Logowanie

DZ. URZ. 2012.2561

Tytuł:

uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-26
Organ wydający:Rada Gminy Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2561
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 2561

UCHWAŁA NR XXI/59/12 RADY GMINY PUCK z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 w zw. z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm./ oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. 2005 r, Nr 22, poz. 181, z ze zm./ w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada Gminy Puck uchwala , co następuje : § 1. 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. ? wprowadza się następujące zmiany : Zmienia się brzmienie § 14 na : § 14 . Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych:

Lp. 1. Wyszczególnienie STANOWISKA KIEROWNICZE 1. Dyrektor szkoły / zespołu szkół/: - 6-8 oddziałów - 9 i więcej oddziałów 2. Wicedyrektor szkoły / zespołu szkół/ PEŁNIONA FUNKCJA Wychowawca klasy Opiekun sta?u 110 50 650 ? 1.500 1.200 ? 2.100 900 ? 1.300 2. 3. 4. 5. Miesięcznie w zł

15:55:52

2. Postanowienia ust. 1 obowiązują od dnia 1 września 2012 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2561

Przewodniczący Rady Gminy

mgr in?. Kazimierz Czernicki

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2561
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2064

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kwidzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.449

  uchwała nr 9/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2059

  uchwała nr 75/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.742

  uchwała nr XXV/190/09 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skołyszyn, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1334

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koło

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Podatek od nieruchomości zajętej pod przedszkole

  Spółka Cywilna prowadzi przedszkole prywatne, ma na prowadzenie tej placówki" wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych" i jest zarejestrowana jako przedszkole (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2560

  uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)

 • DZ. URZ. 2012.2559

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.2558

  uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.

 • DZ. URZ. 2012.2557

  uchwała nr XX/51/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2556

  uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jastarnia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.