Logowanie

DZ. URZ. 2012.2564

Tytuł:

uchwała nr XXII/128/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 18 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska gminnego  w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Stara Kiszewa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2564
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2564

UCHWAŁA NR XXII/128/2012 RADY GMINY STARA KISZEWA z dnia 18 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska gminnego w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, ust 3 i 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz 236), i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.), Rada Gminy w Starej Kiszewie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/143/2004 Rady Gminy w Starej Kiszewie z dnia 6 października 2004 roku w sprawie lokalizacji targowiska gminnego w Starej Kiszewie i zatwierdzenia jego regulaminu wprowadza się następującą zmianę w załączniku do uchwały - regulaminu targowiska gminnego: Punkt 1 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: ?Targowisko gminne przy ul. Ogrodowej oraz ul. Tysiąclecia jest czynne w poniedziałki, środy i piątki od godz. 6 00 ? 14 00 .?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do podania uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej opublikowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i sołectw. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

11:08:01

Przewodniczący Rady Gminy Jan Błaszczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.16.286

  uchwała nr XXXII/202/2009 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 10 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Starej Kiszewie Nr XXXV/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Stara Kiszewa

 • DZ. URZ. 2011.16.418

  uchwała nr IV/22/2010 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Starej Kiszewie Nr XXXV/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Stara Kiszewa.

 • DZ. URZ. 2011.165.3527

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 31 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Starej Kiszewie Nr XXXV/217/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Stara Kiszewa.

 • DZ. URZ. 2010.162.3301

  uchwała nr XLIII/283/2010 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

 • DZ. URZ. 2010.25.435

  uchwała nr XXXIII/206/2009 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach , których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

  W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2562

  uchwała nr XIV/142/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2012.2561

  uchwała nr XXI/59/12 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck.

 • DZ. URZ. 2012.2560

  uchwała nr XIV/121/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przodkowo uchwalonego uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 roku, (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006 roku, poz. 101.)

 • DZ. URZ. 2012.2559

  uchwała nr XIX/145/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.