Logowanie

DZ. URZ. 2012.2534

Tytuł:

uchwała nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2534
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 124.118,00zł w tym: 1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 124.118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 139.118,00 zł w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 8.051,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 8.051,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.051,00 zł. 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 131.067,00 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 131.067,00 zł, 3. Dokonuje się zmian w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty 1.381.221,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.381.221,00 zł. § 3. Po zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody budżetu 27.785.953,12 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 24.901.465,12 zł 2) dochody majątkowe: 2.884.488,00 zł 2. wydatki budżetu 29.167.174,12 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 21.217.408,12 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 14.087.205,67 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.921.578,88 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2534

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.165.626,79 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.645.161,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.087.387,00 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 151.356,45 zł a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 151.356,45 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł wydatki majątkowe na kwotę 7.949.766,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.949.766,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 300.001,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 182.927,00 zł 3. przychody budżetu 3.875.137,00 zł, 4. rozchody budżetu 2.493.916,00 zł. § 4. W wyniku dotychczas dokonanych zmian w budżecie na 2012r. ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.949.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2534

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 758 Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 247 808,00 -116 067,00 0,00 4 131 741,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 921 530,00

-116 067,00

0,00

2 805 463,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 901 530,00 14 747 601,00

-116 067,00 -8 051,00

0,00 0,00

2 785 463,00 14 739 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 398 944,00

-8 051,00

0,00

9 390 893,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 398 944,00

-8 051,00

0,00

9 390 893,00

bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 645 812,45

151 356,45

-124 118,00

0,00

0,00

0,00

20 521 694,45

151 356,45

majątkowe majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 639 488,00

1 939 488,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 639 488,00

1 939 488,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 379 770,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 379 770,67

0,00

majątkowe majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2534

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

27 910 071,12

2 090 844,45

-124 118,00

0,00

0,00

0,00

27 785 953,12

2 090 844,45

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2534

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 2534

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 2534

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

60 000,00

0,00

60 000,00

963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

1 318 770,00

0,00

1 318 770,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 100 146,00

15 000,00

1 115 146,00

Razem: 2478916,0000

Razem: 15000,0000

Razem: 2493916,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 2534

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf

600 60016 6050 Transport i łączność Drogi publiczne gminne

Treść

Przed zmianą

1 789 683,00 908 283,00 887 283,00

Zmiana

- 116 067,00 - 116 067,00 - 116 067,00

Po zmianie

1 673 616,00 792 216,00 771 216,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usprawnianie sprawności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Ochotnica Dolna poprzez remont drogi gminnej K363916 Młynne-Wyżny Gronik-WIerch Młynne wraz z towarzyszącą infrastrukturą

319 000,00

- 116 067,00

202 933,00

754 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń)

428 233,00 404 100,00

- 15 000,00 - 15 000,00

413 233,00 389 100,00

6220

369 000,00

- 15 000,00

354 000,00

369 000,00 8 080 833,00

- 15 000,00 - 131 067,00

354 000,00 7 949 766,00

Razem

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.246.1646

  uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.364.2529

  uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2533

  uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2532

  uchwała nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2531

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2530

  uchwała nr 84/58/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.2529

  uchwała nr 83/53/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.