Logowanie

DZ. URZ. 2012.2558

Tytuł:

uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Miasta Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2558
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2558

UCHWAŁA NR XVIII/202/2012 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) w związku z art. 14 ust. 8, art. 20 ust.1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. 1. Stwierdzając, że nie narusza się ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/490/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdańsk z dnia 9 listopada 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?. 2. Obszar objęty planem położony jest w rejonie ulicy Raciborskiego. Granice planu stanowią: a) od południa ul. Raciborskiego, b) od wschodu Kanał Raduni, c) od zachodu ul. Antoniego Dobrowolskiego, d) od północy teren graniczący z działką nr 7/5. § 2. Częścią uchwały są: 1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający integralnie związany z uchwałą rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pruszcz Gdański; 2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

14:34:01

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2558

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. § 3. Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie: 1) budynki zamieszkania zbiorowego ? rozumie się przez to budynki przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu ludzi: a) zaspakajające specyficzne potrzeby mieszkaniowe ? dom dziecka, dom rencisty, klasztor, internat, dom akademicki, b) związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich ? hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne, c) inne specjalistyczne ? koszary, zakład karny, zakład dla nieletnich; 2) tereny mieszkaniowe ? zabudowa mieszkaniowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, oraz niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej; 3) tereny usługowe ? należy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla: a) usług publicznych ? jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego), b) usług komercyjnych ? jak: handel, gastronomia, turystyka, obsługa łączności w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z wykonywaniem wolnych zawodów, c) rzemiosła usługowego ? jak (np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu RTV, itp.); oraz innej działalności na zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej niepowodującej przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń powietrza i poziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak również powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń; 4) kondygnacja ? należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między górną powierzchnią stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górną stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniej niż 2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacja lub kotłownia gazowa; 5) kondygnacja nadziemna ? należy przez to rozumieć kondygnację, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację; 6) kondygnacja podziemna ? należy przez to rozumieć kondygnację, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację; 7) linia zabudowy nieprzekraczalna ? rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany budynku. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią: a) w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, b) w wyższych kondygnacjach: wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku; 8) obiekt o dużym zatrudnieniu ? obiekt o zatrudnieniu powyżej 30 osób; 9) obsługa komunikacji ? rozumie się przez to: parkingi dla samochodów ciężarowych, zbiorowe parkingi (o 5 i więcej miejscach postojowych, nie stanowiące urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym), stacja paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zakłady obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespoły garażowe itp. na zasadzie analogii do działalności wymienionych powyżej lub o zbliżonym stopniu uciążliwości;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2558

10) powierzchnia terenu biologicznie czynna ? należy powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych zapewniającym im naturalną wegetację; zakaz lokalizacji

przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu miejsc postojowych dla samochodów;

11) reklama wbudowana - miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych.

Szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną; 12) reklama wolno stojąca - obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, także obiekt budowlany sam będący reklamą; 13) wysokość zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem komina); 14) zagospodarowanie tymczasowe - sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu dopuszczone na czas określony, tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu; 15) teren elementarny - teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowym przeznaczeniu i jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę funkcji. § 4. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera następujące oznaczenia: 1) granica obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 3) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy; 4) oznaczenia przeznaczenia terenu: a) U ? tereny usług, b) MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) ZD ? tereny ogrodów działkowych, d) KX/ZP ? tereny publicznych ciągów pieszo rowerowych z zielenią publiczną, e) KDX ? tereny ciągów pieszo-jezdnych, f) KX ? tereny publicznych ciągów pieszych, g) KP ? tereny parkingu; 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 6) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów; 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowaniu; 8) pozostałe informacje. Ustalenia szczegółowe § 5. Ustalenia szczegółowe dla terenu 01.U 1. PRZEZNACZENIE TERENU: 1) podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa; 2) dopuszcza się: a) lokalizację funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej jako towarzyszącą funkcji podstawowej, przy czym maksymalnie można przeznaczyć na tę funkcję 40% powierzchni całkowitej budynku, dopuszcza się rozdzielenie funkcji w oddzielnych budynkach,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2558

b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom dziecka, dom rencisty, klasztor, c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związanego ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich ? hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne, d) lokalizację elementów infrastruktury technicznej; 3) wyklucza się: a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu, b) lokalizację obiektów obsługi komunikacji, c) lokalizację szczególnych obiektów zamieszkania zbiorowego (koszary, zakład karny, zakład dla nieletnich). 2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych. ŁADU PRZESTRZENNEGO: wyklucza się

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 1) zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko za wyjątkiem związanych z: a) ochroną przeciwpowodziową, b) infrastrukturą techniczną niezbędną dla miasta; 2) w sąsiedztwie granicy działki z terenem elementarnym 04.ZD obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy), zajmującej 10% powierzchni działki, nie mniej jednak niż 25 m2; 3) realizacja miejsc parkingowych powyżej 8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej; 4) w granicach terenu elementarnego nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 5) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi; 6) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: a) dziko występujących roślin objętych ochroną, b) dziko występujących zwierząt objętych ochroną, c) dziko występujących grzybów objętych ochroną. 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie. 5. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych; 2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących; 3) zakaz lokalizacji reklam wbudowanych emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie. 6. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 1) ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy: a) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi położonej po stronie północnej poza granicami planu, KSZTAŁTOWANIA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2558

b) w odległości 10 m od linii rozgraniczających ul. Raciborskiego; 2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu: a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalna 0,25, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%; 3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja podziemna, b) wysokość: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu: maksymalnie 8,5 m, c) intensywność zabudowy: maksymalna 0,75, minimalna 0,25, d) kształt dachu: dach stromy, symetryczny dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną (lub betonową) w kolorze ceglanym lub grafitowym, dopuszcza się pokrycie strzechą, e) kąt nachylenia połaci dachowych: 350- 450. 7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 1) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 1000 m2; nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej; 2) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolna; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do kąta prostego; 4) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 5) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się. 10. USTALENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi położonej po północnej stronie terenu poza granicami planu; 2) dopuszcza się obsługę terenu z ulicy Raciborskiego poprzez oznaczony na rysunku planu projektowany zjazd poza granicami planu, który winien obsługiwać działki 19/2, 7/34 oraz planowany teren usług 01.U; zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich zjazdów z ulicy Raciborskiego; 3) obowiązujące wskaźniki zaspokajania potrzeb parkingowych: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej 2 miejsca postojowe na działce, w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych na wspólnej działce ustalony wskaźnik przelicza się odpowiednio na ilość budynków, b) dla pozostałych form zabudowy mieszkaniowej 2 miejsca na 1 mieszkanie, c) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu, d) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki. 11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: ustala się następujące zasady obsługi: 1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącej magistrali wodociągowej w ulicy Raciborskiego; 2) ustala się następujące zasady dla kanalizacji sanitarnej: a) obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2558

b) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy bez odprowadzenia ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, c) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia; 3) ustala się następujące zasady dla kanalizacji deszczowej: a) wyklucza się zrzut wód opadowych bez oczyszczenia z terenów o użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu i do wód powierzchniowych. Dla terenów wymagających oczyszczania wód opadowych obowiązuje lokalizacja urządzeń/obiektów na działce inwestora; b) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. 4) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: a) rozbudowa sieci WN-110 kV i SN-15 kV energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną zabudowy, b) zaopatrzenie w energię będzie się odbywać na warunkach określonych przez właściwego gestora, c) obowiązuje rozbudowa sieci nn-0,4 kV lokalizowanej w każdym terenie, po uzyskaniu zgody właściciela działki. W miarą możliwości należy lokalizować sieć nn-0,4 kV w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych na rysunku planu; 5) zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub sieci, 6) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych niskoemisyjnych źródeł lub sieci PEC-u, 7) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną: a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej, b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, c) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej; 8) obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem.

Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszcz Gdański zgodnie z zasadami przyjętymi w mieście Pruszcz Gdański. 12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 13. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 6. Ustalenia szczegółowe dla terenu 02.MN 1. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych. ŁADU PRZESTRZENNEGO: wyklucza się

3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 1) w sąsiedztwie granicy działki z terenem elementarnym 03.ZD obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy), zajmującej 10% powierzchni działki, nie mniej jednak niż 25 m2; 2) w granicach terenu elementarnego nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2558

3) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi; 4) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: a) dziko występujących roślin objętych ochroną, b) dziko występujących zwierząt objętych ochroną, c) dziko występujących grzybów objętych ochroną. 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie. 5. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych; 2) zakaz lokalizacji reklam wolno stojących; 3) zakaz lokalizacji reklam wbudowanych emitujących światło pulsujące mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie. 6. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: KSZTAŁTOWANIA

1) ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi będącej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28; 2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu: a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalna 0,32, b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%; 3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, b) wysokość: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu ? maksymalnie 8,5 m, c) intensywność zabudowy: maksymalna 0,64, minimalna 0,1, d) kształt dachu: dach stromy, symetryczny dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną (lub betonową) w kolorach tonacji tradycyjnej dachówki ceramicznej, e) główna kalenica budynku mieszkalnego winna być równoległa do frontu działki od strony ulicy, f) kąt nachylenia połaci dachowych: 350- 510. 7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie występują. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 1) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 700 m2; nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej; 2) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolna; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do kąta prostego; 4) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 5) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2558

9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: ustala się pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? po 7 m od osi linii, w obszarze którego zagospodarowanie winno być uzgodnione z gestorem sieci. 10. USTALENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi będącej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28; 2) obowiązujące wskaźniki zaspokajania potrzeb parkingowych: a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na działkę, b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40 m2 powierzchni użytkowej obiektu, c) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach własnej działki.

11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: ustala się następujące zasady obsługi: 1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącej magistrali wodociągowej w ulicy Raciborskiego oraz drogi będącej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28; 2) ustala się następujące zasady dla kanalizacji sanitarnej: a) obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, b) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia; 3) ustala się następujące zasady dla kanalizacji deszczowej: a) wyklucza się zrzut wód opadowych bez oczyszczenia z terenów o użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu i do wód powierzchniowych. Dla terenów wymagających oczyszczania wód opadowych obowiązuje lokalizacja urządzeń/obiektów na działce inwestora, b) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w granicach własnych działki; 4) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: a) rozbudowa sieci WN-110 kV i SN-15 kV energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną, b) zaopatrzenie w energię będzie się odbywać na warunkach określonych przez właściwego gestora, c) obowiązuje rozbudowa sieci nn-0,4 kV lokalizowanej w każdym terenie, po uzyskaniu zgody właściciela działki. W miarą możliwości należy lokalizować sieć nn-0,4 kV w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych na rysunku planu; 5) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną: a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej, b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, c) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej; 6) obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszcz Gdański określają stosowne uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański. 12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 13. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 7. Ustalenia szczegółowe dla terenu 03.ZD, 04.ZD, 05.ZD, 06.ZD

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2558

1. PRZEZNACZENIE TERENU: 1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren ogrodów działkowych; 2) zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem tymczasowych obiektów budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu ogrodów działkowych i obsługi użytkowników działek; możliwość budowy altan do powierzchni 25 m2; 3) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej. 2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: nie ustala się 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 1) na terenie objętym planem nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 2) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi; 3) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: a) dziko występujących roślin objętych ochroną, b) dziko występujących zwierząt objętych ochroną, c) dziko występujących grzybów objętych ochroną. 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie. 5. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych; 2) obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. 6. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: KSZTAŁTOWANIA

1) ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających ulicy Raciborskiego; 2) ustala się oznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi będącej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28; 3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy: a) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25 m2 ? należy ograniczyć ilość obiektów lokalizowanych na działce do jednego, b) ilość kondygnacji: maksymalnie jedna kondygnacja naziemna, c) wysokość: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu ? maksymalnie 3,5m, d) intensywność zabudowy: maksymalna 0,16, minimalna: nie ustala się, e) kształt dachu: dachy dwu lub czterospadowe, f) kąt nachylenia połaci dachowych: 30?-35?, g) kolorystyka elewacji: naturalny kolor drewna, kolory pastelowe w tonacji piaskowej, beżów, brązów, zieleni oliwkowej.

Zakazuje się stosowania kolorów rażąco jaskrawych, h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, drewna naturalnego, czerni i szarości; 4) ustala się jednolitą formę ogrodzenia o wysokości 1,5 m z siatki panelowej zgrzewnej; 5) wzdłuż terenu 07.KX/ZP ustala się formę ogrodzenia z dowolnego materiału według projektu uzgodnionego z właściwym Konserwatorem Zabytków.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 2558

7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: wyznacza się w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczoną na rysunku planu strefę dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych. Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 1) wielkość nowo wydzielanych działek: minimalna 250 m2; 2) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolna; 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny; 4) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: ustala się pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? po 7 m od osi linii, w obszarze którego zagospodarowanie winno być uzgodnione z gestorem sieci. 10. USTALENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z drogi położonej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28 oraz poprzez ciągi pieszo-jezdne: 11.KDX, 12.KDX, 13.KXD; 2) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych bezpośrednich zjazdów z ulicy Raciborskiego; 3) obowiązuje zakaz urządzania dojść i dojazdów do ogrodów działkowych od terenu 07.KX/ZP; 4) obowiązuje zaspokajanie potrzeb parkingowych na terenie 14.KP, 11.KDX, 12.KDX, 13.KDX. 11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: ustala się następujące zasady obsługi: 1) zaopatrzenie w wodę: z istniejącej magistrali wodociągowej w ulicy Raciborskiego oraz drogi będącej poza granicami planu, stanowiącej działkę nr 7/28; 2) ustala się następujące zasady dla kanalizacji sanitarnej: a) obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, b) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia; 3) ustala się następujące zasady dla kanalizacji deszczowej: a) wyklucza się zrzut wód opadowych bez oczyszczenia z terenów o użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu i do wód powierzchniowych. Dla terenów wymagających oczyszczania urządzeń/obiektów na działce inwestora; wód opadowych obowiązuje lokalizacja

b) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w granicach własnych działki, 4) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: a) rozbudowa sieci WN-110 kV i SN-15 kV energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię elektryczną, b) zaopatrzenie w energię będzie się odbywać na warunkach określonych przez właściwego gestora, c) obowiązuje rozbudowa sieci nn-0,4 kV lokalizowanej w każdym terenie, po uzyskaniu zgody właściciela działki. W miarą możliwości należy lokalizować sieć nn-0,4 kV w liniach rozgraniczających ulic oznaczonych na rysunku planu; 5) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną: a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 2558

b) planowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać jako kablową; dopuszcza się jej prowadzenie w obrębie pasów drogowych istniejących i projektowanych dróg, c) na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym w szczególności stacje bazowe telefonii komórkowej; 6) obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszcz Gdański określają stosowne uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański. 12. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 8. Ustalenia szczegółowe dla terenu 07.KX/ZP 1. PRZEZNACZENIE TERENU: 1) przeznaczenie terenu: tereny publicznych ciągów pieszo rowerowych z zielenią publiczną; 2) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej. 2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: nie ustala się. 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 1) na terenie objętym planem nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 2) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi; 3) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: a) dziko występujących roślin objętych ochroną, b) dziko występujących zwierząt objętych ochroną, c) dziko występujących grzybów objętych ochroną.

4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: wszelkie działania w obrębie kanału i jego bezpośredniego otoczenia w pasie 10 m od korony brzegu, w tym w zakresie obiektów budowlanych oraz zieleni wymagają pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. 5. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 1) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych; 2) ustala się opracowanie jednolitej aranżacji ciągu pieszo rowerowego, z małą architekturą, zielenią, jednolitym oświetleniem oraz nawierzchnią; 3) lokalizacja obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie użytkowanych terenów wymaga: a) dostosowania obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, b) nie powodowania kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi, 4) obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. 6. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ustala się dla całego terenu elementarnego zakaz zabudowy. KSZTAŁTOWANIA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 2558

7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: wyznacza się w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczoną na rysunku planu strefę dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych. Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 1) przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się. 10. USTALENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna z ulicy Raciborskiego; 2) obowiązuje wytyczenie ciągu pieszego stanowiącego pas techniczny wzdłuż wału przeciwpowodziowego; 3) ustala się zlokalizowanie w granicach terenu elementarnego dwukierunkowej, rowerowej trasy ? Szlak Bursztynowy. 11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 1) zasady obsługi: nie ustala się; 2) dopuszcza się lokalizację sieci niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta Pruszcz Gdański oraz sieci tranzytowych. 12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 13. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 9. Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.KX/ZP 1. PRZEZNACZENIE TERENU: 1) przeznaczenie terenu: tereny publicznych ciągów pieszo rowerowych z zielenią publiczną; 2) dopuszcza się lokalizację elementów infrastruktury technicznej. 2. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: nie ustala się. 3. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU: 1) na terenie objętym planem nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 2) ustala się ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi; 3) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony gatunkowej: a) dziko występujących roślin objętych ochroną, b) dziko występujących zwierząt objętych ochroną, c) dziko występujących grzybów objętych ochroną. 4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie. 5. USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 2558

1) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących i wbudowanych; 2) ustala się opracowanie jednolitej aranżacji ciągu pieszo rowerowego, z małą architekturą, zielenią, jednolitym oświetleniem oraz nawierzchnią; 3) lokalizacja obiektów małej architektury oraz innych obiektów stanowiących niezbędne wyposażenie użytkowanych terenów wymaga: a) dostosowania obiektów do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy, b) nie powodowania kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi; 4) obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. 6. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ustala się dla całego terenu elementarnego zakaz zabudowy. 7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: wyznacza się w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczoną na rysunku planu strefę dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych.

Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu. 9. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: ustala się pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? po 7 m od osi linii, w obszarze którego zagospodarowanie winno być uzgodnione z gestorem sieci. 10. USTALENIA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez tereny ciągów pieszo-jezdnych 11.KDX i 12.KDX; 2) obowiązuje wytyczenie ciągu pieszego łączącego drogę znajdującą się na działce 7/28, będącą poza granicami planu z ciągiem pieszym na terenie 07.KX/ZP; 3) ustala się urządzenie przejazdu łączącego tereny ciągów pieszo-jezdnych 11.KDX z 12.KDX, zgodnie z rysunkiem planu. 11. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 1) zasady obsługi: nie ustala się; 2) dopuszcza się lokalizację sieci niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta Pruszcz Gdański oraz sieci tranzytowych. 12. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW: obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 13. STAWKA PROCENTOWA: 0%. Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego § 10. Ustalenia szczegółowe dla terenów 11.KDX, 12.KDX i 13.KDX 1. PRZEZNACZENIE TERENU: 1) tereny ciągów pieszo-jezdnych, 2) na terenie 11.KDX i 12.KDX dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. 2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE : 1) szerokość w liniach rozgraniczających: KSZTAŁTOWANIA

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 2558

a) dla terenu oznaczonego jako 11.KDX i 12.KDX ? minimum 8 m, zakończenie placem do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, b) dla terenu oznaczonego jako 13.KDX - 5 m, zakończenie placem do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 2) jezdnia dwukierunkowa o szerokości minimum 4,5 m; 3) nawierzchnia z kostki granitowej lub betonowej. 3. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: obowiązuje w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczona na rysunku planu strefa dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych. Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 4. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: ustala się pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV ? po 7 m od osi linii, w obszarze którego zagospodarowanie winno być uzgodnione z gestorem sieci. 5. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 11. Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.KX, 10.KX 1. PRZEZNACZENIE TERENU: tereny publicznych ciągów pieszych. 2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 1) szerokość w liniach rozgraniczających 4 m, zgodnie z rysunkiem planu; 2) nawierzchnia z kostki granitowej lub betonowej. 3. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: obowiązuje w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczona na rysunku planu strefa dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych. Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 4. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 12. Ustalenia szczegółowe dla terenu 14.KP 1. PRZEZNACZENIE TERENU: tereny parkingu na potrzeby użytkowników ogrodów działkowych. 2. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 2) nawierzchnia z kostki granitowej lub betonowej. 3. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: obowiązuje w odległości 50 m od stopy wałów przeciwpowodziowych oznaczona na rysunku planu strefa dla zapewnienia stabilności wałów przeciwpowodziowych. Obowiązują zakazy i ograniczenia na podstawie ustawy Prawo wodne. 4. STAWKA PROCENTOWA: 0%. § 13. Na terenie objętym planem nie występują użytki rolne. Przepisy końcowe § 14. Tracą moc przepisy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLV/461/2006 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/375/2002 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2002 r. w granicach objętych niniejszym planem. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego. § 16. Zobowiązuje się Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 2558

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim; 3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim; 4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 16, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Stefan Skonieczny

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 2558

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 2558

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?. Stwierdza się, że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedury sporządzania planu, do projektu planu nie wpłynęły żadne uwagi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 2558

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012 r.

Sposoby realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta: a) budowa ciągów pieszo-rowerowych, pieszych oraz pieszo-jezdnych, b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetlenia projektowanych w ww. ciągach. 1. Inwestycje wymienione wyżej są zadaniem własnym miasta i będą realizowane: - z budżetu gminy, - przy współfinansowaniu ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW, - przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych UE, - w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, - z innych źródeł. 2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2010.165.3375

  uchwała nr LXIV/560/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowej w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2010.64.1083

  uchwała nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2557

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2556

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jastarnia

 • DZ. URZ. 2012.2555

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR

 • DZ. URZ. 2012.2554

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

 • DZ. URZ. 2012.2553

  uchwała nr XX/63/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Juszkowo ? zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański ? część wyżynna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.