Logowanie

DZ. URZ. 2012.2488

Tytuł:

uchwała nr XX/223/12 Rady Miasta Malbork z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-18
Organ wydający:Rada Miasta Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2488
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2488

UCHWAŁA NR XX/223/12 RADY MIASTA MALBORK z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Malborka Nr XV/176/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka" Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 pkt. 2 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Z 2001r Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) Rada Miasta Malborka uchwala co następuje: § 1. Zmienia się § 12 uchwały nr XV/176/12 Rady Miasta Malborka z dnia 23 lutego 2012 r, który otrzymuje brzmienie: ? § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Malborka. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15:31:10

Przewodniczący Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2366

  uchwała nr XV/176/12 Rady Miasta Malbork z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Malborka"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7529

  uchwała nr LII/284/10 Rady Gminy Somianka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania Tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Somianka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.285.4575

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kwilcz? i ,,Zasłużony dla Gminy Kwilcz? oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/392/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu nadawania tytułu ?Honorowy Obywatel Miasta Zwierzyniec?

 • DZ. URZ. 2011.505.4937

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2487

  uchwała nr XXVI/247/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim.

 • DZ. URZ. 2012.2486

  uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości : Straszyn

 • DZ. URZ. 2012.2485

  uchwała nr XXIII/244/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2484

  uchwała nr XIV/122/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dnia 19 stycznia 2006r., poz. 101)

 • DZ. URZ. 2012.2483

  uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 11 lipca 2012r. zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze gminy Liniewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.