Logowanie

DZ. URZ. 2012.2535

Tytuł:

uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2535
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 ust. 2 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zpóźn. zm.). R a d a G m i n y u c h w a l a, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Ochotnica Dolna Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.381.221,00 zł. 3) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.031.999,00 zł. 4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 182.927 zł. 2. Wymieniony w § 6 załącznik Nr 1: " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Wymieniona w § 5 Tabela Nr 5: " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok" w pkt. 2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2535

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe Treść

898 000 68 000

600

32 000

32 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

32 000

854

85406

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

36 000

36 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

36 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

830 000

921

830 000

700 000

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej

178 092 261 392 260 516

92116

Biblioteki

130 000

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

130 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2535

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)

1 143 161

1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne

524 000

754

374 000

374 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Tylmanowa OSP Ochotnica Dolna OSP Ochotnica Górna Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na zakup samochodu dla OSP w Tylmanowej)

20 000 5 000 10 000 5 000

354 000

801

80113

OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół

25 000

23 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych")

23 000

80195

Pozostała działalność

2 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z atywizacją uczniów niepełnosprawnych")

2 000

803

80395

SZKOLNICTWO WYŻSZE Pozostała działalność

10 000

10 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

851

85154

OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 000

15 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem")

15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2535

852

POMOC SPOŁECZNA

10 000

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie świetlic środowiskowych")

10 000

926

Kultura fizyczna

90 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

90 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej)

90 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Treść

619 161

801

619 161

530 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

530 000

80104

Przedszkola

89 161

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

89 161

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

2 041 161

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2535

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/144/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota złotych

750

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

310

310

`0690 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST

310

852

POMOC SPOŁECZNA

13 100

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

oraz

składki

na

13 100

`0980 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych JST

13 100

RAZEM:

13 410

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.70

  uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2534

  uchwała nr XVII/143/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2533

  uchwała nr XXII/132/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2532

  uchwała nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wadowice na rok 2012 Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 21 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2531

  uchwała nr XV/122/2012 Rady Gminy Budzów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2530

  uchwała nr 84/58/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.