących komunikacji miejskiej, 12) przygotowywanie projektów przepisów taryfowych oraz przepisów porządkowych. ?. 3. W §1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Organizacja przewozów na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański nie obejmuje: a) utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej, ich odśnieżania oraz ustawiania i opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach; b) oznakowania pasa drogowego w znaki i słupki przystankowe. ?. 4. W §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych, o których mowa w ust.2 oraz innych, które w przyszłości mogą zostać uruchomione między Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Gdańskiem, powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.?. 5. W §1 ust.6 otrzymuje brzmienie: ?6. Na liniach komunikacyjnych o których mowa w ust.2 oraz innych, które w przyszłości mogą zostać uruchomione między Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Gdańskiem obowiązują zasady taryfowe i ceny za przejazdy uchwalone przez Radę Miasta Gdańska.?. 6. W § 1 dodaje się ustęp 7 o treści: ?7. Uchwalanie cen biletów jednorazowych i okresowych oraz uprawnień do korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych na przewozy na liniach komunikacyjnych wymienionych w §1 ust.2 w przejazdach międzygminnych pozostaje w kompetencji Rady Miasta Gdańska. ?. 7. W § 1 dodaje się ustęp 8 o treści: ?8. Uchwalanie opłat dodatkowych, pozostałych opłat i cen oraz przepisów taryfowych i przepisów porządkowych na liniach komunikacyjnych wymienionych w § 1 ust.2 na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz w przejazdach międzygminnych pozostaje w kompetencji Rady Miasta Gdańska. ?. 8. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2480

?1. Miasto Pruszcz Gdański zobowiązuje się do udziału w kosztach poniesionych przez Miasto Gdańsk w związku z wykonaniem powierzonych niniejszym Porozumieniem zadań publicznych, o których mowa w § 1, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem niniejszego Porozumienia, pomniejszonymi o kwotę kar nałożonych na operatorów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z zawartymi z nimi umowami przewozowymi, a wpływami uzyskanymi przez Miasto Gdańsk ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją miejską na terenie Miasta Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, powiększonymi o wpływy z zapłaconych opłat dodatkowych za przejazdy bez ważnego biletu oraz o dopłatę Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej do biletów metropolitalnych wraz z prowizją za sprzedaż tych biletów przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, wynikającymi z realizacji przez Miasto Gdańsk zadań na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, w dalszej części porozumienia zwanych ''dopłatą budżetową Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do komunikacji miejskiej''.?. 9. W §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Koszty wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia, o których mowa w ust.1 stanowią: a) koszty realizacji przewozów na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiące wynagrodzenie płacone przez Miasto Gdańsk operatorom realizującym przewozy na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zgodnie z zawartymi z nimi umowami przewozowymi, b) koszty organizacji przewozów na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, stanowiące wszystkie inne koszty poniesione przez Miasto Gdańsk w związku z organizowaniem przewozów na obszarze Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, o których mowa w § 1 ust.3, poza kosztami przewozów, które są ponoszone przez Miasto Gdańsk na wykonanie zadań określonych w niniejszym Porozumieniu.?. 10. W §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wpływy ze sprzedaży biletów, o których mowa w ust.1, są ustalone na podstawie wyników badań marketingowych w zakresie wielkości i struktury popytu na usługi komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Gdańsk na rzecz Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, których metodologię określono w Umowie Wykonawczej.

?. 11. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. Szczegółowe zasady obliczania kosztów, przychodów i dopłat budżetowych do wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia, określone są w Umowie Wykonawczej.?. 12. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską na liniach objętych niniejszym Porozumieniem na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański prowadzić będzie Miasto Gdańsk. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów przez Miasto Gdańsk będą stanowić dochody jego budżetu.?. 13. W § 2 ust. 6 oraz ust. 7 ulegają skreśleniu. 14. § 3 otrzymuje brzmienie: ?1. Planowana kwota dopłaty na następny rok zostanie ostatecznie ustalona przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański i Miasto Gdańsk w zawartym do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego Aneksie do Umowy Wykonawczej, w którym zostanie również wskazany harmonogram i wysokość miesięcznych płatności wnoszonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z tego tytułu, stanowiących 1/12 całości dopłaty. 2. Płatności na poczet udziału w kosztach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, o którym mowa w ust.1, będą przekazywane przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Miastu Gdańsk z góry w miesięcznych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 3. Gmina Miejska Pruszcz Gdański zobowiązuje się do przekazania Miastu Gdańsk, co miesiąc kwoty należnej z tytułu dopłaty budżetowej określonej w §2 ust.1, w wysokościach i w terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej. 4. Datą przekazania środków jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gdańsk.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2480

5. W przypadku nie dokonania przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dopłaty budżetowej określonej w ust.1 w wysokościach i terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej Gmina Miejska Pruszcz Gdański zapłaci Miastu Gdańsk odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 6. W razie nie zawarcia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański i Miasto Gdańsk aneksu do Umowy Wykonawczej ustalającego wysokość planowanej na dany rok dopłaty budżetowej, o której mowa w ust.1, jak również harmonogramu i wysokości wnoszenia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański płatności obowiązywać będzie wysokość dopłaty poprzednio ustalona przez oba Miasta w Umowie Wykonawczej. 7. Ostateczną wielkość udziału Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w kosztach wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia dla poprzedniego roku ustala Miasto Gdańsk po zakończeniu roku na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku i w tym terminie Gmina Miejska Pruszcz Gdański zostanie poinformowana o powstałej nadwyżce lub niedoborze środków. 8. W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie większa od planowanej dopłaty budżetowej, powstały niedobór zostanie pokryty przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański. 9. W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie mniejsza od planowanej, powstała nadwyżka zostanie zwrócona Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański przez Miasto Gdańsk. 10. Zapłata środków przez Miasta z tytułów określonych w ust. 8 i 9 nastąpi w terminie do dnia 30 marca danego roku. W razie zwłoki w płatnościach w/w należności Miastom należne będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 11. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego właściwego Miasta.?. 15. §4 otrzymuje brzmienie: ?1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony. 2. Może ono być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku budżetowego. 3. W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w trybie opisanym w ust.2 w okresie obowiązywania zawartych przez Miasto Gdańsk umów z operatorami na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej, Gmina Miejska Pruszcz Gdański zobowiązana będzie do pokrycia kosztów, jakie poniesie Miasto Gdańsk z tytułu rozwiązania umowy z operatorami w związku z wypowiedzeniem niniejszego Porozumienia. 4. W przypadku nie zawarcia do 31 grudnia roku poprzedzającego Aneksu do Umowy Wykonawczej, o którym mowa w § 3 ust. 1, Miasto Gdańsk może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie, a Gmina Miejska Pruszcz Gdański zobowiązana będzie do zapłaty za faktycznie poniesione koszty z tytułu organizacji transportu na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.?. 16. §5 otrzymuje brzmienie: ?1. Szczegółowe zasady wykonywania niniejszego Porozumienia zostaną określone w Umowie Wykonawczej, zawartej w wykonaniu niniejszego Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Miejską Pruszcz Gdański jednocześnie z zawarciem niniejszego Porozumienia (zwanej w niniejszym Porozumieniu ''Umową Wykonawczą''). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. ?. 17. Dotychczasowe § 7 oraz § 8 oznacza się odpowiednio § 6 oraz § 7. § 2. Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, trzy dla Miasta Gdańska.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2480

§ 3. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. § 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Macej Lisicki

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.58.1323

  aneks nr 13 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.103.2088

  aneks nr 14 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 17 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2479

  aneks nr 14 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.2478

  porozumienie nr 1/2012 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Luzino z dnia 11 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2477

  uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

 • DZ. URZ. 2012.2476

  uchwała nr XXI/442/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

 • DZ. URZ. 2012.2475

  uchwała nr XXI/441/12 Gminy Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.