Logowanie

DZ. URZ. 2012.2483

Tytuł:

uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2483
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2483

UCHWAŁA NR XX/112/2012 RADY GMINY LINIEWO z dnia 11 lipca 2012 r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010r.Nr 95 poz. 613 z późń. zm.) Rada Gminy Liniewo na wniosek Wójta Gminy Liniewo, uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/116/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 10 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo, w § 1 zdanie pierwsze zapisuje się jako pkt 1 i dopisuje następne w brzmieniu: ?2. Powy?sze opłaty pobierać będzie wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik do poboru opłaty targowej w ramach zakresu obowiązków, bez dodatkowego wynagrodzenia. 3. Pracownik z pobranych opłat ma obowiązek rozliczać się najpóźniej następnego dnia roboczego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liniewo. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

12:36:12

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szarmach

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2483
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1342

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2011.12.285

  uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.12.284

  uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/243/2010 Rady Gminy Liniewo z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Liniewo.

 • DZ. URZ. 2010.20.375

  uchwała nr XXXV/190/2009 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki procentowej określającej wielkość opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego.

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2482

  uchwała nr XXII/240/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2481

  aneks nr 14 . z dnia 30 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30.12.2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbudy,

 • DZ. URZ. 2012.2480

  aneks nr 15 Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.2479

  aneks nr 14 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowegona terenie Gminy Pruszcz Gdański,

 • DZ. URZ. 2012.2478

  porozumienie nr 1/2012 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Luzino z dnia 11 lipca 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.