Logowanie

DZ. URZ. 2012.2560

Tytuł:

uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Przodkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2560
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2560

UCHWAŁA NR XIV/121/2012 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.) Na podstawie art. 20, w związku z art.3, ust.1, art.15, art.17, art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo w części i w zakresie: 1. W Rozdziale II wprowadza się następujące zmiany: 1) W §4 dodaje się punkt 17/ i 18/ w brzmieniu: ?Kondygnacja ? należy przez to rozumieć każdą kondygnację nadziemną. Podana liczba kondygnacji w ustaleniach szczegółowych dotyczy kondygnacji nadziemnych i jednocześnie nie wyklucza realizacji kondygnacji podziemnych, których nie wlicza się do kondygnacji nadziemnych?. ?Kondygnacja podziemna ? jest to kondygnacja zagłębiona poniżej przyległego terenu, której strop parteru zlokalizowany jest na poziomie max 60cm od przyległego terenu (nie dotyczy wjazdów i wejść do piwnicy)". 2) W §5 ust. 3.0 wykreśla się tytuł punktów: 1/a, 2/a , 3/a, 4/a, 5/a, 6/a, 7/a, 8/a, 9/a, 10/a, 11/a, 12/a, 13/a, 14/a/ w brzmieniu: ?Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu? który otrzymuje brzmienie: ?Wiodące funkcje i obiekty oraz formy użytkowania i zagospodarowania terenu? 3) W §5 ust. 3.0 wykreśla się zapis w punkcie 2/a/ w brzmieniu: ?- usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące hotele, pensjonaty, biura, itp.? który otrzymuje brzmienie: ?- usługi wbudowane lub zespolone z budynkiem mieszkalnym lub jako obiekty wolnostojące o funkcji: hotele, pensjonaty, biura, handel, gastronomia, oświata, służba zdrowia itp.?

15:56:03

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2560

4) W §5 ust. 3.0 wykreśla się zapis w punkcie 2/ b/ w brzmieniu: ?- dopuszcza się lokalizacje usług wbudowanych związanych z zawodem właścicieli (lekarz, adwokat, architekt, krawiec itp.) o maksymalnej liczbie zatrudnionych 2 osoby. Powierzchnia usług do 100m2? 5) W §5 ust. 3.0 w punkcie14/ b/ dodaje się zapis: ?- obiekty i urządzenia sportowe? 6) W §6 wykreśla się ust. 2.0 w brzmieniu: ?Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnych z planem, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej ? który otrzymuje brzmienie: ?Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być użytkowane i poddawane remontom, dopuszcza się ich rozbudowę (w tym nadbudowę dla całego lub części obiektu) do parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych a dla budynków istniejących o gabarytach większych niż zostały określone w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się ich rozbudowę max o 20%. Rozbudowa obiektów o gabarytach przekraczających gabaryty określone w ustaleniach szczegółowych dotyczy obiektów zlokalizowanych poza strefą ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Przodkowo.? 7) W §6 wykreśla się ust. 6.0 w brzmieniu: ?Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.? który otrzymuje brzmienie: ?Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytuł prawny, poza urządzeniami i obiektami telekomunikacyjnymi, które należy rozpatrywać i lokalizować w oparciu o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych?. 2. W Rozdziale III dla obszaru położonego poza strefą ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Przodkowo, tj. dla stref oznaczonych symbolami: A12.U,P; A.13.U,P; A.39.U,P; A14.M,U,P; A16.U,P,KS; A20.MN; A21.MN; część A22.MN,U; A23.MN; A24.MN; A25.MN; B1.UO; B2.UO; B6.US; część B7.M,U,P; B9.U,P; B.12.MN; B13.MN; B14.MN; B15.MN; B16.MN; B17.MN; B18.MN; B19.MN; B20.MN; B21.MN; B22.MN; B23.MN; B24.MN; B25.MN; B26.MN; B27.MN; B28.MN; B29.MN; B30.MN; B31.MN; B32.MN; B33.MN; B34.MN; B35.MN; B36.MN; B37.MN; B39.MN; B40.MN; B41.MN; B42.RM; B42.RM wprowadza się następujące zmiany: 1) W kartach terenu nr 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 3 kondygnacje. Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnic. Wysokość zabudowy max 15 m od poziomu terenu do kalenicy.? 2) W karcie terenu nr 22 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 3 kondygnacje. Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnic. Wysokość zabudowy max 15 m od poziomu terenu do kalenicy.? 3) W kartach terenu nr 8, 9, 10, 28, 29, 30 wykreśla się punkt 8.3 w całości i wprowadza się punkt 8.3 w brzmieniu: ?Dachy: Dachy dwuspadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: 25?÷45?(?5?)? 4) W kartach terenu nr 3, 4, 25, 26 wykreśla się punkt 8.3 w całości i wprowadza się punkt 8.3 w brzmieniu: ?Dachy: Dachy dwuspadowe lub jednospadowe. Kąt nachylenia połaci dachowej: 25?÷45?(?5?)? 3. W Rozdziale III dla obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu ruralistycznego wsi Przodkowo, tj. dla stref oznaczonych symbolami:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2560

A1.U; A2.U; A3.U; A4.MN,U; A5.MN,U; A6.MN,U; A.7.MN,U; A8.MN,U; A9.MN,U; A10.MN,U; A11.MN,U; A15.M,U,P; A18MN,U; A19.MN,U; część A22.MN,U; A26.RM; A27.RM; A28.RM; A29.RM; A30.RM; A31.RM; A32.RM; B3.MN,U; B4.MN,U; B5.MN,U; część B7.M,U,P; B8.U,P; B10.MN; B11.MN wprowadza się następujące zmiany: 1) W karcie terenu nr 1 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 3 kondygnacje. Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnicy. Wysokość zabudowy max 15 m od poziomu terenu do kalenicy. Wysokość posadzki parteru do 0,3m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. 2) W kartach terenu nr 2, 7, 9, 23, 27 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 2 kondygnacje. Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnicy. Wysokość zabudowy max 10 m od poziomu terenu do kalenicy. Wysokość posadzki parteru do 0,3m od poziomu terenu przy wejściu do budynku. 3) W kartach terenu nr 4, 25, 26 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 2 kondygnacje.

Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnicy. Wysokość zabudowy max 10m od poziomu terenu do kalenicy ( nie dotyczy elementów inżyniersko-technologicznych). Wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku.? 4) W karcie terenu nr 11 wykreśla się punkt 8.1 w całości i wprowadza się punkt 8.1 w brzmieniu: ?Ilość kondygnacji, wysokość zabudowy: max 2 kondygnacje. Dopuszcza się jako dodatkową kondygnację piwnicy. Wysokość zabudowy max 10m od poziomu terenu do kalenicy. Wysokość posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejściu do budynku.? 5) W kartach terenu nr 1,2, 7, 9, 11, 23, 27 wykreśla się punkt 8.3 w całości i wprowadza się punkt 8.3 w brzmieniu: Dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną lub blachodachówką. Kąt nachylenia połaci dachowej: a)45? przy ściance kolankowej o wysokości do 0,6m. b)22?-30?(?5?) przy ściance kolankowej o wysokości od 1,2m do 1,8m. § 2. 1. Zapisy uchwały Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo poza zapisami, o których mowa w §1 niniejszej uchwały pozostają bez zmian. 2. Załącznik graficzny do uchwały Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo pozostaje bez zmian. § 3. Stwierdza się, iż Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie narusza ustaleń polityki przestrzennej Gminy określonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przodkowo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Przodkowo Nr XXIII/325/09 z dnia 22 października 2009r. § 4. Integralną częścią uchwały są: 1. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania ? załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag ? załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do: 1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2560

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przodkowo. 3. Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy Przodkowo. 4. Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu. § 6. Uchyla się ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy w Przodkowie z dnia 30 czerwca 2005r. w zakresie zapisów, o których mowa w §1 niniejszej uchwały. § 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 5 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Franciszek Rzeszewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2560

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania Dla przedmiotu zmiany planu nie występuje konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Przedmiotem opracowania jest zmiana planu uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, w zakresie parametrów zabudowy, która skutkować będzie potencjalnym wzrostem podatku od budynków. W wyniku projektu zmiany planu gmina nie poniesie dodatkowych kosztów. Ewentualne skutki finansowe jakie gmina może ponieść miały miejsce w okresie uchwalenia planu dla którego sporządzana jest niniejsza zmiana tj. w roku 2005.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2560

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu W okresie od 10.01.2012r. do 30.01.2012r. projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami przeprowadzono w dniu 24.01.2012r. Uwagi można było składać do dnia 13.02.2012r.W okresie tym złożono następujące uwagi: Uwagi Urzędu Gminy Przodkowo,ul. Kartuska 2, 83-304 Przodkowo z dnia 10.02.2012r.: Uwaga 1 Dotyczyła dopuszczenia dla stref położonych w strefie ochrony konserwatorskiej dachów krytych dachówką lub blachodachówką. Uwaga została rozstrzygnięta pozytywnie. Uwaga 2 Dotyczyła dopisania w pkt. 1.6 uchwały słów: ?w tym nadbudowę dla całego lub części obiektu?. Uwaga została rozstrzygnięta pozytywnie.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.91.1726

  uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia mmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko

 • DZ. URZ. 2010.83.1507

  uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/

 • DZ. URZ. 2010.54.931

  uchwała nr XXIII/333/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 22 października 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXVI/278/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino.

 • DZ. URZ. 2010.165.3384

  uchwała nr XXXII/410/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Przodkowo w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2010.165.3386

  uchwała nr XXXII/412/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Przodkowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2559

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.2558

  uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.

 • DZ. URZ. 2012.2557

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2556

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jastarnia

 • DZ. URZ. 2012.2555

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.