Logowanie

DZ. URZ. 2012.2553

Tytuł:

uchwała nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo ? zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2553
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2553

UCHWAŁA NR XX/63/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo ? zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Pruszcz Gdański Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański? uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr X/75/99 z dnia 15 lipca 1999 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą Nr VI/40/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo działki nr 361/45, 361/46, 361/29, 361/22, 361/13, 361/14, 361/20, 361/21, 361/26, 361/30, 362/3, 362/4, 363/6, 363/11, 363/12, 363/15, 363/21, 363/9, 363/23, 364/2, 354/14, 354/15, oraz 358/5, co stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna. § 2. Przyjmuje się zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego zmianą : 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: U/P ? tereny usług i przemysłu ZI ? tereny zieleni izolacyjnej KDG ? tereny dróg gminnych KDW ? tereny dróg wewnętrznych Gts ? gazownictwo, istniejąca stacja redukcyjna 2. Oznaczenia graficzne obowiązujące 1) granice opracowania planu 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu linie zabudowy nieprzekraczalne 3. Ustaleniami dla terenów objętych planem są karty terenu:

13:43:19

1. KARTA TERENU Nr 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2553

2. Przeznaczenie terenu: U/P - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym m. in. stacje paliw, usługi gastronomiczne i handlowe towarzyszące obiektom podstawowym, zakłady produkcyjne, budowlane, magazyny, parkingi itp. Na terenach tych wyklucza się funkcje mieszkaniowe. 3. Nr strefy: 1.U/P 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt 8 5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - zasady kształtowania zasobu zieleni: zachować istniejącą zieleń z możliwością dokonania wycinki na wjazd z drogi na projektowany teren 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej - nie występują 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: - ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu - parametry zagospodarowania terenu: ? wskaźnik powierzchni zabudowy bez placów i dojazdów: max 60%; ? intensywność zabudowy 2,0; ? udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% (dotyczy wyłącznie terenu w granicach funkcji U/P); - parametry zabudowy: ? forma zabudowy ? wolnostojąca, dopuszcza się zespolone budynki o różnych funkcjach w jednej bryle; ? ilość kondygnacji ? max dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice w miarę potrzeby; ? wysokość zabudowy: - max 12 m od poziomu terenu; ? dachy płaskie, dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia do 22 stopni; ? poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu - zakaz stosowania jaskrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pełnych ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych; - zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło m. in. typu LED oraz zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu na drodze; - zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi ekspresowej; - budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi należy do inwestora planowanych na tych terenach inwestycji oraz ich następców prawnych. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: - minimalna powierzchnia działek 1500 m? dla nowej zabudowy; - dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych; 10 Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania . terenów: - nie przewiduje się 11 Infrastruktura:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2553

.

Przewiduje się następujące uzbrojenie terenu: - zaopatrzenie w wodę ? należy wykonać własnym staraniem z gminnej sieci wodociągowej lub miejskiej miasta Pruszcza Gdańskiego na warunkach właściwego gestora sieci; - odprowadzenie ścieków komunalnych ? do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego lub miejskiego należy wykonać własnym staraniem; czasowo, jednak nie dłużej niż 10 lat od uprawomocnienia się niniejszego planu, dopuszcza się zbiorniki szczelne bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie; - odprowadzenie wód opadowych ? do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody właściwego gestora sieci, czasowo dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do zbiornika lub inne zgodne z prawem rozwiązania; - uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych; - energetyka ? z istniejącej sieci energetycznej; - zaopatrzenie w ciepło indywidualne ? z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł; - zaopatrzenie w gaz ? z istniejącej sieci gazowej; - usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną; odpady przemysłowe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12 Zasady obsługi komunikacyjnej: . - obsługa komunikacyjna terenu w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne; - dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 15 m umożliwiającej parkowanie samochodów; stan prawny dróg wewnętrznych wydzielanych w obszarze planu powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; - w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wewnętrznej należy wykonać plac do zawracania samochodów o wymiarach 20,0 m x 20,0 m; - miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, w ilości min.

1 mp/25 m? pu dla funkcji usługowej i min. 1 miejsce na 3 zatrudnionych plus 1 miejsce na 100 m? pu dla funkcji produkcyjnej i magazynowej 13 Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury . technicznej: - nie występuje 1. KARTA TERENU Nr 2 2. Przeznaczenie terenu: U/P - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym m. in. stacje paliw, usługi gastronomiczne i handlowe towarzyszące obiektom podstawowym, zakłady produkcyjne, budowlane, magazyny, parkingi itp. Na terenach tych wyklucza się funkcje mieszkaniowe. 3. Nr strefy: 2.U/P 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt. 8 5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - zasady kształtowania zasobu zieleni: zachować istniejącą zieleń z możliwością dokonania wycinki na wjazd z drogi na projektowany teren 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na obszarze planu występuje strefa ochrony archeologicznej. Wszelkie projektowane inwestycje w strefie winne być uzgodnione z właściwymi służbami archeologicznymi i konserwatorskimi 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: - nie występują

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2553

8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: - ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu - parametry zagospodarowania terenu: ? wskaźnik powierzchni zabudowy bez placów i dojazdów: max 60%; ? intensywność zabudowy 2,0; ? udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% (dotyczy wyłącznie terenu w granicach funkcji U/P); - parametry zabudowy: ? forma zabudowy ? wolnostojąca, dopuszcza się zespolone budynki o różnych funkcjach w jednej bryle; ? ilość kondygnacji ? max dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice w miarę potrzeby; ? wysokość zabudowy: - max 12 m od poziomu terenu; ? dachy płaskie, dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia do 22 stopni; ? poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu - zakaz stosowania jaskrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pełnych ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych; - zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło m. in. typu LED oraz zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu na drodze; - zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi ekspresowej; - budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi należy do inwestora planowanych na tych terenach inwestycji oraz ich następców prawnych. 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: - minimalna powierzchnia działek 1500 m? dla nowej zabudowy; - dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych; 10 Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania . terenów: - nie przewiduje się 11 Infrastruktura: . Przewiduje się następujące uzbrojenie terenu: - zaopatrzenie w wodę ? należy wykonać własnym staraniem z gminnej sieci wodociągowej lub miejskiej miasta Pruszcza Gdańskiego na warunkach właściwego gestora sieci; - odprowadzenie ścieków komunalnych ? do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego lub miejskiego należy wykonać własnym staraniem; czasowo, jednak nie dłużej niż 10 lat od uprawomocnienia się niniejszego planu, dopuszcza się zbiorniki szczelne bezodpływowe; - odprowadzenie wód opadowych ? do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody właściwego gestora sieci, czasowo dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do zbiornika lub inne zgodne z prawem rozwiązania; - uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych; - energetyka ? z istniejącej sieci energetycznej położonej w obszarze opracowania. Przez obszar opracowania przebiega linia eSN napowietrzna ze strefą 14 m oraz kabel energetyczny projektowany eSN ze strefą 3 m po każdej stronie. Wszelkie roboty budowlane oraz obiekty projektowane w strefie linii energetycznych należy uzgodnić z zarządcą sieci; - zaopatrzenie w ciepło indywidualne ? z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł; - zaopatrzenie w gaz ? z istniejącej sieci gazowej. Zachować strefę ochronną od istniejącego

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2553

gazociągu i wszelkie roboty budowlane w sąsiedztwie gazociągu oraz projektowane obiekty należy uzgodnić z zarządcą sieci; - usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną; odpady przemysłowe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12 Zasady obsługi komunikacyjnej: .

- obsługa komunikacyjna terenu w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne; - dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 15 m umożliwiającej parkowanie samochodów; stan prawny dróg wewnętrznych wydzielanych w obszarze planu powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; - w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wewnętrznej należy wykonać plac do zawracania samochodów o wymiarach 20,0 m x 20,0 m; - miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, w ilości min. 1 mp/25 m? pu dla funkcji usługowej i min. 1 miejsce na 3 zatrudnionych plus 1 miejsce na 100 m? pu dla funkcji produkcyjnej i magazynowej 13 Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury . technicznej: - nie występuje 1. KARTA TERENU Nr 3 2. Przeznaczenie terenu: U/P - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym m. in. stacje paliw, usługi gastronomiczne i handlowe towarzyszące obiektom podstawowym, zakłady produkcyjne, budowlane, magazyny, parkingi itp. Na terenach tych wyklucza się funkcje mieszkaniowe. 3. Nr strefy: 3.U/P 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt. 8 5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - zasady kształtowania zasobu zieleni: zachować istniejącą zieleń z możliwością dokonania wycinki na wjazd z drogi na projektowany teren 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występuje 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej; - nie występują 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: - ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu - parametry zagospodarowania terenu: ? wskaźnik powierzchni zabudowy bez placów i dojazdów: max 60%; ? intensywność zabudowy 2,0; ? udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% (dotyczy wyłącznie terenu w granicach funkcji U/P); - parametry zabudowy: ? forma zabudowy ? wolnostojąca, dopuszcza się zespolone budynki o różnych funkcjach w jednej bryle;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2553

9.

10 . 11 .

12 .

? ilość kondygnacji ? max dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice w miarę potrzeby; ? wysokość zabudowy: - max 12 m od poziomu terenu; ? dachy płaskie, dopuszcza się dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia do 22 stopni; ? poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu - zakaz stosowania jaskrawych barw ścian i dachów oraz zakaz realizacji pełnych ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych; - zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło m. in. typu LED oraz zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu na drodze; - zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi ekspresowej; - budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa drogi należy do inwestora planowanych na tych terenach inwestycji oraz ich następców prawnych. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: - minimalna powierzchnia działek 1500 m? dla nowej zabudowy; - dopuszcza się wydzielanie działek o mniejszej powierzchni dla potrzeb infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych; Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: - nie przewiduje się Infrastruktura: Przewiduje się następujące uzbrojenie terenu: - zaopatrzenie w wodę ? należy wykonać własnym staraniem z gminnej sieci wodociągowej lub miejskiej miasta Pruszcza Gdańskiego na warunkach właściwego gestora sieci; - odprowadzenie ścieków komunalnych ? do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego lub miejskiego należy wykonać własnym staraniem; czasowo, jednak nie dłużej niż 10 lat od uprawomocnienia się niniejszego planu, dopuszcza się zbiorniki szczelne bezodpływowe; - odprowadzenie wód opadowych ? do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody właściwego gestora sieci, czasowo dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do zbiornika lub inne zgodne z prawem rozwiązania; - uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych; - energetyka ? z istniejącej sieci energetycznej położonej w obszarze opracowania. Przez obszar opracowania przebiega linia eSN napowietrzna ze strefą 14 m oraz kabel energetyczny projektowany eSN ze strefą 3 m po każdej stronie.

Wszelkie roboty budowlane oraz obiekty projektowane w strefie linii energetycznych należy uzgodnić z zarządcą sieci; - zaopatrzenie w ciepło indywidualne ? z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł; - zaopatrzenie w gaz ? z istniejącej sieci gazowej. Zachować strefę ochronną od istniejącego gazociągu i wszelkie roboty budowlane w sąsiedztwie gazociągu oraz projektowane obiekty należy uzgodnić z zarządcą sieci; - usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną; odpady przemysłowe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; Zasady obsługi komunikacyjnej: - obsługa komunikacyjna terenu w oparciu o drogi publiczne lub wewnętrzne; - dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 15 m umożliwiającej parkowanie samochodów; stan prawny dróg wewnętrznych wydzielanych w obszarze planu powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych; - w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wewnętrznej należy wykonać plac do zawracania samochodów o wymiarach 20,0 m x 20,0 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2553

- miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, w ilości min. 1 mp/25 m? pu dla funkcji usługowej i min. 1 miejsce na 3 zatrudnionych plus 1 miejsce na 100 m? pu dla funkcji produkcyjnej i magazynowej 13 Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury . technicznej: - nie występuje 1. KARTA TERENU Nr 4 2. Przeznaczenie terenu: Gts ? gazownictwo, istniejąca stacja redukcyjna - dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudowy w ramach istniejącej funkcji 3. Nr strefy: 4.Gts 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - działania inwestycyjne realizować poprzez kształtowanie zabudowy określone w sposób ustalony w pkt. 8 5. Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego - nie występują 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - nie występują 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej; - nie występują 8. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, wskaźniki intensywności zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrie dachu: - linie zabudowy ? nie ustala się; - parametry zagospodarowania terenu: ? wskaźnik powierzchni zabudowy bez placów i dojazdów: max 60%; ? intensywność zabudowy 2,0; ? udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się; - parametry zabudowy: ? forma zabudowy ? wolnostojąca; ? ilość kondygnacji ? max dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice w miarę potrzeby; ? wysokość zabudowy: - max 12 m od poziomu terenu; ? dachy płaskie, dopuszcza się dachy wielospadowe o kącie nachylenia do 22 stopni; ? poziom posadowienia parteru max 0,3 m nad poziom terenu - zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło m. in. typu LED oraz zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu na drodze; - zakaz odprowadzania wód opadowych do systemu odwodnienia drogi ekspresowej; 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: - nie dopuszcza się wtórnych podziałów 10 Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania . terenów: - nie przewiduje się 11 Infrastruktura: . Przewiduje się następujące uzbrojenie terenu: - zaopatrzenie w wodę ? należy wykonać własnym staraniem z gminnej sieci wodociągowej lub miejskiej miasta Pruszcza Gdańskiego na warunkach właściwego gestora sieci;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2553

- odprowadzenie ścieków komunalnych ? do ogólnej kanalizacji sanitarnej układu wiejskiego lub miejskiego należy wykonać własnym staraniem, czasowo, jednak nie dłużej niż 10 lat od uprawomocnienia się niniejszego planu, dopuszcza się zbiorniki szczelne bezodpływowe; - odprowadzenie wód opadowych ? do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody właściwego gestora sieci, czasowo dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do zbiornika lub inne zgodne z prawem rozwiązania; - uzbrojenie terenu powinno być realizowane równolegle z budową obiektów kubaturowych; - energetyka ? z istniejącej sieci energetycznej położonej w obszarze opracowania. Przez obszar opracowania przebiega linia eSN napowietrzna ze strefą 14 m oraz kabel energetyczny projektowany eSN ze strefą 3 m po każdej stronie. Wszelkie roboty budowlane oraz obiekty projektowane w strefie linii energetycznych należy uzgodnić z zarządcą sieci; - zaopatrzenie w ciepło indywidualne ? z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł; - zaopatrzenie w gaz ? z istniejącej sieci gazowej.

Zachować strefę ochronną od istniejącego gazociągu i wszelkie roboty budowlane w sąsiedztwie gazociągu oraz projektowane obiekty należy uzgodnić z zarządcą sieci; - usuwanie odpadów komunalnych - na wysypisko komunalne, wymagana selekcja i wywóz przez koncesjonowaną firmę specjalistyczną; odpady przemysłowe ? zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12 Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury . technicznej: - nie występuje 1. KARTA TERENU Nr 5 2. Przeznaczenie terenu: ZI - tereny zieleni izolacyjnej ? strefa ochronna od drogi ekspresowej austrady A1, szerokości 40 m od krawędzi drogi 3. Nr strefy: 5.ZI 4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: - zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, reklam oraz wycinki drzew, z wyłączeniem zabiegów pielęgnacyjnych; - zakaz lokalizowania reklam emitujących zmienne światło (natężenie i obraz) m. in. typu LED oraz zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzający w błąd uczestników ruchu na drodze; - zakaz obsługi komunikacyjnej projektowanych terenów z przylegającej drogi ekspresowej i autostrady A1 5. Infrastruktura: - nie dotyczy 1. KARTA TERENU Nr 6 2. Przeznaczenie terenu: 6.KDG - tereny dróg gminnych Istniejąca droga z m. Pruszcza Gd. - Wojanowo 3. Ustalenia dotyczące parametrów: a) Droga gminna o szerokości jezdni 6,0 m b) Nawierzchnia drogi powinna spełniać odpowiednie warunki techniczne dla kategorii ruchu KR4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2553

4. Infrastruktura: Dopuszcza się usytuowanie uzbrojenia w pasie drogi gminnej; 1. KARTA TERENU Nr 7 2. Przeznaczenie terenu: 7.KDW - tereny dróg wewnętrznych 3. Ustalenia dotyczące parametrów: a) Droga wewnętrzna dojazdowa b) Nawierzchnia drogi powinna spełniać odpowiednie warunki techniczne dla kategorii ruchu KR4 4. Infrastruktura: Dopuszcza się usytuowanie uzbrojenia w pasie drogi wewnętrznej; 1. KARTA TERENU Nr 8 2. Przeznaczenie terenu: 8.KDW - tereny dróg wewnętrznych 3. Ustalenia dotyczące parametrów: a) Droga wewnętrzna dojazdowa b) Nawierzchnia drogi powinna spełniać odpowiednie warunki techniczne dla kategorii ruchu KR4 4. Infrastruktura: Dopuszcza się usytuowanie uzbrojenia w pasie drogi wewnętrznej;

§ 3. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na 10 %. § 4. Integralną częścią uchwały jest: a) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, b) rozstrzygnięcie Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uwag wniesionych do projektu planu ? załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, c) rozstrzygnięcie Rady Gminy Pruszcz Gdański o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ? załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Zobo wiązuje się Wójta do: 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny zgodności z prawem oraz w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz Gdański oraz publikacji na stronie internetowej gminy, 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i wyrysów, wprowadzenia przedmiotowego planu do rejestru miejscowych planów, przekazania Staroście Gdańskiemu kopii uchwalonego miejscowego planu. § 6. Traci moc, we fragmencie objętym granicami niniejszego planu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna, uchwalony uchwałą Nr XXXII/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 10 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 20 września 2005 r., poz. 1814).

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2553

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z zastrzeżeniem ustaleń § 5 pkt 1, 2 i 5, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2553

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowa ? zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna Rada Gminy po zapoznaniu się z dokumentacją formalno ? prawną planu oraz protokołem z dyskusji publicznej nad projektem planu stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie składania uwag nie wpłyneły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2553

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Pruszcz Gdański o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy stwierdza, że uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji inwestycji zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.2792

  uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4146

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/564/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 24 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krępice w gminie Miękinia część ?H?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4334

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO ZIELONKA

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2552

  porozumienie międzygminne nr MG.031.6.2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbioru wód opadowych

 • DZ. URZ. 2012.2551

  uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  Kołczygłowy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2550

  uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. 2012.2549

  uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Polu.

 • DZ. URZ. 2012.2548

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.