Logowanie

DZ. URZ. 2012.2513

Tytuł:

uchwała nr XIX/ 137/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2513
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 2513

UCHWAŁA NR XIX/ 137/12 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rzeczenica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rzeczenica: 1. Gimnazjum w Rzeczenicy; 2. Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy 1) z Filią w Gwieździnie z klasami I-II i oddziałem przedszkolnym; 2) z Filią w Międzyborzu z klasami I-II; 3. Szkoła Podstawowa w Pieniężnicy. § 2. Ustala się granice obwodów niżej wymienionych publicznych szkół: 1) Gimnazjum w Rzeczenicy: Gmina Rzeczenica; 2) Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy: miejscowości Rzeczenica, Zalesie, Gockowo, Breńsk, Gwieździn, Olszanowo, Zbysławiec, Garsk, Grodzisko, Międzybórz, Łuszczyn, Dzików, Przeręba, Jelnia, Sporysz, Iwie Brzezie, Pieniężnica, Knieja, Trzmielewo, Jeziernik; 3) Filia w Gwieździnie: miejscowości Gwieździn, Olszanowo, Zbysławiec, Garsk, Grodzisko; 4) Filia w Międzyborzu: miejscowości Międzybórz, Łuszczyn, Dzików, Przeręba, Jelnia, Sporysz, Iwie;

13:12:20

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2513

5) Szkoła Podstawowa w Pieniężnicy: miejscowości Brzezie, Pieniężnica, Knieja, Trzmielewo, Jeziernik. § 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/134/00 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rzeczenica. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Szadziewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dubienka

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3650

  uchwała nr XIV/53/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów prowadzonych przez Gminę Rakszawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2512

  uchwała nr XVI/131/12 Rady Gminy Somonino z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Somoninie, nadania aktu założycielskiego i statutu

 • DZ. URZ. 2012.2511

  uchwała nr XXI/173/2012 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Bytowie

 • DZ. URZ. 2012.2510

  uchwała nr XXI/172/2012 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Bytów

 • DZ. URZ. 2012.2509

  uchwała nr XXI/131/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.2508

  uchwała nr XXI/231/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012 - 2016".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.