Logowanie

DZ. URZ. 2012.2557

Tytuł:

uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2557
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2557

UCHWAŁA NR XX/51/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o 548.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 70.988.911 zł, z tego: 1) dochody bieżące - 67.091.317 zł 2) dochody majątkowe - 3.897.594 zł. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 504.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.592.995 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 61.001.981 zł 2) wydatki majątkowe - 22.591.014 zł. § 2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 44.641 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 12.604.084 zł i zostanie pokryty przychodami: 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000 zł, 2) z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 6.335.084 zł, 3) wolnymi środkami w kwocie 1.269.000 zł. § 3. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 44.641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

14:34:21

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2557

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2557

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/51/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2012

Dział

1

Rozdział

2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Zwiększenie

7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

390 000,00

560 000,00

950 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

390 000,00

560 000,00

950 000,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

50 000,00

560 000,00

610 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

40 137 500,00

-500 000,00

140 000,00

39 777 500,00

75615

11 831 000,00

140 000,00

11 971 000,00

0500 75621

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 000,00 20 500 000,00 -500 000,00

140 000,00

150 000,00 20 000 000,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

5 000 000,00

-500 000,00

0,00

4 500 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2557

758

Różne rozliczenia

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16 632 952,00

50 000,00

16 682 952,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 000,00

50 000,00

150 000,00

0920

Pozostałe odsetki

100 000,00

50 000,00

150 000,00

801

Oświata i wychowanie

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 482 200,00

500,00 245 300,00 500,00 20 000,00 1 370 000,00

-786 000,00

790 852,00

2 487 052,00

500,00

80101

Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 600,00

246 900,00 500,00

0960 80104

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Przedszkola w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 600,00 352,00

21 600,00 1 370 352,00

2910

352,00

352,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

827 000,00

-786 000,00

786 200,00

827 200,00

0690 0830 0920 80195

Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki

786 000,00

-786 000,00 786 000,00 200,00 786 000,00 200,00 22 700,00

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 000,00

2 700,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

2 700,00

2 700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2557

852

Pomoc społeczna

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 650 970,00

19 643,00

5 670 613,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 867 500,00

10 000,00

4 877 500,00

2360 85228

10 000,00 137 500,00

10 000,00 5 643,00

20 000,00 143 143,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0900

34,00

34,00

2910

5 609,00

5 609,00

85295

Pozostała działalność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

99 000,00

4 000,00

103 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

4 000,00

4 000,00

bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

66 816 822,00

151 256,00

-1 286 000,00

1 560 495,00

67 091 317,00

151 256,00

majątkowe

600

Transport i łączność

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

437 380,00

437 380,00 252 198,00 252 198,00

157 188,00

594 568,00

437 380,00

60016

Drogi publiczne gminne

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

157 188,00

409 386,00 252 198,00

6680

157 188,00

157 188,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2557

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

22 114,00

58 618,00

80 732,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

58 618,00

58 618,00

6280

53 000,00

53 000,00

6680

5 618,00

5 618,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

452 176,00

452 176,00 452 176,00 452 176,00

58 624,00

58 624,00 58 624,00 58 624,00

510 800,00

510 800,00 510 800,00 510 800,00

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6207

15 376,00

58 624,00

74 000,00

majątkowe razem:

3 623 164,00

2 081 050,00

274 430,00

58 624,00

3 897 594,00

2 139 674,00

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70 439 986,00 2 232 306,00

-1 286 000,00

1 834 925,00 58 624,00

70 988 911,00 2 290 930,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2557

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/51/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Z tego z tego:

z tego:

z tego:

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Rozdział

Dział

§ Wyszczególnienie

Plan

Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 600

2

3

4

5 przed zmianą

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13 108 200,00 105 268,00 13 213 468,00 10 084 200,00 105 268,00 10 189 468,00 8 623 000,00 105 268,00 8 728 268,00 2 366 000,00 -170 000,00 370 000,00 2 566 000,00 2 366 000,00 -170 000,00 370 000,00 2 566 000,00

3 805 200,00

3 645 200,00

5 200,00

3 640 000,00

160 000,00

9 303 000,00 105 268,00 9 408 268,00 8 623 000,00 105 268,00 8 728 268,00 8 623 000,00 105 268,00 8 728 268,00 1 408 000,00 -170 000,00 30 000,00 1 268 000,00 1 408 000,00 -170 000,00 30 000,00 1 268 000,00

9 303 000,00 105 268,00 9 408 268,00 8 623 000,00 105 268,00 8 728 268,00 8 623 000,00 105 268,00 8 728 268,00 1 408 000,00 -170 000,00 30 000,00 1 268 000,00 1 408 000,00 -170 000,00 30 000,00 1 268 000,00

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

3 805 200,00 1 461 200,00

3 645 200,00 1 461 200,00

5 200,00 5 200,00

3 640 000,00 1 456 000,00

160 000,00

60016 Drogi publiczne gminne

1 461 200,00

1 461 200,00

5 200,00

1 456 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

958 000,00 340 000,00 1 298 000,00 958 000,00 340 000,00 1 298 000,00

958 000,00 340 000,00 1 298 000,00 958 000,00 340 000,00 1 298 000,00

958 000,00 340 000,00 1 298 000,00 958 000,00 340 000,00 1 298 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4600

6050

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

340 000,00 340 000,00 1 308 000,00 -170 000,00 0,00 1 138 000,00 100 000,00 30 000,00 130 000,00 272 000,00 -770,00 770,00 272 000,00 17 000,00 -770,00 770,00 17 000,00

340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00

340 000,00 340 000,00 1 308 000,00 -170 000,00 1 138 000,00 100 000,00 30 000,00 130 000,00 1 308 000,00 -170 000,00 1 138 000,00 100 000,00 30 000,00 130 000,00

710

Działalność usługowa

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

272 000,00 -770,00 770,00 272 000,00 17 000,00 -770,00 770,00 17 000,00

272 000,00 -770,00 271 230,00 17 000,00 -770,00 16 230,00

15 000,00

257 000,00 -770,00 256 230,00 17 000,00 -770,00 16 230,00 770,00 770,00

15 000,00

770,00 770,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2557

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na Zakup usług pozostałych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4300

770,00 770,00 17 000,00 -770,00 16 230,00 1 568 640,00 2 000,00 1 570 640,00

770,00 770,00 17 000,00 -770,00 16 230,00 1 558 640,00 2 000,00 1 560 640,00

770,00 770,00 17 000,00 -770,00 16 230,00 1 494 640,00 2 000,00 1 496 640,00 17 000,00 -770,00 16 230,00 498 240,00 2 000,00 500 240,00

996 400,00

64 000,00

10 000,00

10 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

996 400,00

64 000,00

10 000,00

10 000,00

75405 Komendy powiatowe Policji

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

801

Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 000,00 2 000,00 33 507 532,00 -47 370,00 58 300,00 33 518 462,00 18 572 559,00 -2 370,00 51 600,00 18 621 789,00 556 100,00 -2 370,00 553 730,00 40 700,00 1 600,00 42 300,00 195 900,00 50 000,00 245 900,00 6 012 242,00 -45 000,00 5 967 242,00 149 993,00 -45 000,00 104 993,00 1 881 143,00 4 000,00 1 885 143,00 28 500,00 4 000,00 32 500,00 143 930,00 2 700,00 146 630,00

2 000,00 2 000,00 30 418 032,00 -2 370,00 58 300,00 30 473 962,00 15 746 559,00 -2 370,00 51 600,00 15 795 789,00 556 100,00 -2 370,00 553 730,00 40 700,00 1 600,00 42 300,00 195 900,00 50 000,00 245 900,00 5 748 742,00

2 000,00 2 000,00 24 616 183,00 -2 370,00 58 300,00 24 672 113,00 14 638 125,00 -2 370,00 51 600,00 14 687 355,00 556 100,00 -2 370,00 553 730,00 40 700,00 1 600,00 42 300,00 195 900,00 50 000,00 245 900,00 5 276 107,00

18 861 370,00

18 861 370,00 11 774 055,00

11 774 055,00

2 000,00 2 000,00 5 754 813,00 -2 370,00 58 300,00 5 810 743,00 2 864 070,00 -2 370,00 51 600,00 2 913 300,00 556 100,00 -2 370,00 553 730,00 40 700,00 1 600,00 42 300,00 195 900,00 50 000,00 245 900,00 611 560,00

4 095 737,00

1 655 612,00

50 500,00

3 089 500,00 -45 000,00 3 044 500,00 2 826 000,00

3 089 500,00 -45 000,00 3 044 500,00 2 826 000,00

917 601,00

4 095 737,00 35 737,00

1 655 612,00 1 022 197,00

50 500,00 50 500,00

917 601,00 804 094,00

35 737,00

1 022 197,00

50 500,00

2 826 000,00

2 826 000,00

804 094,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4270

Zakup usług remontowych

4 664 547,00

472 635,00

80110 Gimnazja

263 500,00 -45 000,00 218 500,00 149 993,00 -45 000,00 104 993,00

263 500,00 -45 000,00 218 500,00 149 993,00 -45 000,00 104 993,00

113 507,00

5 748 742,00

5 276 107,00

4 664 547,00

611 560,00

472 635,00

113 507,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

1 881 143,00 4 000,00 1 885 143,00 28 500,00 4 000,00 32 500,00 143 930,00 2 700,00 146 630,00

1 879 043,00 4 000,00 1 883 043,00 28 500,00 4 000,00 32 500,00 143 930,00 2 700,00 146 630,00

988 663,00

890 380,00 4 000,00 894 380,00 28 500,00 4 000,00 32 500,00 117 120,00 2 700,00 119 820,00

2 100,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

988 663,00

2 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

26 810,00

80195 Pozostała działalność

26 810,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2557

przed zmianą

9 000,00 2 700,00 11 700,00 7 834 870,00 24 000,00 7 858 870,00 4 855 800,00 20 000,00 4 875 800,00 172 500,00 20 000,00 192 500,00 309 200,00 4 000,00 313 200,00 700,00 4 000,00 4 700,00 1 018 093,00 2 370,00 1 020 463,00 927 140,00 2 370,00 929 510,00 611 370,00 2 370,00 613 740,00 2 578 660,00 214 890,00 2 793 550,00 143 000,00 103 000,00 246 000,00

9 000,00 2 700,00 11 700,00 7 834 870,00 24 000,00 7 858 870,00 4 855 800,00 20 000,00 4 875 800,00 172 500,00 20 000,00 192 500,00 309 200,00 4 000,00 313 200,00 700,00 4 000,00 4 700,00 1 018 093,00 2 370,00 1 020 463,00 927 140,00 2 370,00 929 510,00 611 370,00 2 370,00 613 740,00 2 101 260,00

9 000,00 2 700,00 11 700,00 2 073 570,00 24 000,00 2 097 570,00 371 600,00 20 000,00 391 600,00 172 500,00 20 000,00 192 500,00 2 200,00 4 000,00 6 200,00 700,00 4 000,00 4 700,00 836 180,00 2 370,00 838 550,00 830 420,00 2 370,00 832 790,00 611 370,00 2 370,00 613 740,00 2 098 260,00

9 000,00 2 700,00 11 700,00 473 350,00 4 000,00 477 350,00 33 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

1 600 220,00 20 000,00 1 620 220,00 338 100,00 20 000,00 358 100,00 172 500,00 20 000,00 192 500,00

117 400,00

5 643 900,00

852

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 400,00 5 500,00

5 643 900,00 4 478 700,00

33 500,00

5 500,00

4 478 700,00

4010

2 200,00 4 000,00 6 200,00 700,00 4 000,00 4 700,00 50 140,00

307 000,00

85295 Pozostała działalność

307 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

786 040,00 2 370,00 788 410,00 786 040,00 2 370,00 788 410,00 611 370,00 2 370,00 613 740,00 89 991,00

181 913,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

50 140,00 44 380,00

181 913,00 96 720,00

85401 Świetlice szkolne

44 380,00

96 720,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 008 269,00

3 000,00

477 400,00 214 890,00 692 290,00

477 400,00 214 890,00 692 290,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 101 260,00 143 000,00

2 098 260,00 143 000,00

89 991,00

2 008 269,00 143 000,00

3 000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

143 000,00

143 000,00

143 000,00

103 000,00 103 000,00

103 000,00 103 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

103 000,00 103 000,00 1 871 000,00 111 890,00 1 982 890,00 255 000,00 111 890,00 366 890,00 2 861 230,00 -55 174,00 2 806 056,00 866 230,00 -55 174,00 811 056,00 47 914,00 -28 000,00 19 914,00 136 800,00 -24 179,00 112 621,00 63 530,00 -2 995,00

1 616 000,00

1 616 000,00

1 616 000,00

103 000,00 103 000,00 255 000,00 111 890,00 366 890,00 255 000,00 111 890,00 366 890,00 282 330,00 -55 174,00 227 156,00 282 330,00 -55 174,00 227 156,00 47 914,00 -28 000,00 19 914,00 136 800,00 -24 179,00 112 621,00 63 530,00 -2 995,00 60 535,00 1 400 000,00 22 511 030,00 -270 174,00 350 158,00 1 400 000,00 22 591 014,00

103 000,00 103 000,00 255 000,00 111 890,00 366 890,00 255 000,00 111 890,00 366 890,00 282 330,00 -55 174,00 227 156,00 282 330,00 -55 174,00 227 156,00 47 914,00 -28 000,00 19 914,00 136 800,00 -24 179,00 112 621,00 63 530,00 -2 995,00 60 535,00 17 911 030,00 -270 174,00 350 158,00 17 991 014,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 616 000,00

1 616 000,00

1 616 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 578 900,00

633 900,00

633 900,00

1 945 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

234 416,00 -27 174,00 207 242,00 234 416,00 -27 174,00 207 242,00

2 578 900,00 583 900,00

633 900,00 583 900,00

633 900,00 583 900,00

1 945 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

583 900,00

583 900,00

583 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

136 800,00 -24 179,00 112 621,00 63 530,00 -2 995,00 60 535,00 1 646 017,00 -27 174,00 1 618 843,00

6069

Wydatki razem:

60 535,00 83 088 711,00 60 577 681,00 -273 314,00 -3 140,00 777 598,00 427 440,00 83 592 995,00 61 001 981,00

44 105 162,00 -3 140,00 426 670,00 44 528 692,00

26 580 047,00 0,00 22 370,00 26 602 417,00

17 525 115,00 -3 140,00 404 300,00 17 926 275,00

6 318 137,00 770,00 6 318 907,00

7 879 796,00 264 586,00 610 000,00

4 600 000,00

7 879 796,00 264 586,00 610 000,00

4 600 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2557

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/51/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Plan

4

Zmiana

5

Plan po zmianie

5

1 2 3

Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem:

x x x -

70 439 986 83 088 711 12 648 725 8 868 725 -

548 925 504 284 44 641 44 641 -

70 988 911 83 592 995 12 604 084 13 824 084 5 000 000 2 309 000 180 000

1 2 3 4

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

§ 931 § 950 § 951 § 952

5 000 000 2 309 000 180 000 6 379 725 1 220 000 44 641

6 335 084 1 220 000 800 000 200 000 220 000

1 2 3

Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 § 991 § 992

800 000 200 000 220 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2557

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr XX/51/2012 z dnia 5 lipca 2012 r.

Wydatki majątkowe gminy na rok 2012

z tego źródła finansowania:

Środki Środki pochodzące z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 8

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

własne

O10 01008 1 2 01010 1 600 60013 1 60014 1 2 3 60016 1 2 3

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i rurociągiem Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. Bystra" (ul.Jesionowa) Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Rekcinie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie, na odcinku od ulicy Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkowie etap II

6 800 000 2 200 000 1 700 000 500 000 4 600 000 4 600 000 9 408 268 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 728 268 200 000 750 000 2 020 000

5 800 000 1 200 000 700 000 500 000 4 600 000 4 600 000 9 408 268 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 728 268 200 000 750 000 2 020 000

-

1 000 000 1 000 000 1 000 000

-

-

-

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2557

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cieplewie Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.) Budowa ulicy Różanej w Borkowie Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej,Tęczowej i Bajecznej w Wiślince Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie Budowa wiaty przystankowej w Cieplewie ul.Długa (przy siedzibie OKSiR) Budowa wiaty przystankowej w Wiślince ul. Wałowa Projekt techniczny połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Starogardzką w Straszynie Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka , po stronie kościoła Budowa ulicy Jastrzębiej w Jagatowie Drogi wewnętrzne

1 450 000 50 000 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 20 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 70 000 140 000 10 000 5 000 16 236 19 032 70 000 200 000 200 000

1 450 000 50 000 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 20 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 70 000 140 000 10 000 5 000 16 236 19 032 70 000 200 000 200 000 -

1

Modernizacja drog dojazdowych do pól

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2557

630 63003 1

2

TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa stanicy wodnej w Wiślince Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Leśna 12 (utylizacja eternitu) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina) OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacjowej 2 w Borkowie Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie 80110 Gimnazja Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów Projekt techniczny sieci gazociągu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie

154 000 154 000 54 000 100 000 1 268 000 1 268 000 58 000 1 000 000 80 000 130 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000 10 000 3 044 500 2 826 000 2 000 000 188 000 638 000 218 500 80 000 13 500 125 000

154 000 154 000 54 000 100 000 1 268 000 1 268 000 58 000 1 000 000 80 000 130 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000 10 000 2 606 715 2 473 345 2 000 000 56 358 416 987 133 370 80 000 13 500 39 870

-

-

700

-

1 2 3 4 750 1 754

-

-

-

1

-

437 785 352 655

1 2 3

131 642 221 013 85 130

1 2 3

85 130

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2557

900 90004 1 90015 1 2 3 4 5 6

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Rewitalizacja założenia parkowego zespołu (parku leśnego) dworskoparkowego w miejscowości Rotmanka Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej w Lędowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy Projekt techniczny oświetlenia ulicy Kościelnej, Tulipanowej, Zielonej, Sportowej i Leśny Zaułek w Rotmance Projekt techniczny oświetlenia połączenia ulicy Pocztowej z ulicą Starogardzką w Straszynie Słoneczna gmina - instalacja automatycznych punktów świetlnych w gminie Pruszcz Gdański Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwanaia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu

692 290 103 000 103 000 366 890 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 4 880 738 106 272 222 400

639 290 103 000 103 000 313 890 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 4 880 738 53 272 222 400

53 000

53 000

53 000

90019

1

170 279

170 279

2

52 121

52 121

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2557

921 92105 1 2 3 926 92601 1 2 92695 1 2 3 4 5

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle) Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance Budowa miejsca rekreacji przy zbiorniku wodnym w Borkowie ul. Kasztanowa Pozostała działalność Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie Budowa placu zabaw w Bystrej Budowa placu zabaw w Lędowie Budowa placu zabaw w Roszkowie Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie OGÓŁEM

227 156 227 156 15 000 173 156 39 000 908 800 309 000 304 000 5 000 599 800 190 000 120 000 120 000 155 000 14 800 22 591 014

90 854 90 854 15 000 60 535 15 319 593 800 73 000 68 000 5 000 520 800 111 000 120 000 120 000 155 000 14 800 20 648 927

-

136 302 136 302

112 621 23 681 315 000 236 000 236 000

79 000 79 000

53 000

1 889 087
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2012.2486

  uchwała nr XX/56/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości : Straszyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2556

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jastarnia

 • DZ. URZ. 2012.2555

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR

 • DZ. URZ. 2012.2554

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2012.2553

  uchwała nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo ? zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna

 • DZ. URZ. 2012.2552

  porozumienie międzygminne nr MG.031.6.2012 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbioru wód opadowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.