Logowanie

DZ. URZ. 2012.2482

Tytuł:

uchwała nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Krokowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2482
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2482

UCHWAŁA NR XXII/240/2012 RADY GMINY KROKOWA z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian bud?etu Gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ? o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 89 ust.1 pkt 2, art.211, art.212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY KROKOWA UCHWALA, CO NASTĘPUJE: § 1. 1. Dokonuje się zmian w bud?ecie gminy na 2012 rok: 1) Zwiększa się dochody bud?etu gminy o kwotę 290.000 Zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2) Zwiększa się wydatki bud?etu gminy o kwotę 462.490 Zł 3) Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami w wysokości 15.000 Zł 4) Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Po wprowadzeniu zmian bud?et Gminy na 2012 rok wynosi: 1) Dochody kwota 46.006.445 Zł Z tego: a) Dochody majątkowe kwota 9.461.933 Zł b) Dochody bie?ące kwota 36.544.512 Zł 2) Wydatki kwota 52.774.016 Zł Z tego: a) Wydatki majątkowe kwota 19.102.012 Zł b) Wydatki bie?ące kwota 33.672.004 Zł § 2. 1. Ró?nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud?etu Gminy w kwocie 6.767.571 Zł na skutek zwiększenia o kwotę 172.490 Zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: a) wolnych środków finansowych, jako nadwy?ki środków pienię?nych na rachunku bie?ącym w kwocie 172.490 Zł 2. dokonuje się przeniesienia przychodów w kwocie 107.830 Zł z paragrafu 955 do paragrafu 950 3. Ustala się przychody bud?etu Gminy w łącznej kwocie 9.018.363 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

12:36:22

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2482

§ 4. Ustala się dotacje celowe z bud?etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 5. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Zygmunt Piontek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2482

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012 r.

Plan dochodów

Dział

630

Rozdział

Paragraf

Turystyka

Treść

Przed zmianą

312 340,00 253 226,00 0,00

Zmiana

290 000,00 290 000,00 290 000,00

Po zmianie

602 340,00 543 226,00 290 000,00

63095 0830

Pozostała działalność Wpływy z usług

Razem:

45 716 445,00

290 000,00

46 006 445,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2482

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012 r.

Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf

600 60016 6050 630 63095 4300 6050 6060 700 70005 6050 710 71035 4270 4300 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?etowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

Treść

Przed zmianą

2 459 917,00 1 280 030,00 570 050,00 303 825,00 170 308,00 144 254,00 0,00 0,00 1 047 807,00 1 047 807,00 188 337,00 483 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00

Zmiana

17 773,00 17 773,00 17 773,00 312 755,00 312 755,00 50 000,00 22 755,00 240 000,00 35 670,00 35 670,00 35 670,00 - 9 711,00 - 9 711,00 - 15 000,00 5 289,00

Po zmianie

2 477 690,00 1 297 803,00 587 823,00 616 580,00 483 063,00 194 254,00 22 755,00 240 000,00 1 083 477,00 1 083 477,00 224 007,00 473 289,00 5 289,00 0,00 5 289,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2482

750 75023 6050 900 90095 6050 921 92120

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z bud?etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kultura fizyczna

4 783 072,00 3 857 475,00 0,00 2 891 400,00 81 697,00 0,00 1 406 686,00 100 000,00

12 535,00 12 535,00 12 535,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00 50 000,00 50 000,00

4 795 607,00 3 870 010,00 12 535,00 2 912 310,00 102 607,00 20 910,00 1 456 686,00 150 000,00 150 000,00 192 858,00

2720

100 000,00

50 000,00

926

170 300,00

22 558,00

92605 6050

Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych

144 157,00 26 901,00

22 558,00 22 558,00

166 715,00 49 459,00

Razem:

52 311 526,00

462 490,00

52 774 016,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2482

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012 r.

Przychody

Paragraf 950

Treść Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

Przed zmianą 0,00 0,00

Zmiana 280 320,00 0,00 0,00 - 107 830,00

Po zmianie 280 320,00 0,00 8 738 043,00 0,00

952 955

Przychody z zaciągniętych po?yczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

8 738 043,00 107 830,00

Razem: 8845873,0000

Razem: 172490,0000

Razem: 9018363,0000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2482

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA 2012ROK Jednostka realizująca : Gmina Krokowa z tego :

środki własne fundusz sołecki środki do dyspozycji dotacje sołectw

wyszczególnienie

Nazwa zadania inwestycyjnego- opis etapu wykonanie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

wartość zadania 98 954,00 98 954,00

Planowane nakłady na 2012 rok 98 954,00 98 954,00 98 954,00 98 954,00

010-01010

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

remont drogi działka 72/1 Karwieńskie Błoto w ramach programu drogi dojazdowe do gruntów rolnych 010-01042 śarnowiec Goszczyno Lubocino wyłącznie z produkcji gruntów rolnych utwardzenie parkingu prz Ul. Klasztornej wykonanie projektu i remont ulicy Wiejskiej zakup wiaty autobusowej

80 000,00 80 000,00 28 862,00 25 269,00 4 000,00

80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 28 862,00 25 269,00 4 000,00 28 862,00 25 269,00 4 000,00

Karlikowo

wykonanie chodnika przy ul. Polnej, od skrzy?owania z ul. Słoneczną w stronę lubocina po stronie lewej

16 197,00

16 197,00

16 197,00

Krokowa

naprawa i modernizacja ul. Słonecznej w Krokowej ( etap 1 korytowanie i wykonanie podbudowy ulicy)

37 843,00

37 843,00

28 472,00

9 371,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2482

Lubkowo

budowa drogi i chodnika

20 935,00

20 935,00

16 197,00

4 738,00

Mikowice

poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa, utwardzenie ulicy Nowej

18 847,00

18 847,00

14 015,00

4 832,00

Odargowo Parszczyce Sławoszyno

dokończenie budowy drogi dojazdowej do posesji prz ul. Leśnej utwardzenie poprzez uło?enie ok. 370 m2 kostki drogowej z obrze?ami , budowa chodnika poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie sołectwa Budowa i remont chodników w miejscowości Sławoszyno.

29 065,00 11 646,00 24 071,00

29 065,00 11 646,00 24 071,00

17 065,00 11 646,00 24 071,00

12 000,00

Budowa chodnika z kostki brukowej przy drodze nr 213 - jako dalsze przedłu?enie od wiaty PKS do świetlicy wiejskiej. Łącznie około 200 mb. chodnika. Słuchowo Budowa parkingu na placu przy ul. A. Abrahama, między kościołem a bankiem. Wierzchucino Białogóra Dofinansowanie budowy ul. Harcerskiej. remont nawierzchni na działce nr 25 w Prusewie 29 939,00 93 948,00 63 910,00 10 928,00

10 928,00

10 928,00

29 939,00 93 948,00

29 939,00 18 862,00 75 086,00

63 910,00 63 910,00

wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Dębki 49 640,00 budowa chodnika przy ulicy Hallera w miejscowości Białogóra remont kładki na moście w Dębkach 36 450,00 20 000,00

49 640,00 49 640,00 36 450,00 36 450,00 20 000,00 20 000,00

wykonanie dokumentacji dla realizacji zadań- urządzenie parkingu w miejscowości śarnowiec, budowa chodnika w miejscowości Słuchowo

17 773,00

17 773,00 17 773,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2482

600-60016

drogi publiczne gminne zakup sprzętu ?eglarskiego

539 323,00 240 000,00 240 000,00

539 323,00 240 000,00 240 000,00

187 773,00 240 000,00 240 000,00

245 523,00

0,00

106 027,00

630-63095

tyrystyka Ocieplenie, wymiana rynien oraz wykonanie nowego tynku na budynku świetlicy wiejskiej oraz świetlicy socjoterapeutycznej

Brzyno Jeldzino Połchówko Sulicice Budowa świetlicy wiejskiej w Jeldzinie. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwa Połchówko. Rozbudowa byłej hydroforni z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Ogrodzenie wraz z dwoma bramami o długości 56m przy świetlicy i boisku wiejskim. Świecino adaptacja części pomieszczeń budynku w Brzynie na 2 mieszkania remont budynku na działce 90/2 w Wierzchucinie remont dachu na świetlicy w Brzynie zagospodarowanie zagospodarowanie działki gminnej na centrum rekreacyjno-sportowe

17 275,00 14 221,00 12 621,00 21 106,00

17 275,00 14 221,00 12 621,00 21 106,00

17 275,00 14 221,00 10 479,00 16 556,00 2 142,00 4 550,00

12 036,00 46 000,00 30 000,00 20 000,00

12 036,00

12 036,00

46 000,00 46 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 20 000,00

Karwieńskie Błoto Pierwsze Prusewo Sławoszyno Świecino

12 978,00 wyposa?enie świetlicy wiejskiej wyposa?enie Domu Kultury wyposa?enie swietlicy wiejskiej 1 500,00 4 712,00 2 820,00

12 978,00 1 500,00 4 712,00 2 820,00

12 978,00 1 500,00 4 712,00 2 820,00

dokumentacji dla realizacji zadań- budowa świetlicy w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie, termomodernizacja świetlic wraz z wyposa?eniem

35 670,00

35 670,00 35 670,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2482

700-70005

gospodarka mieszkaniowa wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

230 939,00 300 000,00 300 000,00 12 500,00

230 939,00 300 000,00 300 000,00

131 670,00 300 000,00 300 000,00

70 567,00

28 702,00

710-71004

plany zagospodarowania przestrzennego zakup sprzętu komputerowego

12 500,00 12 500,00

aktualizację dokumentacji kosztorysowo- projektowej rozbudowy budynku B

750-75023 Gimnazjum Krokowa 801-80110 Karwieńskie Błoto Pierwsze URZĄD GMINY kompleksowy remont łaziennek Gimnazja Oświetlenie ul. Pomorskiej w kierunku Parszczyc, a? do kapliczki.

12 535,00 25 035,00 39 334,00 39 334,00 23 263,00

12 535,00 12 535,00 25 035,00 25 035,00 39 334,00 39 334,00 39 334,00 39 334,00 23 263,00 23 263,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze do p.

Drafz, Kwidzyńskich, Gren. Kłanino Lisewo Oświetlenie uliczne. Rozbudowa oświetlenia: przy posesji p. Jodkowskiego i Szymańskiego, przy boisku wielofunkcyjnym. Lubocino Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wejherowskiej (1 lampa), przy ul. Łąkowej (1 lampa). Tyłowo rozbudowa oświetlenia ulicznego Brzyno Dębki Karlikowo rozbudowa oświetlenia ulicznego rozbudowa oświetlenia ulicznego rozbudowa oświetlenia ulicznego 16 036,00 40 000,00 4 140,00 98 950,00 2 780,00 7 108,00 6 000,00 19 371,00

6 000,00 19 371,00

6 000,00 19 371,00

7 108,00

7 108,00

16 036,00 461 878,00 4 140,00 98 950,00 2 780,00

12 036,00 40 000,00 4 140,00 98 950,00 2 780,00

4 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2482

Karwienskie Błoto Drugie 900-90015

rozbudowa oświetlenia ulicznego

14 250,00 231 898,00

14 250,00 231 898,00

14 250,00 40 000,00 67 778,00 124 120,00

wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania ? urządzenie placu z fontanną w miejscowości Wierzchucino? 900-90095 Uło?enie kostki betonowej przed wjazdem na boisko wielofunkcyjne w Dębkach. Dębki Karwieńskie Błoto Drugie Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci.

20 910,00 20 910,00

20 910,00 20 910,00 20 910,00 20 910,00

3 000,00 13 413,00

3 000,00 13 413,00

3 000,00 13 413,00

Zagospodarowanie boiska wiejskiego, poprzez wykonanie betonowej wylewki pod boisko do siatkówki i koszykówki o wymiarach 20m x 11m. Sobieńczyce 926-92601 zakup 2 baraków blaszanych jako pomieszczenia socjalne Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, wykonanie ławek na boisko Prusewo Parszczyce Wierzchucino przyłacze energetyczne na boisku zagospodarowanie placu zabaw 16 241,00 2 660,00 3 000,00 9 730,00 26 143,00 10 455,00

9 730,00 26 143,00

9 730,00 26 143,00

10 455,00 10 455,00

16 241,00 2 660,00 3 000,00

14 191,00 2 660,00 3 000,00

2 050,00

wykonanie dokumentacji pod realizację zadań ?budowa placów zabaw na terenie gminy Krokowa, wymiana parkietu w Sali sportowej Krokowa, urządzenie siłowni na świe?ym powietrzu. 926-92605 Ogółem 1 887 450,00 1 887 450,00

22 558,00 54 914,00

22 558,00 22 558,00 54 914,00 33 013,00 1 196 689,00 14 191,00 7 710,00 424 202,00 266 559,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2482

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2482

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012 r.

Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami

Dział rozdział Ogółem 921 92120 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § wyszczególnienie 1 406 686,00 Plan uchwalony 50 000,00 50 000,00 50 000,00 zmiany 1 456 686,00 1 456 686,00 150 000,00 plan po zmianach

1 406 686,00 100 000,00

2720

dotacje celowe z bud?etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100 000,00 50 000,00

150 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2482
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1872

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2405

  uchwała nr XX/ 163/ 2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3372

  zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1290

  uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Wodzisław z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2481

  aneks nr 14 . z dnia 30 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbudy,

 • DZ. URZ. 2012.2480

  aneks nr 15 Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.2479

  aneks nr 14 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.2478

  porozumienie nr 1/2012 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Luzino z dnia 11 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2477

  uchwała nr XXI/443/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.