Logowanie

DZ. URZ. 2012.2559

Tytuł:

uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Choczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2559
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2559

UCHWAŁA NR XIX/145/12 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w ka?dym okręgu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 419 § 2 i § 4, art 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Choczewo ? uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Choczewo w ka?dym okręgu wyborczym, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo. § 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo. § 6. Na ustalenia Rady Gminy Choczewo w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 7. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następnych po kadencji, w czasie której weszła w ?ycie. Przewodniczący Rady Krzysztof Łasiński

15:56:15

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2559

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012 r.

Podział Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów

Numer Granica okręgu okręgu (nazwa sołectwa i miejscowości wchodzące w jego skład) część Sołectwa Choczewo: Choczewo: ul. Bałtycka, ul. Pucka część Sołectwo Choczewo: Choczewo: ul. Wojska Polskiego, ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Piwna, ul. Szkolna, ul. Jeziorna, ul. Olchowa, ul. Wierzbowa, ul. Leszczynowa, ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Bukowa, i Łętówko część Sołectwa Choczewo: Choczewo: ul. Pierwszych Osadników, ul. Kowalewskiego, ul. Osada Leśna część Sołectwa Choczewo: Choczewo: ul. Kusocińskiego. ul. Kościuszki, ul. Ró?ana, ul. Ogrodowa, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Prusa, ul. Matejki,

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1

1

2

1

3

1

4

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2559

5 6 7 8 9 10 11

ul. Reymonta, ul. Chmielna, ul. Lisia, ul. Świerkowa Sołectwo Kierzkowo: Kierzkowo (Błachówko, Jabłonowice, Karczemka Kierzkowska), Osieki Lęborskie Sołectwo Starbienino: Lublewko, Lublewo Lęborskie, Starbienino Sołectwo Kopalino: Kopalino, Lubiatowo (Szklana Huta) Sołectwo Choczewko: Choczewko, Kurowo Sołectwo Łętowo: Gardkowice, Karczemka Gardkowska, Łętowo, Sołectwo Słajkowo: Przebendowo (Przebendówko), Słajkowo, śelazno Sołectwo Borkowo i część Sołectwa Zwartówko: Borkowo Lęborskie (Borkówko), Zwartowo Sołectwo Gościęcino część Sołectwa Zwartówko: Gościęcino, Zwarcienko, Zwartówko Sołectwo Jackowo i Sołectwa Słajszewo: Biebrowo, Jackowo, Słajszewo (Słajszewko) Sołectwo Ciekocino: Ciekocino, Ciekocinko Sołectwo Sasino: Sasino (Białka, Osetnik, Krzesiniec, Sasiniec, Zielonka)

1 1 1 1 1 1 1

12

1

13 14 15

1 1 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2559
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2558

  uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.

 • DZ. URZ. 2012.2557

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2556

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jastarnia

 • DZ. URZ. 2012.2555

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR

 • DZ. URZ. 2012.2554

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.