Logowanie

DZ. URZ. 2012.2563

Tytuł:

uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2563
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2563

UCHWAŁA NR XIX/ 138 /12 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T. j.: Dz. U. z 2006 Nr 97 z późn. zm.) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie funduszu zdrowotnego określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołachi przedszkolach, korzystającym z opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczenica, § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatrywane są w listopadzie.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

11:08:11

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Szadziewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2406

  uchwała nr XXVII/157/12 Rady Gminy Łagów z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/146/93 Rady Gminy Łagów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.39.1140

  uchwała nr XXVII/242/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/171/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2005 ? 2010.

 • DZ. URZ. 2009.501.3680

  uchwała nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie z dnia 19 października 2009r. Uchwała Nr XXVII/134/09 Rady Gminy w Imielnie w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.162.4027

  uchwała nr XXVII/188/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górki gm. Garwolin

 • DZ. URZ. 2010.98.1917

  uchwała nr XXVII/380/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2562

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2012.2561

  uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

 • DZ. URZ. 2012.2560

  uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)

 • DZ. URZ. 2012.2559

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. 2012.2558

  uchwała nr XVIII/202/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański ?Szlak Bursztynowy?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.